Мэдээ
Мэдээ
Монгол Улсын үнэртэй ус, гоо сайхны бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгаа, хоёрдогч судалгаа, тооллого судалгаа, үнийн судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=384ХУГАЦАА: 2022.11.21 – 2022.12.22ЗОРИЛГО: Монгол Улсын үнэртэй ус, гоо сайхны бүтээгдэхүүний зах зээлийг судлах, хэрэглэгчийн судалгааг гүйцэтгэх, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, банк санхүү, хууль эрх зүйн орчныг судлахад оршино.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгаа нь Оросын Холбооны Улс-ын бизнесийн байгууллагын захиалгаар хийгдсэн гэдгээрээ онцлог бөгөөд судалгаагаар Монгол Улсын үнэртэй ус, гоо сайхны салбарт шинээр бизнес эхлүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд боловсруулсан. Тоон судалгаагаар Монголчууд Солонгос Улсын арьс арчилгаа, нүүр будалтын бүтээгдэхүүнийг харин Франц, Итали Улсын үнэртэй усыг хэрэглэх дуртай гэсэн үр дүн гарсан ба энэ нь Солонгос Улсын соёлын нөлөө энэхүү салбарт ч мөн хүчтэй байгааг илтгэж байлаа. Иргэдийн арьс арчилгаа, нүүр будалт сонирхох, гоо сайхандаа анхаарах дадал зуршил өдрөөс өдөрт нэмэгдэж хэрэглээ өсөж буйтай холбоотой салбарын зах зээл ирэх жилүүдэд ч өсөн нэмэгдэх хандлагатай гэсэн нэгдсэн дүгнэлтэд хүрсэн бөгөөд судалгааны баг нь судалгааны бүхий л дата мэдээлэлд үндэслэн холбогдох дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг захиалагч талд өгч ажилласан болно.
2022.12.22 00:00
0
БНСУ-ын аялал жуулчлалын талаарх судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хотМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=600ХУГАЦАА: 2022.11.09 – 2022.12.16ЗОРИЛГО: Иргэдийн БНСУ-руу аялах сонирхол, тус улсад чиглэсэн аяллын бүтээгдэхүүний талаарх санаа бодлыг сонсох, мэдээлэл авдаг эх сурвалжийг тодорхойлох, түүнчлэн Солонгос улс руу аялсан иргэдийн сэтгэл ханамжийг хэмжихэд энэхүү судалгааны зорилго оршино.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Судалгаанд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд аялалд явсан, өөрийн орлого нь 2.2 сая төгрөгөөс дээш мөн 20-иос дээш насныхныг сонгож хамруулсан нь энэхүү судалгааны гол шалгуур байв. Судалгаагаар БНСУ руу иргэдийн дийлэнх хувь нь хувиараа аялдаг бөгөөд групп аяллаар голдуу 40-өөс дээш насныхан аялдаг гэв. Мөн нэг иргэн БНСУ-ын аялалд явахдаа дунджаар 8.6 сая төгрөг зарцуулдаг бөгөөд хувиараа аялахаас илүү группээр аялах нь зардлын хувьд 2.3 сая төгрөгөөр бага байдаг гэсэн үр дүн гарав. Монголчуудын аялалд явах төлөвлөсөн хугацаа нь голдуу 1 болон 3-р улирал гэж судалгаагаар тодорхойлогдсон.
2022.12.16 00:00
0
Ажлын тайлангийн танилцуулгыг хийлээ.
Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээнд Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын оролцоо болон нөөцийг үнэлэх суурь судалгааны ажлын тайлангийн танилцуулгыг хийлээ. Энэхүү төслийн зорилго нь сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулахад оршино. Судалгааны үр дүнг ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны алба, дүүрэг тус бүрийн сүрьеэгийн диспансер, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын холбоо мөн судалгаанд хамрагдсан ХХЭМБ-уудын эмч, ажилчид гээд нийт 20 гаруй хүний төлөөлөлд танилцууллаа.
2022.12.09 00:00
0
Төв Азийн орнууд болон Монгол Улсын залуу бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн орчныг судлах судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Киргизстан Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс, Бүгд Найрамдах Узбекистан Улс, Бүгд Найрамдах Тажикстан УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Чанарын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=12ХУГАЦАА: 2022.10.19 – 2022.12.02ЗОРИЛГО: Энэхүү судалгааны зорилго нь залуу бизнес эрхлэгчдийн хэрэгцээ, хүлээлтэд илүү сайн үйлчлэх санхүүгийн үйлчилгээг хэрхэн бэхжүүлэхийг тодорхойлоход оршино.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгаа нь Төв Азийн 5 улс болон Монгол Улсад явагдсан бөгөөд судалгаагаар жижиг, дунд болон томоохон компаниуд дахь залуу бизнес эрхлэгчид буюу байгууллагын удирдах түвшний албан тушаалтнуудыг хамруулсан болно. Энэхүү судалгааны хүрээнд дараах асуудлуудыг тодорхойллоо. Бизнес эрхлэх тухай, Бизнес эрхлэгчийн зан араншин, мотиваци ба хүндрэл бэрхшээлүүдийг судлах, Удирдлагын арга барил, менежментийн төрөл болон өнөөгийн дижитал технологийн түвшин (өнөөгийн ба ирээдүйн нөхцөл байдал), Банк, зээл, санхүүгийн үйлчилгээний нөхцөл байдлыг тодруулан баталгаажуулах, Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон банктай холбоотой санхүүгийн бус бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэрэгцээ, шаардлагыг судлах, Сонирхож буй санхүүгийн бараа/бүтээгдэхүүн тодруулах зэрэг болно.
2022.12.08 00:00
0
Спортын мэргэжлийн байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгаа, чанарын судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=120ХУГАЦАА: 2022.10.14 – 2022.12.02ЗОРИЛГО: Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй биеийн тамир, спортын төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд болон шигшээ багийн тамирчдаас спорт байгууламжийн одоогийн хүртээмж, бэлтгэлийн баазын чанар стандарт, бусад хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, спорт цогцолбортой холбоотой олон улсын туршлагыг судалж одоо баригдаж байгаа спорт цогцолборын өрсөлдөх чадвар, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох юм.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгаагаар Монгол Улсын спортын мэргэжлийн байгууллага болон тамирчдын хэрэгцээ шаардлага болон олон улсын сайн туршлага, дотоодын өрсөлдөгчийн мэдээлэлд боловсруулалт хийсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад тамирчдын бэлтгэл сургуулилт 4-6, 8-10 дугаар саруудад идэвхтэй байдаг бөгөөд мэргэжлийн тамирчдын ихэнх нь долоо хоногт 6 удаа бэлтгэл хийж байна. Тамирчдад мөсний машин, хувцас угаах үйлчилгээ, спорт хоолны газар, авто машины зогсоол, сэтгэл зүйн үйлчилгээнд сэтгэл ханамж хамгийн багатай байна. Түүнчлэн тамирчдад бэлтгэл сургуулилтаа тогтмол, үр дүнтэй үргэлжлүүлэхэд санхүү болон бэлтгэлийн орчин нөхцөлийн асуудал хамгийн түгээмэл тулгарч байна.
2022.12.02 00:00
0
Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн сэтгэл ханамжийг хэмжих мөшгөх судалгаа
<span data-buffer="<!--(figma)ZmlnLWtpd2kZAAAAWjkAALWdaZxkS1XgI25m1tLV69s39n317Tx2crlVmd25vbyZVd1PfElW5a2qpLMyi7xZ3a8ZF0REREREREVEREREREREVERERERERERURAaRcRyGcZwZh3EcZ/4nIu7Nm9X9mPky/HgdJ06cOLGdc+LEichbX9e1MIp6O2H70n6o1FWnG5V6N2jnW23F/+qNkt8tlvP1NT8gqzuB30rlPUPt10vAmaCyVs9XgbJB+1zVB8gZoBv4wmvB0BrO3eBMpdlt+dVGXmou1hvtyuq5blBudKqlbqe51sqXpP6SA7ulRl3yy3G+5a+2/KAM6khQ9Ot+F3Sz3L2347fOgVxJI1t+syrIo6XK6irpsWK14tfb3UKL1ov5QPp2PNW3041Oi3H40rMTQbvl52u2hPxJl7cjPpV/YBAxCWeBlTSh81tbTCYoqErdRt00rExmo1Vpyxh0fdwPm7u9KISsSFHbtARRrbFuQL0xGPUHo53WwVBo6o36fX6rQYFqlEy5cLCr9XAKfVCq1Ch2aowKUBfz9fV8AOSttRqdJkBmtZWvCV220GhU/Xy922j6rXy70qiDzK37xXajBbQg4yRdrFYM2yW/Wq00AwGXWxCx7GZdj7T8tU413+o2G9Vza4bJCk3VS36J6Z7RHW37Z6VLx4JqpSiI48G5WqEhMnKiUqexusEyq5XiGZmqU0E53/S7G5V2uevqXlVs1OvwNB28uijyWKg2imfIXbNRKa0Z2boWXjUZ6XU1v1TJA1xfrqyVq/wnxTcEMLCDvdGBXSa7Vc1Lozdt5INypdumZXI3r+dblXzB9P+WtgMeYoBukfkg99CYxEn2w4Ld3n64MZjutsMHpnZlbgru7eRbPqWKSm4SNX2rNYzseG1YyDQh7mQzSbbU2JB+Zq80n7lmvpWvVtEbRLvWbbnhLcyjq/6qYBf9+lq3lKfnedP4kuTRkI5kliWzWjFcjxi4US35MsUrbbTGv69RkV4ebbb8kr+KNJS6zVaj6AciV8eYLr8q5cdjuesGFdfHEwmq1qm2K02DPFnL1zv5ardSb3akb6fK/tm8FZyrimV/vWXAq5tUc+hrGgzbgrK40rPrmtWONH99vtVqbMTDvMHm4rm4sTAMR/0aGiL88kHQbZeZyjWxFareaNWMhdKlfOuML8w910sRhIyIPVJdwACQzRYb1UaSyxlhMnUWAvTWQEZRqFFqIIjkl2yVOLs8E7IjQWO13TU8yK2U861SkjOWyW/5VhuO+WeLDBQZJXO8bJbrRJBvdxKFPWlaAThV7dQq9UZQaUsTVzV7g5ETv6WgUTUrqBCJUoV5pTXpKhidoCQ184GlABQUoiaaDS6T4CByUput1PJmZDms1ekKwMJ6peSLcVqs7LGJBFu9YWhnn12g5beLZuJXKzJOjcCZ1tpW8DL+9na45XqcraDmLfaAPBpAoSq1Gs1ZVq82MDqsZL2E/nekg14hXzwzj8qIAhaNbV1oIBIVDDlo1Wli70h1tbFhALrQtn0IkIhqt5hvimhlZzk0olU09jgnTEvh1njSmw7GI+rEVpeWWV/mFVgz3MoZfyZtXjXsiRlvTwZ75OI68O6Wfbfyun6wtxlOOqPBNIJvKy9DVc3KWb8aAGh6zU4mlF5xPIqmk9kKL7Ly4JWUmyHpWl42Io9+uGnPBEX2MYDsKhxLXVsj5zKGeiGYTsbnw/xwsDOiQsJMYZ5ZWADd6LQd6FniYm8fiYzHw3CNaOjE4HlWI2VeZBAZm/Xv7VSqbHZYKpBZJ1Nig+xWm2P6ED4sYIJaSNvwxZmV7t5GfimVv538cip/B/kjqfyd5FdS+bvIH03l7yZ/rFhpFdOtH7ejPT0eyMzU2L1bYFXBX/dlBDoeuFcYj4dhb9TYD2MByXbqVlOZRqrJlgOsg04B42pg76xRYCOvZvLL48ngxePRtDekujNtqbVFls0seKc7bJarFdPDWe31cDIdoHqCazQpSlUtNNrtRg3Iq40PorB4MInGE+YHu57H9lGgiq1GgKZVWsDaP+eL6iF65DxcPdNUM89QsIVFRJx8FlNNkiMpVqpACzWxqFJlkSXGSwRaStbPZJfXUfbxpDaYTKQDiRaZVSfVBsACYRnZktoiwl6pF+1ae+IV2UZBqZmAa2NzrD5km/U1UOp005dUB+uSeM2S+HwZ/4H98WR6WIcy+BaYdHYvpygqRuBZmPZ1jEhU1qv2Lo0PpmuTQd8yyVq1Ss34rIOe1bLMrE6zN52GkxFFUFWaRkOw0cZWa7OeB9NxK4wGL4Z1MkWmO2Zmkn7oBPKkWntyMNpy4ueVKoG4J8JT4aqyNQPoYHppGAahGztL1woazj62cWpJdBHpsrKCf42vUC/KxpJp+7Vmo5U3vnU2ZsNkTsNkJi/bbwB1vFtgOHpb5+0yJmMqY6DvY3ZNDzQbJU6ggS21kWuau2x27ZR6BYRMTAxwxlQojg/o0MTVW3iweky7W5xMvtOWnSubYpUzrE4fRNPB9iWKHpRLM1/0u5gC6+LbHgR20Yx9BYlLH1Tu87vtBkbFzMccAhljTSu1Jr4xOSmBxg6+OY4GspZsH6BcP1W+wCx37CnCkG1MxBSztXC6yDdBK5fa4vSMuNWCOuZmh1Dw2xvWl9GQjNBQmrVruhSvFJrvy5GoK6dB8rrTMutUYP8lzRSrDeNhZnGHu7FvTD7XaeJ/+l3jk3dbnXq7Yk4hCyhVqSLOjFnvxQpdm/RSLR/HP0fbDXeVX6X1rlRlJyKvaw1OobiSwJ6FbUGGWmXxuICztgDfQchyNmc87QWo8GqNI8vB04xwqdTKr5EuU3bGPxdXO0J2vWFPLivAdhxls5ZHkzwKRv5Ye9Ib2UWzY7iJHRTHvd3F5LOXymghU6gmi7juA+pVjrKkHqcjTjWrrUbiu2dSqNj0Z1M4a+RzKUxi5ReanaBscY7Z4gwT81qaoSyr5Rki4XREDqQW5zitzDAxp6MzlOV0bIZIOB23HWWZIIqZnZhDxvxOzmEty1NzuITrVaYlh3VMr07jYp7XpJGW5bVpVMLxOuxVpdiVMnLX4wwSD8jXMWNG6W7A72/gHs4wN/q9CB21K36cEEKxU6gUKVDCOs5ofPRU1hNbY11saogSJUVZoZvD5GzdOdyCNdNJfjFotqyNX1rDULGHJohlR5ogjljIqADaauV/ZR7Z3hADcfQQssyZB/SxYGsyHg5Lg4m1FXTaadE3sOjMsLG4ti6GZir6HvYxU9OQcv9sk83NWs0iHMRLMjm91mFb0V5EWIXGgBeVHo5xdQzoFcdDfAmdnahlpXf4x9vkn0yPf7LW3aDyA+T0Jf7xWqCgniEu8k9ml3+yhlMwHe9TYUtg9QKl950dhsCr9aaTwQNKL+zdeit5vXfrbSTe3q23k2T2bhNkdu82Qeb2bhPkQrM3weZWRv2Qet7OwaCv7k8xXVGe9f8pvNAbHoTU0QfmLHCL8laZpXpvL1Q6s93bGwwvQa8j2XwBPJhMo63JYH9KLiO0673JoEeVg71wMthaHewcTJhatlt35lWIHesJoDnrm8gcsGlmvmqw39tCqOfqcvjHAxAjZvKaqII7Jl6BwaosrgwwzQFTyXHewDhIiLNZ33TtYm8/QphnVdA/c17UJN044zV9zm7S9QyIbpITn5tonoA5UAx2DXAhxb8Zz3u6W/jk/ItrjjsEYPoTmElmcRKqCjJtVE3j5RsDvxr2pmaC/1Y3OdJRpIq3Nw2J64VXbAaCz0hvSE0HSXMumrdAyER808VGq1QnXcqvtqR8uVQ3xuhIvVOTLq3gQUtE6yg7ogzpWMmmx8W1Jj3BCVTSk/m88eZPFW16FccZSa8ObP6a1roJZFwrikl6XbBhIqjXF4MNSW9gcQR/Y7FoQmk3BdZNurlcMTHSW5yH8pBGqy79e6hMCunD2N9kKR9eaptD6yNWq3kZxyNray3ZwB8VIGukj+Z4IO0/ZhVvlvSxZZs+rmzbfXzb5p9wr02f2LTpk+TIQ/rk6mpB8k9pNE361FbbpN/UtPVvbZ6pyzzdVsV8kN5OKv28o9WuSv5OUsnflS+01knvzhfWJf80Uun3PeuWz9PX6RDpMwrVDVmfZ5IK3bNIhe7Z+TNlGcdziqfNUe65xVWjCM8rNk0+X+y0hK7AVi/5IsZN0tKq5e8TTpP+rJLeTrpGegdpmWalvQqp8D9dtuOhtTXpT7XcOC1yg0tqPJB6BUeCtHG6+bR7SJunm/cIn3tPN59+K2nrdPPWO0mD6uma1GsTNRX6DruarMu6uC+kG6TSj7O1MzXBn6tXjeN1X71zpk36zWwA0q/nkwak37LOhJPe3wzagu+SCv4FrTMtyfdazbKkm61OQdZ9K8DFJe23bT/Cdt0cNrZZJlm/nXViW6S767Z8sG7H/cL1M0Zezq+32i3SIentpHtBgOVVakQq+THpHaT7pHeSvoj0LtIJ6d2kEenTSKekMk8HpE8nvRAE2GylLpIKvwdIhd8lUuH3YlLh929Ihd+3kgq/byMVft9OKvy+g1T4vUQHwe3C8Dt1cd308KUCCMvvEkB4vkwAYfrdAgjXlwsgbL9HAOH7CgGE8fcKIJxfCWC6+n0CCOdXCSCcv18A4fxqAYTzDwggnF8jgHD+QQGE82sFEM4/JIBwfh2A6fMPCyCcXy+AcP4RAYTzjwognH9MAOH8BgGE848LIJzfKIBw/gkBhPObAO4Qzj8pgHB+swDC+acEEM5vEUA4/7QAwvmtAgjnnxFAOL9NAOH8swII57cD3Cmcf04A4fwOAYTzzwsgnN8pgHD+BQGE87sEEM6/KIBwfrcAwvmXBBDO7wG4Szj/sgDC+b0CCOdfEUA4v08A4fyrAgjn9wsgnH9NAOH86wII598QQDh/AOBu4fybAgjnDwognH9LAOH8IQGE828LIJw/LIBw/h0BhPNHBBDOvyuAcP4owNOE8+8JIJw/JoBw/n0BhPPHBRDOfyCAcP6EAML5DwUQzp8UQDj/kQDC+VMA9wjnPxZAOH9aAOH8JwII588IIJz/VADh/FkBhPOfCSCcPyeAcP5zAYTzXwAYE/WXAgjnzwsgnP9KAOH8BQGE818LIJy/KIBw/rcCCOcvCSCc/0YA4fxlfTjQg2s1ZbtWdyodu1ie+JS13v6+ODna256M98Qtm4751ysMx5tK681L0zBSGW0jTMrLcGG3K/mReGT4X/3etGdoF1VmfdAPx8rzYprojs5kKESrgyEn26J4k/n+CwkqKL00lU7h50W7vf74YgTo7Q52djmj7+L34Un2w2lvMATKhowlEicDj/ICZ/iQ0BHwwjTcM7FGW7R4YbDJ2XNL4CVzBWCbdde6yjvy/7fJLTymSY+xLavlzYnwHNEyuSOmM8q7zizASaW3ZCLUC5Q3Fg9zKg545sIgGmzibWmVJXE3N8dVLsITj9S2XoD3KNoeT/bUrlocmNV4mVZLBmrv4j6PpOuglnsjkBwqKlIkmJMWg8uHR8qyLapT5NOXFFepIxazOz4Y9ovSv1pvBIL+XDcZczqhMt1ciaQKwNFtM7eG0i3pK7Q6ti8jXTVFWGt1PNwbv3BQpIUm0WPmeFGfuGCE5OVaXUWkd2cw4gQjLW8M+lMGpq6ew5ZDmUfQ12xJSziw6rMZda04pzXWqoTwKS93PrykRkpvg60ORnElVlcwpcFOSO8ynB7IWZf2xSormQ1LmOMqgBzMB3acXqbHhXa7t0PDWsC6zBpyHGuOCTjbxk9t7fbEzQ8nERQ6yZmGKiUZshcJ3LgQToh7hu0e66te4enM0ARDTbBsk1XntmZI7yO2Hp3bGV7a343Yc/RCP7lxidhx9OImx77zLzoYi2K+UeuTls06HYCEHi9tM5hkdl6t9fJ2bzjcJA62SkGkRvrILoI4obHzhfEDcHmd1ivkgL7k6aPTJILKqXTiTm05dczhw34yv8eH4x2JthuS9rgYj72xvR2FUyyLWtYn9gZxzC2pd6qcal952U3ic/1I9Tn0WXvhToiZ3ZgOBzhHfNJNkfKW0E57hsFIXTSiw3JL2TmAjABJa1nJ5aMtekBuEWUeT8Jq6k4K3d0eTKJp0n8mMYcKpvMLa7IgylvYGu/t9ehtwdq82SF2U9l1pquYwm2GbFaW9i9n3utfcFZjoZSsLoZzwrGcecByJpzEELvlRi4vuPuNAorAdBl0rTdhHt0Mpvtgz/1GCqSmZOrh9OIYctd5ZmKvN6SbfdPXeAiXi6rsFETsmQAtaxOp+7UOLu1tjoeOfWQytMsGYuGYSSQMPE7zYrsC+h6uMg/YP9YpZouomE3I88y6631w+EmcPDEda+FILC4z5NoapznrgyhcZYHXZJdjHJdG5syu2ZkG29uN0fBSCyOE4hrqTIlz+QUxjXsHUxmdMYiWrzfPl4xTKC8fIc6tcBsaMTWoeVyIrKIkU1ofH+xXmP5YdHUvrvMOLTTMauXBi82EVR603FgmOsv0/l8ognD64EQBIigzJI2BC4nJIIPe8vZgGJ6x44pMISzwANwYyz02c0IrwrLJuri1ivBRdTZ2D3LDARvh5JIsaHscHGxKSGYTMkFwItCiN/vjETpoW1o8GG0P5QpIQvtplkuDqBMXhYi4WrbdLsb1a70ILbJLltmKsZar3j/YHA6iXZhJw9Ld9rgd9vaqs+5JI97hRjIV/CRRyQajFhkIpjLsmawJq8Z2cJGeIj2OWESUzXyuC/NSdGW+67f/P3FG8XvDILUicRXL2j4awBYat+Ia6QlbpHErjP1FnTMTrNyB+CDZmX+RI0n8i4VofxL2+lAsRrvji8w1nlEhZAb7onuQL7XF8TA2rjLaFvfOtLeudP/AqiWVvSZOwlgKSuGFwVZ8FRkHROXEbK5LdZEYhonqeAZHjFRiaeTRTKnYin0NdN9VLhY3usZL1ocaYeeQDMcDBNfZL0bD0Ct91mOwPcDaIrnUsjw/gnPVYA7ZMZvObLeFgVpK7rUUYfE4hq4FTko8ycWR9AyBXMYRU2ZdNiHOOURMz61wvWOiBYuuAwX24x2sxog1R54xifSGVpJRy10SYWl7/yMRevf4QF/GwI4hqUk0pFLqxk9jLifPI2jsRSJlnreZoA2XTzCVM1QxFqh6Dx/YzKGhUrl6fp1gnIk3Ki4J3NseHWyYCKAnqbwVNAQZd1tgbtuyPo61nEvgzHKK6YEifioFgQpaayYSSdSoCdtu847u+p0gPFszwBNHvSPc+ehge5tANGo/EF/RdA3N2sJRmspuMFXfrjLRhR2xFcaDY/nJcuYRyf4smkCucTAV/0AcOsoxU6wGXpJsHOQXoVgdT7bQW3kDge05H4FeYtPJb0bj4cE0dFsvhmorPahPa3XE9Xh9zTWpvMpqt+77LsCfr27kzwUAumpcOLkWxxxPZRx3Y7txPJWHHU40NzM62AvQedYhUvhDTs85okQWG4gW4FTsHGDZJi63aPrFMi7ti8Hjzv0etbyGNWf9jaNLIzphFW8dmSZ2CYKLWALm27zBXFLYmDn3x/oLWCfcjUDAtnReYtdWFuURCQmB7lbjjGA895ox46+u2tcgWcKCjZZAOXf9v4AVwuIbfql9yrZlrWy8AbvNKd7ahIA1YpCy5vQ+EoyrErEWsdqT92SZbJG7jsHsIedMFQgjsrI2DIFb7O5G2UcVy5VqqdtY7dpiIuvc79kHpYwQNT3nSqSil59sJb3Aj2YS86MdZpEDKPY3lfUG3DdPWrGpzliTX8Xtpe7BZEAPdX8Q7Q97l4wYr4hvY7JGaul/c3jAmcm1tm8yzCTV8Hs4sFDhvB1o05S1wmEPX37XVsjuG6StsMeRFV0CRI/MUgNmBlEpHIa4/ghhtnYwnA6k9XCyOgiH/XW7FCzQFqrA3CMMOn1PxeUUAxSfr9aTk3RKPtwdvFhaEs+Z04y1nkDZ2IDmEtO6kHDzR/19OVYy5tCBsmfRJp7PfrzSm1xN2Wb/AQ1KKgOg0sOm1KLrKXKreFSDxNLKNAdAUs79V6VU4mqR+1IsnBFcQtExyl6Cx08IbNXawHaOZiKQwuWfsLMzlUuoWXMsDSJLM3610NiwhgLtybt50M6TqY0vhG47Hg/7Z8zq4jYj+quJWHsp2vKAQMLkUoX4BVWi8QE2zUxWXybL5ouHPJmNQX8nRGXoOovqcVqI6f3+gHOhtJ6dDhCZaW9vvxKN77mbcC/9wDpOIITFkB4JcdjPyyk+s4WzEWeyUsAMGYvhlXx5Ns8I1UaZi6xCI9+SsWvU+bwlyeSrzbIExOVOGeXzgbR5+OmeT5vTAuesEfLr/XVsyMyBxZ7l79rf7UWhWlCeASzy7n1MR3w5+UKVSWUtwdOm0vwRZZwNi7pn1DN6mJPUop4+iJrW+RQ/HD15l8ZRwwveNwu+oj7oDWfLYSbvX7R6SRrp1kj9q9Y/5hT2t6zRQ6QX1W0OtO2FgygYb0+dXgZSRKPv1gQrxqPOfp9pdh35JXAIxTCm+QnydjuLMT+lI4HajI94I1Foky3Ndf+3YpML/POaUV7B3n5JE3BOFc2M9xc1EehDBvhD3viFeJbBAWf8IEQyjPYakyKc/hxluVAbj0fDAVGd4aW4hc9jLnc5xUmYyY6J2bmfOLtDp4ZmCt4SF4gqztA/G6PdJp0UvD0pMP71rODn4gLZp2fod8ToVH9wGWw3KP81HRlkH6SQIBjqE25ZBWcJ45I/TJVIhwX3yRTOdkqwf5TCSo8E96mUP9fsobcRNyT6t/UVe1hISOnlh41QIDRrYPaVJrgcJVl8GtZoemlddpPGpI8gqC94+mvxWpv9arbY79PqxXAz2Hmd+DdASYX0qe9b0wXr8Lci8u0WnRimlKy9XxMciwz9vKC+Rh/ERzu4pxt5KxFCzFznQYq/HJ8emSZR7s/GebPMfyauj+3FGaOan2PGirczqD+P6cJkK1whtG/jmMX5Sv8y4yKTWgq3I/RAv5KtM4VmKiP1657+Ps8NUAb8Fq1eNMtaIyBLIeGMIMHLyfDbsCVyTuQQZAvMAH5gvuk8+/POaI9chGnSr+LkRKA5PwkLB5ssluz0v5QcOAM5tXKdo7+u51AcZD+g9T8bE2v8xTdrNY4ztov7cYVqeCEcqpz6bROVdb7ptTFsiSsY397OpLe/K/aXHXNZXXcIZQlPJ9j4kcayuv4wzpKemaJGeWL86afFj1cPvwLaVmgnJesIvUTb1BPVIy5DWuKO4ItsJuo69cgYtkXrkk2F925Qj5rHWLKNIZu+C1bSsVnOFj9fZqjONkOE+wkxbIu+xbCTRX+tVk+MM7bsfiE1UaERh629vfGoKie4A47HSqvvmCtle39getDD45xRvARdSUhKAxQslC6zU6WpvjNNZbcvmZo0yUvTJNgOCe2D/q40OsBNQHvuCydjil6WLqq7lzT2Fc8+98WXF7rlVhNuFS4vJcJnfa4pV8up4qK8srnArUUKl+xOD3DpzMaKsYmZD7mKNZSJin8cih7jsUHkm9SHufcaofI790pUloH8cYyoMjPk/wRH9IEq6yuHt7/2ZNY7eEpVc/iL+S5yOTkd73Ay6DdGjbZ7XhOpb9V/mOCJa6YLPqmTOLn6F4+LQtFq4fWvnvqM0TYzPEFFmEf9MtN0YdAfzBr9EYNr2xC/oJ6lfpTuR+Vev9WutiljAG9NnUUXHGjF7RnEqs4bo7FoIYt+5uyCa8mBtuBZ1ExiUMtJxhY+O8Ig4ICvSGpRz+VAn9x+cUPhMrbweX3EB4vDao24cTiWylqC/B5OJH07KalFlQSsRA17+qfsqjmEJVoVnPGKXu6p30ztrQ07FoZ19WVIW3UNJU8f6ri/muUtSTkyO7+7hFpWN6XzlqRuUcbuqIerh6SyluBei0GW1SPVQ5OMLWzZvPnhxqPVw2Y5Wxxs4w7MvITHzrK2/D5bwaKE4nFphKX55tD4I2whWj/JwbakO5uYoos/3H4IZQm3pd21cLwXTvF9P6/1HWmEpdmxLcdIobpzHmXpduUCBZ1DLMf71XAb4zabdab4B3WaoCUTfYjitTOKwng6He9dgcsPHaa5EqPXzYhmJQPZw/YRdhQUmfvhwzTtMZs1pTOS12vZl3FQ0ckIU82omX6jaT8i56z85qEo1Eu9zbG4BYyvbFwAcD/pcLa3CfrNDi1DTJA/5ZBmTAn2LQ7L4uJbI+iiMm9zSJqyQsuwf9bhbFMJ+u0OLU0lyJ9zSNNUgn2HwwZmfS06mp+Un/d22Wjsnp3MyVQ9VN1yJbwVjWYkvwQQI6MKCnvsMrbwhSYv48Ja04fz6bwlGRpUs9cXiw/JXjpvSWgQVJGVwPQYJVWr6gGDPH1gf0hRVpdM3paW1Ke0yZaTbjuGNPDHtggTbdyNWcGnbQGncxyu0+pPbNb6DOQ/Y/NNNiV262DwYql1Wv3tHNq0XyEYENGlr9iidMdtUUn9O1e0Oxj2XdW1yVgeC/+dLXHdMksI9t/PYa0QgP57izZsDP8gHG4zOV+1+HjbpYqqqu/nYAOyhb84icL7ZOkfYNF/wKLNTz3q6ndszvXZrRQtfcTjvplBc5DNqN+VDTfOfHSuhukFMsIxYKqa6s+4EQpGyPZabw9d6k1EwT7nIUDu6kOOpsaN/j5RSHsLEUhYLyl41aygQDs7MzuH6ft+PWNlzv4f0urHUrg2tbhSeUMKVZrdrvy4DnvJ8/qzXPrPqJq4AOHkQhiYCKbS6ldw8000iUJD3+I8NkPJL1ZW1K/O+uquUj6qOVGhLPFNRJsi1Va/kWqqTaRnfCCr/IE0Za1Hhv+MTfpNTSYuSY3ggxIMIQRq8uyyLO2wJwH2D6UaCMzjkwAhm+bNgxUxMn8062plxjpSX/X0l2ZFZimYIROsUv/kqf+hbVRTPGLET3/C5edCn1/V+i/juZGDODzUP2r+n+B8Dsdg/ssMU2Wk5gyt/lmr/zrDm9psvezD/22Gpb7F/dMMV0TqWCzT1QgW+n/NysTRSsKFX9fqf2tOwId+Un9U/WeL7bDyTu2X1X9nhs1Z8ApX22/XxJQetHgdNWNK1de0+rQ3QpwPXbi/TRM53QJPzH/rfJXt6kAixJ/z1Hd5Q3xORPDCILxoaF+WUa/3TOecK4mDqtUbCOWYZSsydBQuSvaVH8ej7IfjJsKwidKoV3rqnaKne/uG3Usz6he8iyYMKRf7HHQlJqFe66kfTKGL9peci+AtsmSHyjX0dBLGP/R8jad+yJUXe1scN/IwjJhzgnDqda6kMto/mCb3AJ/01E+4AtmZiXqjO29ymPL4AobHSMKrPfXTGJANgw8w1+dlghnezzjaWjjt9WVAn/JwJS3OvyAzQShIf4/DNNnpsfaXauHowBrgz3r6ez2zWq3xxdhKRmzc6r0WjX052BvNlfyKLaGClQ1iG556n0Va8g3ZOQz6V4mloVMcyfzRwd6qyB8nlb/w1P+0ekxBiW7HBZ/31HcSqcCAMtlHDGB3vuf0zI81R0gUoz4+y9nigqytNYj+SPohpuLEZUhLXAxNQC4WlYa9iDt1OdaS+xGKV0F9JuZtCZpwwzzGklX3BoynOiCB5EYSl7PFtaloF8blPEYEgpvTeUvS2EQE5n7e/Fj16MM4S3oWyUAK0k4IzsljLsda8nMcE/sEUs3vgWlPPVU9+RDKEr7ATkLAwRRcxFavnzKPsnToCMEKswiR7H7PUE+dx1iyTbQOgy7Bw4hwlv6mVN5SbNlXQyIDBFjVrbOsLe9vixGpcUoiRGDWkKWKLkNaYnTRtD1eZQ20ksNrnLUEF+xYCsy6lYu4PtQXJaqEMfkLrV+pmTkjmyIFlL1aR2b3m/0U6z71k1gs8aiDvfF4usvUsKhvdnScnyMuXjaxbLbFtkxOxD2tADD8RUfIQrFOWya+zpyq56v3wDbB0XuY/LLmEpoYpfg2k3BUGohFk3cH73VcEnPyZU0IreduBb+i1e/ENtlG6QRdNSuw7ixyTn1Ej6hLNIWsMf6f0up3TQxueOgNw8c0e7grkE1uCuOYgF7+Xlw2m92KzCIjEYKPaxhcRpGfvRT4pFa/bwgQDnO9dL/6UzMXPfbDCTF8mUd3zSB+e56NzyyA2P/PWzevCE+aZN5kPU6rv5oxkFsA4fAgDL6gz4eXCLPs7DCz/+xxnXBhjNfiiwlt7k4IuTHff6Olp2LROfzvFsLt8QTvhiiODPB+/R9ctLjKlhXhvur/qKcst8RmZObVFz31n1gQOrrbIJaMntJRdskxdpEQFTAd+W52vGg6czdf4YV7m2HfMHhJho2AgNNuLewP7OPLj2bYdhAK1llWme45SWIH+2EvGuztDzkVxI9+mr1ROJThvtHbne6ZAONXM+pdngRvWtgZ9cWM+kWvt8UgTeil2tskorqi3u1dEBIwptHPZtR7EkwRW3Owx3jEUdtnc1a/nJTJ+adwKWB7ouSNnvpAUiI4CrEKGf3+NBZP971a/VqCaoUcP5FgI4IfzxC0jkukK+a+AJ3NqN9I8G3WdlTHQNDxL3g4EqN+L5ZT6cfbPfV7Dh3vmoJ+l6c+hmtPeFcIAyaRU/aXMur32XdT92BM3sc9pp+NHCf7pZ76A/YrXHC21m2J6v9dRv2pZxeZpTDyUOlza8ZOuyUK3LIRvZkl+VqG7XBisfYksqL+0uuPtwguEkNM8/77jPorbx31mLkzXqaHzd0nS8f0Hh3rVcfyy0rupDm0S3czNcHmbWtqWZ68cJWpmvlOIHea3IyvyccgBN+NkV7N/vg906k7KOvIJNtNsDnzebHVRmvDXqYumHwhXzzjEIsGYa7gl/AK8EFSXo23wLA4dw7YbzndaJRYFHOGSD9f703MFZYtRFAYWRZckKpisblB1LDVbH7BtltylnDOZeOiWkSdE4Pcf2ItjP0A9FJvEEQ6PM1iTAbI2us8recLfUouwQoLwtrNXkSsO4EsOQmb8fhReBwq9SmCSUbcY3tDSX8upGhE6xIZtxRv8FRmfQ6jbqlVgqBifpCpio2WfOenlS9VOvJeRMvHq9Za8qU2+SKBpfJmyEq95JsXUpnAPKbpbsTfvcgGbZY0VStnEc18ST55ET9Sk4+apbD2ycXiPDJ+brE0j07eYyyvV4JKoSrCdURe8pjvapFZ2eBeWn4keTT5Gsex5INd0pTpRPfwmI/P05jWLyM6MSOy/bgyr5OXkV2Z3alCo1UCIQ0mU3iVQ7qaCf5qhzctJthrHNY2kKCvNZ98qLe78iNhv9Wu+NLedXYqi42OPGBJrdL1tUq9G8/bDbX82SRzo5QkE3mTFCW5m2OREgOdWO+Z8L4pJbxpEp9yJDiRUbBoFcY8EWOhBnW/8tqS5QCBeeO4kLbOs3beQjsPSudDJI0N+rCbPcVB6+aryK4KeYrt2y5j62h8CGYsI5CYHS9vNoqmawCyFKt3wOqycp/CGZt9VyA9s6QVzl1mM1Oe+8iHir+y55ild6VZY+9OGkuV+xTOGhMkO3PcUkyHnR31zHaop9LwO6HgAINNrMcLkpkSeuFIw5b2Xk9lL3C9ZDLv81Ru7yAabJnc+z21YFm3E3JPTwWuhqMdgoXYLEuwHnPwcKSmOAkY1llpLWGJAR6z75WkcxGdmrbhVosg9bhUnF0mc2GtvNyI/lpDB6t+uE09hOnF473NQbjqfoJSt0PNbKWr15OKH2B46cdmueKV6VR2ZohU2hBpeY3aqpSwld3AfGOxSzdYzUq97Lcq7a68SOwG8qN/W5CZa2F2K87Y4yGgIbJnfJiFmSMuyaiX7OKO7Lg4TyNQveF6XCPDPja7VlxRWS6pZ9UrUjdnlv0jrF565Iv7E3lQgd9oeEXEL9XSXPMGz54kZ1ALo8zi0trMa7V9y2lzCNFc5ba0Ke+WzU+nzRSS6PjVMNOF2aoX/a485QUxX7t5qG/ICWow2nHZFa0HzqeVd+0O+zFPe5UUep4JPKbSp497Spx9puobELeFktVo1JqNut0VFf3F95HP4El/tXUrzAmBDdF+98Z9zkaZJ9WkWobd9UuIhX235+XbGOuyX0JCIJHP9wRd+5VXKWbn7WDKpaVOGp+1jc0Hj1TGfYNItVudejHf9gG1+cqie7zmHtjNDMHc000Lr3MAQnIMyoWJ6lbUMhsmJ8tBXCEJGtmpWcwX3bt6FfjiQ9jPhs7WV75s5qYjY5DdwK+ygZpS500C5eiqzJTz0tKNEcLHRx5P5LCEaHt4gwag61MkEg8M0A0xXU86idrsO5QbTbrOAAozjE+jP4MtwzNruRPz8HQuMk1zEW5wlKI5bXs3jg4scgu4DRJtYfubi1mqk+1zTT8otirmSwSq2JQF0u4H+l4xkA07czq/nk9osuV2TVQkdzow87lgvLF7BbXYPNcuG+TSmrjQy4FBHwk2KsbhWjnTkHeKQEdbnUAwxwp586mJ47jz8jEpo3QnKuLVEs7wUzE4DJn5sKiOC0tISFyIVScxljBPkEA+cvWgL7VYmH2HZE6sKRMN9dpYiiqHWWGsvOwQECmD2+bBECNkFuDLmLwBpx5O6TLT8RMe8/u6+gEn3wm5rOU0sn6wtzQENLW/gipfobbXj09XvSHHAPV3rPI8SsaM2v49m0F/fHHEoU/eG3EmwV7mVA6JiOhtONq6NMMuyACYiMnUhXdyalHePU4i07fGdpVypGOpMBueyho/zuiw6tRnGZ0423gB3ar9fkVG+Nh6ObN+4JSrE9PohEuM8Yz7cG+nYfQ/U/bzFANlS3NDhrBqvu6gWuYjKXq+2M0INrFmP5MGifLPJvDspzFCGUd1vNxANhjNxFP5ayymLeDWwdPzj7oj1gg3S37yuwexMztMYi7h7Bsu3uJg1kIbNLdErHKCmrsOQniSgtRtUAYD355Fc3BoLgvm5AiyscpSQXwOgmLUW9iTs3KZeCEo8otJ39adD9s2jhMKwsDfw3ZYHI8IBsCkN8ybXshe1XMQk8CZ0hGYA1zCL29IlHfTrBvifKAgTOcM14aUaztvhkmPcu7SLjujkd7bAaVGecXLL/k5ilwMUW7YtOTHHDHGXuUtyYGds+4VYn7Ll8cOj8waZEfl/ih1c7hi+7vKvY2Uq2V9FMWe9CyB06pNdWxq5jiecTMlx+dx62Jk1Ccy6oRZMDeZr/LUSdi55lu0PrXRkrjHRPkxVKPOZFgZ1cOLHANAXTXPWv2Dp66eRxmzw+pdYxoLzg/222OZYub32gRVuJTfM17usrqOKbRrzgVLRl+fZGcy8o+evuFQV+0spPp64yGCSizqF8LEV5Jg3k2JUAX0W6L0TXO7RzDBbX0E2lLvV2c/RWCPd1pS4oZtK8TunPHPxS/jMVhn6uzgnCzrBASqVWNW9NlC42wXpwjYawZ3kmTYj9rFspxKyWXPzHTPBEVkl4xUTiPWBuva+jrWokyn7bMyzzswv8w2Lz1ZcK/G6KSPXtbk9Z7Nh325lKz0IfUSVOFSgsxsEyk7Y9y7rM/+YSOn3lHHPZpsdQzkTQdTFpsK0/jTBrYge1Eur1jF3K653QJaCIVRm75SvpjQV/awZeVeJL8PWtpGE1jnNG55fzK+gPxJqP4Ilyw7AwRAtjLyK0xJakmOsnLuRtLLHMRjkaMTqxm4EJWgcIMhnB9xlflD15IrUm/pwIxEx0OU/TnuSGa+4ewVR5O7wmgW5ik33Cwdno54zpbW6Y4E3FnArd7oQi+SmHboXhFhuve50xi6biPEnsmXQhF4E++zldasNGRr8kFdYWXjdk9W2pYbptXxVs+MZ1N5KXTA5oO2jEfyDYD+YY7FIbeoSsvRmcPkvtEY6geHtNDcV0PvrloSI+W1WVCEGR/RmkelzQ9ugVwLenc8jfbHU5f1Ig4ZDo61Lqls1y03tjlH9Y0YsKJW5SuxURiPXFnWVStgIvc5M00rffVmLdssRgTqfiA7MQq3yUYYbBEMFeef5lzrkXpNBuctsT2Jn4C+zyK9quVzDjbBYt2Wp3C4Xk1qb3IEj38hszhmvzGNvTaj9Ci8mGS8y/pYkj5mgOLRgGEsg6hsKSujenjx0BAYVD/p3OsyOOnxeW4qZlsuaYTrYmWGJhThOpeLJGda0YebjbsXzPGhd1HMJ4XOmp/6qDdlVE6Uu2gl1MtE8+LnBNYtknkMW0e0XD7TJh/ENQ7Vxnr2cSS+Yf35uW+aLqmMfMCswsHQrFieoKIFOaXVapW2zXjzVbGd5nqVPuwbLgxMnsHsMPfy7BDD6X6PRSYTyCQSiJLfOKCe0dzM6GEvmsbCYbmr17P4l6MD2HDd8uYM5jjFPot4onQJ/8zmvLzEIlvhDPAAauxFhj5R0mRW7M+VkMjLm5YeXaGjQdIjx9R1IlJvzej5ThrbQQhsZoW4goi5rcpcWpYKd4tKyXwR4szoRco4oNvfRBKhYFkxtkw4hhGb17Z5b10c2Nk5XrxKcdK4FSbsVZFtQJe5SZ1uhr0pS4qe+hKoMDEHVSA8nOR0h42DRqVD3i0RLdNnphMjmDClp57zHYijcQOlXoAqin23LmFOjLYx7i9H6/boZ6hekVGLidByG7o03qShC4xTLerlfsiGEtYtzyPoLGpsLHCkXpnRK3aKY6vL3U9GvhIzbyMj9eqMPkZTE3q7oo6bNYtpylZh0YQTc/jmFewk1e8XR9GRxOxLMrOYvlP75GZCQ8Q4o6/aSq3S2zPq6gtz6/EOfEPUc2NCYIG5u1a++bSKmxaw2giRVtelTEdsgrgGwjecssDOZLwho26QbJDM4hsz6sZkUfLmUBKwUDdtczsYNUZtiF1drW7eTdb/nRl1S8AMc2Lv7e/eexCaGHHknEOxGkwATuE+aorSCMJ1KRmRpzeHLKCJADh1QkBsY63QziNEViastyG9czHhpUHU7LFSIkh6Cr4V7vUIXI52bGiXJcETAm+ymSmQLOqiytJQQXy3nAsLL3LsZj1bCAzz2Q/AtqFmLHv7pvJiBKojX93ACavN4sqo4KwLVJCVg4jGpQIQov2NObP3BNPxPs4WLJLd041QzykOkkxZYTLu9bfgScB9rnhrftrei02Z0tREvQ97tx8zVr+ewZbE8tpMo20MXr0fZavBmKEo72FCJfqcbspDbA1g7hHdoqpXeDrLVDitj9S7Mjpnlle9VOsFgQq9CA2xRvShEqDuDZ2uLva2tmhAZdVSJKGQIAkPLsf5tnTkOepInC+O6ffIop+nVsxvhulUTh01oBMnznkmu5r468dtw83epSETCeJENCfE5hYko0+mhpbI63sy6tQ2nNZdWGFRXWW4V5ACpB4jealxMI0G/dAfbQ2xMxxDxTKztFcbwiaTih29X10ziIocndHiIQZ92Bn1xwG3+efVBzP6OoNqhSnU9ZvxqkfqAxl9wyTcsgobhC86CNF4F8VaVDeadgr4VVu7gfk59CodtkO/yZT5nBIJwMm8vcxTN++PiTddGm3ljdgQUlO3JL8D5BohNI6hfCjpIXhB00vykKRiLweqdIkRPKw02N4u7h7I8WolNWsYZG339gWJlZkf+tcpRlCw98bNMFORtbBb75zNVSJjSlkoWljYEu5R3vwugzlt7zJ7gqKJxU1O+zL9yEJ5gPGdbO1eogm9tH85bvlKxPH4juxfGb8i44vFhUsuhhCPEJbWgomIM0Y3D5H6ELu3ZAvSnpBlNwVqmhbq8xxy+1fCLrTiFzhmpZTnPlJe6pKYP8Kg4r/UoxPSkgipx4kVuGwPVHoSFxo+H8EqpAMOBkkwkfsTP1+HmVqtNvJtUs31vL3g9fLVivn7YzbCDiDfumj5gfubRrmauR9YSN9TLcaNtEL7smbW2MI3bixpw3LNpbkuxFzzIxsaZhN4kGujFeVts2Iuhw9J/LEXSTAta3wNi3+ByoUP7E8wPci+RX0K87fnLnvUZ8TdcM9rLObdhF79pEoSZFKn5IlBclfh/jCMzcqfiZA/EWD/lIINx5r7E/dXqkoVWUmgrH9vJ1+Vmc7VG9zlSI7MArc38mevzJQtJpkulx0xydJaS/7wXMsUkF9O59OER+y3nVfMFB+lFZJjdvIrq9Kb49Sq278McoL+dmvcHnerjcYZcx11cjZ05CxMMsk8fBI3d4bOT3YOJHxiAlSJ3NXi2TVxG1bKRvOhmckmNGx/Bh+pT2dmbwFEjnDRTYmE5nQfhBGsj1Gdduel7ePsfXHVgDsqlIzaA7E7emQtDlv13NVmQi9M1qUdgq3JBfnnD/XFEviUivezB38kFeYXUjRmZPaShytVbBiulBscG5QWqWjJuzj1AvcdEVXotNtWdrh4kYurbL7FTV7VB3xY3YbF7pT7MHOLQ+butlzyATzHfdLIil45NhYtCdizyOZPLQVx5nYy7ThzB5lOnLmTzHqcka+1bsQZ+WLrWcmYON251QY3AgLdJ991KpgvZ3+z/IEk24Hn17hgkMievYb4FtPNrvu7e/dvxH/vj0tIv3iGkB+wJ5/PcRSZml/vVNq+vNnJxXCKdiHGybMYmbnFRtO1vEScEC0IAtun5ZjiCFdiRBktdiXw861i2TI7mr5ilD9xaId4PGhW6smCnLBRSKCTjIXkFEkzXzd/Q+oquQqzzK5ut3xfegZ8DQfhQsPir5XRkV4n9yoWdb0MgvQGSW2/bjS9ldOUaN1NNCHkgDcLW9JbJHWsHpJvygVKvOYPnbupeXgxH8/II9ykPhIT26nVkzV8VEk+YR4br0eXuEB18GNKFXmN1DDm4LGl2detHufXmuV8UAmAH7/qmxP+E1Yra52WtPnENb/ut8zH8Z8Uj+HJ0hzyA/iUSk2Sp3I37yPVpqVvcuO7VVI3bbex38lE317zrYjdgb0S/nfJ5kNH4hE/rWX+pNw9JHFzTweWFk29ZwQElk3Tz8Qys/72SvRZ5o8EJNln04g0+1z50zSkz2uzT9nlQCYaYq8BC4W8/F07oCKr2qz6MiPWXpacnFfqqyJoPsdj4bcqKkCKMK7Z/las1AGdzhPulsbPVBvSv2ot37q3Y1a4Zq/ngeBYMy02DHWpkrfEzQS6t3boRamn+1G/KE/6zUcwzF8YNacsa1dDzJUYs69gzNJFPnjMmPlGohixbcHjVJpYSm2MRzPgDHPY5cwUZUNtuuejBDftl8/U7MtnZHSJ06TsBfPEmaq/ljd/lOoKH0wj58m1tbwgVtXYNs4soZ7ZGQ+zR5JBJu1WWhZDlyvfzr8LZeG0WL6Tf5fKd/Hvcvlu/j1SjqVlJRGVo4k9O8aGjpgFgMeF5kRZsCcRPZJTczp2lXl8cnVH/r0GeeiQXluVb/FfVxLc9aU2/95QEi25MdGSm4Bmynmzk5Jb8AZIHiKPgB5q1OBhifQ+PKjljQY/Qnr1SK5Mhc+j7uWfR5dWpfZj8oWCdPOx7inA44xwPb4lA3iCe1r0RBEn0ifJ314lfTLbPMlTAvsXV596xv4VBjSF5FZ0hOQ2GcztgrhDBncnYiq70l0F8xcH7i6UZGWeFmAHSe8xXXj6hkme0awU23bAzwwanZb5wtGzrAV4ttOQ51TzBWM/nxv/PdHnJfY2b99zABWk/2IegIuY+XjxSsB2DjETZ9FFX0a52ui0La+1eCMALsempLIqf/HUfszxNDJo382cKV7x8bTKuC1XmfeT7dlfItIGEIyUgPD+D0SLAADtvQl0VFW377tSBYEkgIiAiAgRIpBEGjGAQKoqIiIiKooNKiKCIipEVFBUwKJJqjY9AQRpQw9K30MgRDoREUOjKIRWhSCNSN8J7/+fu3Zl5rzv3HPuHWeM+94Ynw7dK/Xbc665+rnWXnvtiAiXcZsS6Wfn7S1RcpgxmcEI/4ZSjzV8/tMP63/Y8MEHn3my54utH2vasO6Lrzcwd5iyJqKcudvcY4oUiTDGZYpEFG32Xqee3d5M7WEiI4p/boyJMqXNOpcxEUZUm3tNEVfR1q+/9WbsAwW3lOAF/8hF7r+DwdsiPqagSwSrUvDx1B5vfpD6etfYp1O7fhL7yOupH73+oYk0/7WaYREw4LVm1BQBE0oWzZ2ZOyJ3Ym4m/j8zNnfmrgUIzs+d3zgWP2bnrstdiv9nxeZOz83a2Y+/zc8djf/m507gf7G5s0BG4Y/p+HdC7lRomRSL/2XixxHQMQ3S0BK7s9/OAbnLchflZkHhotxFILsWIK4M3Dku90sKzYTCiblf4P+IPNXzwANJDfkj1Y9ANCOor17deg/Urluvdt0HYo/6R/HPerUfkD9zx+ZOFl0TcP9kxDxz99zcZfgvK3ft7rk7/bFIyqrc1Yh9rVxhUhoMWYsfYA7uyto5mD8Oxx9rY3NH7xyKX9JCt+Yuxq/rctfkrts5OBbxZNlpGoBb+tliaYhpae4KkJDEIpB+udk70/HDIvk/f5b7kKf4fxb/29kf/w7NXR2bu3LnUAQccYgiwp1puxbuWgitq+RO3IB0HPVP/H+ljQDGZlHDzv64HemMzV2GP9dSemda7M7+uLEfRY76J9UK3ZGEhO1aCFGI8e5QfIg+DX/0w89LGS3vxd+IAxn+QMNazPVY5kDuMvtOKkDiRZg5MjR3XW0UMGOEYsa17l+ZHSK5K5FBabhAEw0J/bqKFuUuQQRiAmKCTH+RXoyQX2JbhttgHdIB4bSwCQgjmbGwchkKaSnychGM/18mFndRFf+078J9TCCKftXOAFiWBGHsutzlaAm4wY8YERcyJ1BgCDSHM52xQu+iWEbBXyGE2+VPSCPoWJy7gtoXUQX+j9aBJLKW4P/LYnHjup1DUYF3DgFARGEbpJbgv0WiFDeHFSKCtPtVqdthqXRL5P+inOqyEXs28rkfLBqA3MqC1WwZiJfJXkpd+P8y3AA7/mMxQdPa3HWIBVUMTdxOL0T630/d/+c5h4v8h99DEdoKC7SEkhu25P8V/UrcUDitKFhp0WC2Tv4BUdjAkkI+Imo7U1kLkI9OpUD9GoBI8ctqaJdEwXjosFX5oQyWUgnih234G0kBQZbx/5CV6P1IpeQj24eo/E+EmP0shbWgKF2K4boOFqAi7wzCgLW4gX9J8yjISMmIoegEYB5yXpSwikCzw/sjGUugI9QhQieNRLpCdQbhZRTHv365helHIJT1CPEnRJGNu/ojj7NpBf5CxtqVGPmJuPGHXbmymZp0/LYIsaJdw0T8sRppVVXO/pGmQrKg7GB3gaJ/WUuRW7AUebFrIXSASezIM8QHhA57JS1ExPwxGz0XdNCOdbnZKIbJuZNyZ2HUmJw7MxYDUib6flwmYQSZWlhXqAH+q/KSP6AVBcFsRmKQp8tjEcsiZAysgJ34HzJuZ3/0uiG9LFf8hLyUP5fIrdTIKzs8oSz7obkrUDD9QnIhe6AQWpEYZEwWspelgVqA8QhVkR1skBUftsAI22QngNuQf/IfflGKUQQsAPzI/8dC5TooZs6zoFHAyC+72krzU315rKTfbtVofrblSBf+RIokS0QtYo9lZvFXiKDseGssfkciOPpK4nAjrEGWIcMfrA+BcEXHmIyfcQcstYsWN8KiATsD+A/JQD5BOf6Dxfj/6p0BVgzmFOxEVovhLKVw4+fQ4YdNQVwZgYjFwmQ/dLAp8D70r2w2iJ7qYpFSFBXEGCezraA0kO3ouqAWv63OXYIcmwrF/zvtEbYgCeS4GzmI+vWQnZWIAb0ITHcqThKGONR+/L2CVW4ljYM9iInJwL9+/sw7YCT+z+Qy/ewQqW35Tj8C6O2ojxXhv2cp2k5sUu0HYBX7xWE7B8Q+9GDtBhBBbiwBRQEWxEvr0H3hyl5vIuODJpQ3ahejRKEhFqYJdQ4ygyEK+dxl1EBj8C/qF8vtf6/CUcQe9ZjonX65BznA6JbA7gE0AzEzC9GwVReHSiRFapc2LLMlaSzU0FBESQlUWvzH/q2gy0LMkPmP4wR+ckpHsoI/4J5Y6IK1uI2tkZrR7KTq2BbwD0QiUfNS2GDc4DilHIaQE1AllqLnwR9LYS8svl/uRXYNQWtmDJIzUvKsCrawH+LIQLQsiLBMpFkxZZAtMAepAbNzBLfD8pArFkpXbVNugDH+WPe9mKjUTDNmhCv+yfdSe3z45gcfvN7DPPvmWz27vv6BKfjp2fe6vZ5ay/k9ISL3f2M+Eh2NH/9nJiRQ9d+ZkeC2/+6UBLf+e06Cm6AB1ZY6UF+W4c9w+0TbtL1TOOv/npNA9X9ILO6iKv5p34X7mEAU/f+5Z41YoZd9gP0rhHC7/AlpBB2LMaRAO5o+foKx+AMJRS3B/5fF4kb07qjAdkekbJBagv/Qm0Epbg4rRATiXyKnpNTtsFQ66Tht5VSXjdj/E2+Pyf73nETu4Nj77zmJZD1C/AlR2K7q/6/nJBg4/j0pKVCMMmAJ4Ef+PxYq/z0psdsVOli2G0RPdbFIKYoKYoyT2VZQGsh29F1Qi9/+PSlBvLQO/Reu7PYmMj5oQnmjdjFKFBpiYZpQ5yDz70mJVB3bAv6BSCRqXgobjBscr5TjEHICqsRS9Dz44//KpMT1e7EI9Q8ehqh/8MO//Aeo8D/4Tf+DX0L/4A/+g9B/9g8o/0Ho3//8+59///M/9Q/alPrHHfFARHW0MtfHroiIvgcPHOizYP58Pvp08394KosGWMQyZkzQ+DsWrRBhBtyY+74rYLq2c7/VqqFVZMDoCnuKYf2ie1ETeReeuA68uScTj0rxS65id0VWBEvzv9PMFTQX73UPdBXCFSOb2ngVRNNcpp1iTSMfAUtPqV8esU5+kViLPhL5io1bQzQdz3oVeyWync0GQXRJb2KtuV1kHxtvskW/UKxPZF+b3XRZJuMLYh1r38hTeChsApkVK7msaPCAMUUVPxURedhl39DIVoAbtGmHXZE73PYNL7isGyPlBp+6YYc7cmsR+4YPXdYV+wZt/dYikdlF7RtGhKP4RN2QXTRyeaR9w/zwDTqNyyMjZxazb9iGYrnyBG9Yqm6YWSzy59ANx5FFoDoPfi4WuZc02LqkK6z/tLphb7HI7cXlhqGlXVYkbggWzqXtxSM3RckNJavYGlDJ7lA3bIqKXBotNwyt5dxQKBuXRkfOipEbSia7rCJyg7+uumFWTOToEnLD0JZhDTqfR5eIHFJSbij5EjIh9VHc4H9S3TCkZOS6kiZyaUm0Ean87ogiAH7U9747trdCc3L1Nzn7NImI7JtxureJcLkGmhFFNXFF9m1b6rSJcIN0z9bEHdm3lOtdakszVyprUiSkzYC07qRJ0ZAFRUBypmoSGdln7eMlbJnDazQpFpIpCtLlkibFI/ue2/UkbUs3uXdpEhWyLRLkQmNNoiP7/tzrbZvkv6JJTIgUA9neR4ixSYnI3qVrLaHV6eZKQJOSIatdIMHRmpQK5VtxkJwNmtwW2Xf71EdNRBRIsyOalI7sO/7Ll0xENBr/HrvkQuT2yD5dOh+jtoCZFqNJmZC2GJBdFTW5I7Jv/zGP0OqAuRGvSdmQ1SVAmtXVpFxk30s129na1vo0KR/SVhLk2FOa3BnZd9DDscwD9ofNnOysGMqASNcAk/O+JneHMroUqtSiZE0qRfa9P/AFZQaa2J80uSckE4lK0Ot+TSqHyG0gHVI1qRLZN/3kSFsmZ7UmsUpmznVN7g3JsKgHVtOkaijTSoOUratJtci+Q7rOZnamm60vahIXys7bQZZ9rMl9kX3rHoijBaiGwzSpHrKA2sYt06RGSBtJ3T2a1AwRatt6XpP4kLYyKLa1JTRJiOw7bGwqm2/A9L1Hk8RQ870D5OU6mtwf2bfyyzOYOwFT+hFNaoVyh9raPq5J7ZA2N0jSK5rUCTXS20FuvKtJ3VDuUNuwjzR5IKStGMg7QSGhalgv3EgDxj9UkwdDtpUF2TpKk6TIvi+UqmU3q9GZmtQPNSuSnxdq0iBEokAqrNekYaj50oKWP2ryUMgCNp4Mu16HSKNQ4ykHkn9Uk8aRfWsvucdE0InI+UuTJpF9Dz/9pIm4E6TjLU2SI/te65vA5hs0iyI18YSabzTIo6U08Ya6ljtBLt+hiS+kjeRSRU1SQqSsiw5HeadwHgllZ1GOL+s1aRbqqYuiM+iwT5NHQ6QCmnzmW5o0j+x7pvfnrDgYeS5r8lio4tyF5vuLV5MWsOC3mSaiIsiVoZo8HiJ3gFQ4oEnLcKVG715OkydCxWZAglU1aRUakziKPOTT5MlQ18IRodLrmjwV6hDvBnluuCZPR35+LBfOF7W1XqdJ65A2kmYHNXkmRNgQytqlECqcZ1VDSCiqSZtQeiqBfBCjyXORfRdUetlE3APy1d2aPB/Zt0vn6iaiMkiveE1eiOxzc+77Nomrp8mLIVIFJLexJm0j+45LfdZExIL0flyTlyL7vjOyFvOaiRnkJLNdKKNLoEqlHNXk1VCfdzuqlP+sJu3DvcdAk9tKk9dCvUdpkEX7NekQ6sPpzKR4NHk9JEMSTNOkY4gUA7myXUgoMZ3CRQAH6Igmb4SK4F6Q7tc0eTOy77HcqiaiKoq6SwVNOkf2nff3s5RBv/+QJm+FZCqD9GqjSZdQEVQDyX1Dk7dDtjGeXqmavKPiSRmmybuheKjNfKVJV6VtzlJNuoW00bbuuzVJDdnGBrf1d03eC+VOHEjbvzXpjtkN/oFMwMwrosn7IZl7QS5Ea/JByOqqIEMqaPJhyDbKdK+pSY+QDEnZBpr0DJFqIBce0eSjUB6wIWxoocnHoZRSW+ozmvRS2p56TZNPQtpoddU3NPk0ZDXjieyhyWeheO6TxnPTqaB9Q0NVdTaefE0+j+zbfMVSu2/tcI8m/ohw54oOebpG/YCkD6XblF9Fo/5A4mfcDtTiXY0GAElzrA5U/EuNBgKJGWxBi/4UFEpRWkQoG9iEit/SKD0iVOLSLZfVKACF0l3UAGrFPimMgkADc1pyPEUrYlmEkQUkAyqlenTXaBCQSMUAtWWnHUaDgWRIrQk0b75GQ4COfjraVjiOdT+MhgKJwnigzHMaDQPq3OQ1JjlgNkVpNNxJMp2O5oWSPAJS4nUkAPWK02gk0KCHO5iIRKCbSRplOCgaaOCjGo1CXOIQ1ATKb63RaEhJuhKADnbSaAyQKGRcb/TQ6AsH0fg/B2o0FkiMZ5IrjdFoHMyQJN8PNHmKRl9C6vDTJemYBEyReRqNBxLPhMa71mg0AUiMjwaS7jqMJiIuSTIVtvtFo0mQEoVELx/TaLKDYoDaXtBoCpDUDTpi30RolOmgWkAvFCrlqUDSiKKANpTRaBpQKKOCZn9FjabDeMmo2kCVYjWaAalpjzag8UHTqYZGM4HE+JpAHWtrNAtIMopxHWio0WwnrlJAlT0azYGUzN3qAHVtrtFcoMovowdgbnif1OgrIMmN+4F2P6fR10BSyglAca9oNA9IalQi0FuF6uF8BzEPv7I7ohBaABTOw40farTQSVddoCKfaLQIUj26PGPn4e9+jRYDSR4yrt8CGi0BkrgeALpRqN9YCvRzr3hb6uIXGi0DEinWjVKF6vxyIKkbNP7TORqtcIyvDpQ1X6OVkJIONgYoZ6VGq4Ak54sDPb9eo9VAMm7QwktbNFoDJBbSjNt+1CjLMaMcUOs9Gq2FlMxlaMbafRqtAxIzSgI9c1SjbCCZG9UCKntCo/VAkhu00H9OoxygsIVfXtPoG8dCVrZ9tzTaACmpbDWw5HbVpdFGIOmxo4H2RWq0CQql36jnsvzTojTaDKlPT8xiki3/2FIabQGSJCdAYccyGn0LJLU3EVIDymu01UFRkJpZUaPvgEJJtvyLK2u0DRZKku+E1LP3avQ9pKT2loTUzjiNtgNJzhPdV1OjHxxUHOiTRI12AEm1eRBxtayj0Y9AKfXb20l+40GNcoEkXbDQn9ZQo51AYiEVFm2i0S6gsMIqPo12A4lC5mHKIxrtcRDzsONjGv0EFM7D1Cc0+tnJw/shddtTGu2FVLja3F3IqfgFSKoN47rxnEa/Aklc0Yir+Esa7UNcUqOocO0rGu2HlCiMgdS41zTKA5IaRalOnTQ6ABSW8r2l0UEgkUqCVPS7Gh2CGZVf/t1G57ppdNhBdaBwcXeNjkCh9POJkKrSQ6OjQJLzzN6UXhr9BoWSvfUhdeRTjX6HVI8ut9txleur0R9AEheQ6dNPo2MOigE6NlCj40CS5AQoXBTUKB9ILEyE1K4hGp1wEIrSf36ERn8CSVEiXXjipNFJJ10lXXwcUcn5/RREpAXdCa88Z5FGp4GkwkdhTpuySqMzQBLR/XDLF72q0V9AUgkbAJ1dq9FZoJT6lYnSTOYdGv3toHpAbZtrdA5I+q4EoDljNDoPJFkRA5SzV6MLQJK3SfBsk6I1uoisCNUZ+N6xGl2ClBQWUdcmGl12EF3lX17Q6ApQyFVONzkfa3QVcUm2N3Sl51fN0OgaUJHEgEwc8mfN0Og6FDoTh/x3Nmh0A0haECYO+U8d0egfoNDEIdDjcaPRTSCRgnPYI+s2jW4BSUbBR+3xR2WN/K6Q60WF+x/QqB+QKIwHeu1hjfoDhXIj0GP3MxoNcIVyo44rkF/kNY0GQiqUvYH8NV01SgMShfC989f21igdSCob0pXf3tIoACTpYlzNx2kUBJK4KPXnTI0sIJFKAiq7XKNBMF6qTQJQ1xyNBkNK6mEi0LlcjYY4KBqo1xGNhkKh9K7IqPy8UxoNA5KMwnJr+1LXNBoOhVLK8Gxrryyi0QggSVdNoIwYjUYCSVHWAypZTqMMoFD7Cta+XKgCjAIS4+Gi1G5cQ6PRQJLzcGxqD66l0RjH+CRXML9akkZfAEke1gAa2EijsVAoNaokUPOHNRoHJH0Upc48ptGXQCIFXy5/9tMajQeSonwIKPlFjSbADGl6jYB2vqLRRAchN/I7d9BoEhRKbiQCze2i0WQHRQOd6q7RFCgMlXIwf/JHGmUCSUZVcQWnNeyj0VQolKVJSE2rnqbRNEcKs4P26wdrNB1SMjtoAPTZKI1mAEkHGw9UZ7xGM4GkfaFGtX91mkazgKRGxQDVmavRbCDJ3vJAmxZpNAfIqaLte6zSaC6QKESNal9+vUZfAUmNagAUvVmjr4HEeKKF32s0z0FRQJ12aTQfSAYp5GH73vs0WuDkIcyoUO6IRgshJWbA+ApRxzVaBCTGo4pW+P20RouBpIpSKvWCRkuARAp1o8Lj1zVaCjOkbsCxGTLcaLQMSFoKPIoST7s1Wu4ohG8wZG2kRiuAQvXQKnGw0Ki3EgolLigckllSo1WQEoVAJYrfrtFqB8VDqmdZjdYASbWBszEko4JGWYhLsvdel5V/8G6N1kJKlhqrAjWrotE6oNCKopXvqaZRNhTKkmIsUJf7NFoPKVmqbwQ0o6ZGOZCStgwzuhxI0OgbSDlmdHmktkYbgMQMSiXX02gjkEgRzayv0SYHITe6lCrUs22GGZIbmKRseTlZoy2QkklKlMtqnpii0bdAUnvLQ6phM422Akn7QlzNY1to9J0TF2YH07o+odE2kSoppTyt81MafQ/klHLVPc9otB1IShlSVU8+r9EPQCKFyjat7Usa7YAZUtkwFa16bzuNfoSUDDcNIHW8g0a5QNKWgao2fkOjnQ6KgdT7b2m0C0g6IkwPqya/q9FuoFCrtKr2S9VoD5AYHwWFZ97X6CcgyflqkLreU6OfXeF1YGtaysca7UWSJefLwvce+qlGv0ChPInkhCinUD//K5CMXzDeTO2n0T4gMR5JxsRBo/1AkuQETAEWBTXKA5IeIBFSu4ZodMBBSDImDhodBJIkI12YOGh0yElXQ5k4NHJ+P4zfpXEZTBxSamp0BNpC7usAk9Jfo6NAkt7ymB0sStboNyCp1TWAclZr9DuQSNHPn1NRoz+AJCtqArV+UaNjQOLz1ACqOV2j40CiMB7ooSMa5QNJhU+AMz/wdo1OAEkGJgKNYM8QRn86KApoYhuNTgKF8haPq3podAp5KHlbH6jHWI1OQ0omm3cCVVis0RkgmZfdD1T2B43+ApI2zrjaHtPobEFcAXOsiEZ/Q0rigqtsVt2u0TkgaSZEL7C7DqPzDooBuna/RheApFASgOIKlfJFIMmoRKCvWml0yUFRQHVf1egyUCgPA6ZjN42uOOliXJU+1+gqpEQhvGgzbbhG14CksjFdrikaXQeSdDUGWjVPoxtAW59oyJwPmGezNPoHSHIeEwez5FuNbsLC0FAeMIt2aXQLUhIXc6PzYY387pDxTPKpsxr1c4eSDO/FtInQqD+kxAy4yubdYhoNAJI6D7fc/F1Ko4FQKBZS6tmyGqU5UvAATUwljdKBpJThiJrMahoFgMQRpUIrUaMgkCiMB3riQY0sIGl6cPNM2yYaDQKS/p/on4c1Guyg8kBdW2g0BEhKOQHI01qjoUCSvYlA/rYaDXNQNNDGDhoNR0bJuAaX0vTsrNEIICkU5saz72k0EgolN+Acmjofa5QBJBWARbmzj0ajgKQoMWUzVQdqNBooNIYGzcKhGo0Bktwgem60Rl84KAZo43iNxgJJUdLChtM0GgcUtvDXORp9CSQWYoZlEhZqNB65IaMDM2r9Uo0mAElG3Qs0ca1GE6Ew5EQFTepGjSY5UuWBntiu0WRISSlzqb/SHo2mAMlSP4vyh30aZUKhFCWfpHx+WKOpkJIOlqjvcY2mOYi1t88ZjaYDSe2l8SsvaTQDcYnxrBujb2k0E1JSN+DzmDlujWYBSXnFA7mKaTQbSOKCY2PuitFoDpCUVwxQ/1IazQWSUi4PB6BVGY2+ApI8hEJ/XHmNvgYShXAp/T3v0mgekFSABkDvVdJoPpAYD2Q2VNFogYOigCpV02ghUKift/w1a2i0yMlDmGHGJmq0GFJiBow3I2trtARIjId/5b/5gEZLgcS/ioZUh/oaLUNcUjcSgBo9pNFykerAfsPyizMfRiscxHT1TtFoJVA4XcFmGq1CXOF0XW6h0WpISbqYh38/odEaIMnDeKAnntYoCyhcNzq20WgtkOQGkP+7FzRa56AoSDV8WaNsIDG+PKQeaa/ReiCpNkiXub+jRjlOuupCanyhrvIbSEmdZ/YOf0ejDUCSh00gtShVo41AVRfVs6VafKDRJiCRioHU2x9ptBlI6jwtTPpUoy3awml9NfoWUmELx/bXaCuQxMUHBHPSNfoOSPwo5KE/z9JoG5DkYTKkThTqsb8H8r+TbFfRySM12g4kVZTGi1seRj84xtcRt/wF5/cdEJFyjHdhPX+FRj8CScW4H265f79GuUBS02Lge+c+q9FOIMnAOkClt2m0C0jiioYXffhujXbDPGlBTYC6P67RHkhJOZYHymfehtFPQFKdEoC6f6PRz0CS7fS9N0VotNdB0UC5VTX6xTGD/vC4Rhr9CiQZiIX0jKbNNdoHhWIGngJkuN7UaD+QJLkmUKpfozwgmW7UA3p5lkYHgGS8TgBy7dDoIJAYD2c+o9RfGh0CkkKBB9gyvohGhx3j73QFMvpGa3QEUqERKpDRu4JGR4GkAkQDna2p0W9QKBlFhc8lafQ7pEQhzMh4tqlGf0BKzIA/nDe7hUbHICXGw+nNG/6cRseBQnkYyHu0o0b5QKE8DOQ16anRCSDJQyp8PqjRn0CikOj8GI1OOghJzps7XaNTMF6SjHTllVyo0WkgJ11xnZZrdAYKnXTFPfGNRn8BSVzI+biIHzU6CyQ5T6lXD2n0N5BIwcK4O05rdA5miIXIjbj6VzQ6DynJjQauYMbsohpdAJKhgahVCY0uOggeYEZWGY0uAUkzh7eZ0bqiRpeBJC44NhmN4zS6Agslo+DYNHiT43UYXYWUdKFwoho8Wkeja0BSoxKBmjXQ6DqQNAc4bA0CXo1uIC7JDSps1EyjfyAlCoke4kAZRjcdBOMbNHxWo1tQ6Bif9/rzGvmLhIzH/CWv5asa9QOS+QsszCvxpkb9i4QspNSH72g0wJEiqv+BRgMdVB7ozCcapQFJRwTj89b30ygdcYnx8Nj9fw7UKAApqVFRQJsHaxQEkmGIUutGaWQBiRTi8o8br9EgJy4ojNs4SaPBkBKFHqC8mRoNAQoNXsG4KfM0GuooRM5v+26hRsMgJTmfALRkpUbDgaRu1Afas16jEUChkTe4zbNFo5FAYmEy0AuF+t4MoNDIG9z2zU8ajQJyjN82ME+j0Y7xkEpdeEijMY4U6mHqB8c0+gJI6iEsTH2/UDMfCyQWUmrQRY3GAYkUkXVDoy8dFO2yGhQeEMfDQqmHcBsaTCqi0QQgMR7e5qB6kRpNhELp2bBKOcgbpdEkIKmiiGtQlZIaTYZCiQsrvdH5t2k0BVLSbzSA1IKyGmUCSUcEFB1RQaOpDoIvN+ihQk7FNCDpo+C+DjpXWaPpQFJ7ma5Hqmo0A0jS5UVcXe/TaGaRguXcQYurazQL6ZKMSnJZec1rajQbKLRaYrW7nKDRHMQlGQVfrt0vtTWaCyR1g1L319PoKyCRQpLzihfqD78GkiTD+Ha7G2k0TxmfV6GJRvNhoWN87QXJGi0Acoxf0N6n0ULE5ZhRu8kjGi0CEjMoVfQxjRYDiVRjoGMtNVoCJMtlVDj0KY2WAoUVvvisRsuARCEq24KHXtBoOYyXygap2qfaarTCkSL6oZ1GKx2EjKq9oINGq6BQMopTgEc6arQaUtIR4amNeaizRmuA5KkN0mWKvKNRFpCkC1L+Hd00WgskUsgoM+V9jdYBSUah2vgf7alRNpBUm3hIze6l0XogcSrKQWp+b41ygGTdg+jm5xp94yAY708aoNEGIDH+TsR1K12jjUDS26B9+fsO0mgTkLQvSo0bqtFmIJEqD6k7R2q0BSg0tIWmNmH0rVMoTWRq86Hz+1aIyMQhwYWpzfcafQckQ0M0pjYpZzTaBm1SZzi1Kd1Ko+8hJenl1Kb1Ro22A0l/Eo2ZiL+CRj84Cjl/udJUox2QkkSVBPL30+hHICnHOkC5yzXKBZK4ooDmnNJoJ5AMDZy/rCqv0S6YIbmEZwdxVrxGuyEloyHmL3G1HtFoD5DERfR2e41+clAM0OJPNPoZSDIK85e4ouM02gskOZ8IdPtqjX5xEJ6JxN2zT6NfgZx0xfW7ptE+J1014PTOjdRoP6SkIWPiEFerUG7kAcnEIQqoWqHcOAAkcVHh8400OggkCunnv9VCo0NAUqsxO4iLel6jw46FJV2BFe8XysMjkJJSLgf07bsaHQWSdhcPFP+JRr8BSUPGFGDFJEuj3xGXVDbMy1ZEjNHoD0hJ44oBujVNo2NAUl54GLEifolGx6FQ+n8vULe1GuUXDCiBFQO+0egEpCTJdTEVPbVNoz8Rl/STCUDZ+zQ6CSQVoAlQs5ManQIKteVAy2lXNToNJFIx8BvLFtXoDJCkC15Z3NwSGv1VYGEw9dXbNToLqZCFwdTmd2n0N5DEBZcytcu9Gp0DkkZEh21nDY3OA0mNgkuZ+mcdjS4AOS5l6vMNNboIJHUDxqdW8Gp0yTEebvmK7U01ugwpaZXxQLMf1+gKkFQbrMyvmPOMRleBpPYiD1dcfVGja0CSh4yr22saXQeSuKKBWnTW6AYslHrYBOjauxr9AykpSsxfVsR/qNFNIOkPE4CufarRLSDJ+UQgzwCN/EVDKBrIP1ijfkVDZiAPV9QbqVF/IMlDmGGOF2opA6BQzECSzVjOX8JoIJAkuSbQBzM0SgOSLgUzYnN6vkbpQOLZJgDtXalRAEiMR6GYijkaBYGkUGC8eXeLRpZjPOJqWeV7jQZByomrZdRPGg0Gkrgo1eqARkOAwlINjms0FEikooE++UujYTDDyd6WiRc1Gg4kFqKlZBy6qtEIKJSWAre8ZZzRaCSQZC/QtsFujTIcBD9k24VIjUYBSRWF09tyfbRGo4uG+yhrW5ESGo1xLIQvd6Z9KY2+gMJQD2Cltimj0VggyY36QG8UGlPGAUm6oqBw3F0afQkU6gGs1Jn3aDQeKNQDWGdeLtSlTAAK9QBW6to4jSY6xsO/yihfQ6NJkJJqA882o2qCRpOBZPyKBnLX1mgKFEpRYl5WZntdjTIhJXUDOV/mm/oaTQWSnE+AwsGNNJoGJBmVCKn5Ho2mOwgZlbHjYY1mAElGIcll9j+q0UxYKElGRjWoX2jwnQUpyahyLmvFoCc0mg0UGkatBr89pdEcIOkPo4FMG43mIi7JDfioDX59XqOvIBUaRq0VsospjL4GktzANKpBtVc1mgeFoWHUarCsUC86X1XRFVc7aLQAUpLk+piytemk0ULEJZUNpdwu2FmjRUBSypg4tHv7HY0WA8nEAcbn3Zaq0RIgMZ4K972v0VIgUYiMapfVU6NlsFAyClJ5qb00Wu5IET3dW6MVDkKS8+r6NVoJhZJktEozuL9GqyAlrbIB0NvpGq0GkkUANAf/aEujNUDSHBIgtW6IRllAUg8TIXVwhEZrHQQL7elGGK1zLKwv040Rzu/ZEJESqePqb1LGa7QeSPquOphumNka5TiI043MFI2+AZISSQA6u1qjDUBiXiKmAKWraLTRQZwd1Hxdo01AocaVZs5O1WizkyhOUjps1GgLpGQ05M6iC0ajb4GkLcQDna2k0VYgaVyUWubR6DsgkSJa9JJG2xyEpxtmXk+NvgeScsQUwJwdptF2x/iSQHOmaPQDpKRnYFzL1mi0A0jiigJa9LNGPwJJRtGMspc1ygUSMxq4AuaDYhrtBJJKSLSW61dhtMtB0UBxVTXaDeOlBSUABWtptAdSUpSJQKW8Gv3koCig0U9p9DOQGA+33Gxpr9FexCUZBbfcVH1Lo18gJY0LMxEz/iONfgWSLhTzFzNtgEb7gCR7GVfNkRrtd+Jibgz8UqM8SEluMF2nZml0AEjSFQP0wUqNDgJJc8DswEzcotEhIHEpmYfX9mh0GCis0P+HRkeARGE00FcXNDoK46VQ8PzFLLul0W+QkgZL51Dmm2H0u4PgDpmBJTX6AwolN+AOmSW3a3QMUqF+I2jurqDRcSBRCGfeXKqsUT6QtC9KxdXQ6ASQSMFhM7dqafQnzJB00cLFD2p0EkgsxNKxOdRQo1NQKC2FZhz0anQaSMxgXBUe0+gMFEpcVLitlUZ/QUoU0ozv2mh0FlJiBv3hyy9q9DekpOkxySdf1egckCSZbvmWNzQ6DxR2yx9O1egCkDg2VLjjY40uAolCokl9NbrkoCigXmkaXQaSpkep7kM1ugIkUkS+0RpddRDmgKbiBI2uAYXaV9AcKNRjX3cyChNYEzNLoxuQkrbcAOjb+Rr9AyRNLx7os2Ua3QSSoiwPNG+tRreAZAighX02aeSPDFnIdBX7XqN+QJKuKKCjOzXqDyQZVQ3o+q8aDYgMu0NBk56n0UDnlL2yQMsOa5QGhbJluhzQS8c1SgcKdV/Iw9MaBYDEeMaVeUGjoBMXa++OKxpZkJLaGw/0Q6HOYRCQ5GE0PAp3EY0GQ2GoOVj+vEiNhkBKFNLZaBet0VBIiRlwbMyHJTQaBqlQc7BMt9s0Gg4kOV8Tce3j/CWMRgCFmgNWX+/UaCRQqDlY/vaVNMoAEoVAZksVjUY5KApSD1bTaDSQlHJ5SKXU0GgMkNQoJNlfM1GjL1SS/b5aGo0VqZKSh+aluhqNA5I8ZJJ/eVCjL4EkyfGQ+uIhjcYDSXlBoV8efITRBCBRiKI0tVM0mggLpSiRLv9PTTWaBClJFyYpJru5RpOBpLIxriotNZoCJHFFQWrKkxplAkkeMqO+fkajqTBDMqoB0IY2Gk2DVKiZW/5KL2o0HUiSTIWNXtFohqPQB9S6UAc7E1K7qu7nCGv5j3TUaBaQjLDIeeN+S6PZQJLzjCvnXY3mOHGxlPd202gupKSUma6d3TX6CiicrsQeGn0NJOnC5Muf0EujeYhLJl+svX9+qtF8SEntjYbUi4X6+QWQklLm1rK6/TRaCCnxN8pD4daBGi0CkgqQACl51SKMFgNJRmG6Yb9qEUZLHBQFKXnVIoyWAjkVwJ6JhNEyWCh5WFJmIvOd35dDRGoaZyL+aRqtAJL0JmEmEjtTo5XQJrkUjelG61oarQKSrOCDj8w0jVY7Cjl/yTmn0Rog8a843ZDHlGGUBYVi+f1AHbtotBZSUvp3Al37UqN1QKFmkmbO7dQoG0hyiX7+q1EarQcSqZpAL92nUQ6Q1M96QI8+odE3QNIZ4hGGOf2BRhuApLDwCMNcHaXRRgdFARVdrtEmILGwCNDbP2m02ckNvnv+xRmNtgBJodCLnu7S6FsolLbA9w5iSmu0FUim+T6gmZU1+g5IGjInDieSNNoGJBYmAN39qEbfA0m6EoGmPq/RdgdFA9XorNEPMF6qDWcHg9/XaAeQJBnp8t/bV6MfoVDSBQv91mCNcoHEQrjl/k8maLQTKFQPA/575mq0C0jqIaWKrtJoN5BI4YGO//HNGu0BknqIBx/+kzs1+qnARQn4I/Zq9LOTLjxJMeN+02gvkBQlzPgPpfwL4hIzygM1vqHRr0DSn9DBPlNUo31QKNlL1+vDGI32Q0oUEjUto1Geg+i93HOXRgeApAtNAHrxXo0OAkkpY/ndjI/X6JCDooAOPKDRYSApL/pXlxppdATGS0bBfU15OEWjo5AS9xVmpCS00Og3IImrPlCr1hr9DiTTKJiRsvwFjf4AEjPw/CVlR3uNjgGFVl+DKY0K1d7jQNKL0owbXTXKF9RBciPF11OjEw6iGf37aPQnkJiB3EiZkKbRSSc3klxB/7HBGp0CkmpTHOixkRqdhkLZIRANlD9OozOQkrpBhdmTNfoLSBQ2BnpnhkZnoVD6Dca18muN/gaSuOKB2i7V6ByQVBvG9UKWRueduERhjkYXICUKkYf+tls1uggkeYiM8k/I1egSFEpGodrkHPtZo8uQkmoDjz1ny0GNrgDJEIC4cjb/odFVIIkLs56c4oVa5TUgaXpU+OtFja4DicIYoF8KNdgbQNLbYLw+3KBQj/1PgfGWv11RjW5CSowvjlH+mSiNbgFJRsUA3VNSI3+xUFyQ8h8vrVE/IJECMqvKatTfQfReBlbQaACQJBnG+7tW0mhgsZDxD7qs2AxOAcIoDVJynBE829h51TRKB5KMAspMrKFRwEHwNmO/TtAoCCSDFJyo2OS6GllAofKyMl9N0mgQkGN8bPOHNBrsGA+3POfdJhoNgZQ0c1iY8oNXo6FAYmEipFo11WgYkJiBaVRKanONhgOJ5xAP1OkJjUYASUspB4VvP63RSCCZpRKteVajDAfFAJ19XqNRQFIBaHzWSxqNBhLj4WDnNH5VozFAMrQho1I6ddDoC5VRh4OdNBoLKSejOvzZWaNxQBJXFKTkiUMYfQkknR6lPkrVaDyQSCFdhy++r9EEIEkXLOyQ01OjiY6F9VF7j/XSaBKkZAjAEwd/xd4aTQaSJw54JuK//rlGU4Ck04MZ9vJmGGUCiRlU2DWg0VQgUVgT6MnBGk0DCnmVlokZodF0IKkbSJftzIfRDCdddcWZ3+b8PhMioZ6hv0m5ptEsIGnIMS4482c1mg0klheHW96BeRtGc4BEqjFQ95MazQWSrOB+pNi6Gn0FJKUfDyTb28Loa6BQrU4zmbM0mgckVZdo0X6N5jsoBk5vsJhGC4DEeDrzefdptBBI6sz9QL88rNEiIKnVlJrxskaLgUSqPFDmRxotAQp1Gunmd5ZIGC11SqQOUI9pGi2DlDhR9PMPr9NoOZBUeErlHNBoBZBI0fgWVzRaCSTGY8QwJYprtApI/GGiF8pptNpBcERNdlWN1jjGc9E+Ml6jLEhJUXKpv10DjdYCSaGUB0p6RKN1QJJRdwL9zA4qjLKBJHvhe5s9HTRaDyRFydnBzfc0yoGF4qJQYcfPNPoGUqKQqIOl0QYHYXZg2o/VaCOQ5HwtoBGzNdoEJCcuMqO6rNFoM8yQjKoPtChHoy2Qkv6kOFD/HzT6FkgaUTzQpjyNtgJJc0gAeui0Rt8ByajBjMr+R6NtQKGMCpoekRp9Dwslo+BEmf0xGm2HlJgBT8n0vkOjHyAl6aJUZnmNdjhS8OXMw5U1+hFIjPcBfVZdo1yg0KCMJfEHNNoJJOmKAjrcSKNdQFIoNONqoQa7G0jM4CJwt8c12lMsNMOq7uKHYlzOkct7ISIngt6BHi+zuUa/AMlB+Dwd3Tys0a9Acjz6bUC5hzTaByQVg8c7t2ii0X4giYvfdPEP0igPSA6s4MrG2a0aHXCyvagrze/P1+ggpORjAW5XekpeGY0OAcmx1eiFUn5P0uiwo7CUK90/r5lGRyAlh9YWBerwtkZHgSSuO4BuBDT6DUgyqhhQl4WCQtn+u5PtMMM/erVGfzhmlHGl57T7TqNjUCjf4igHtOqkRseBnP6kwzKXRvlATn/S4QU7N0LoBJC0cTSTDs/FavQnUKiZBDr0raPRSVgozYQKjzbW6BSkRCHR4RYanXYQeoYOB1/Q6AwUSpKjMM3f0F6jvyAltdoDdCFVo7NA0rtCof/T3hr97SiEGZntB2p0DlJiRjxQuwyNzgNJk0SSM3OnaXQBCp0kZyYt0OgipEQhzMist1ajS5ASM7DokVN+k0aXISXDENYocm7+qNEVIBm8agItO6DRVaCQwxPI+eqsRteAxOHBQkSHoxEaXQcShUSLi2t0w0Ho1joMuU2jfwqMD3bve4dGNyEVMj7Y/YO7NLoFJArjgZ4sVKP8xUPZS6nPamrUD0ikooFeqKNR/+KhnMdTxe7H7QYbQgMgJUlOANrp1WggkPSTNL7sYxqlAYnxSHL3N5/UKB1xSZIbYDr84jMaBSAlDgBWNvwHX9QoCCQrG1Dof/w1jSxHITr5EU06aTQIUtLJY8474tVUjQYDSY1KAmrXU6MhUCjTfEoV/0yjoY5UFFCx/hoNA5JGVB4o1u5gQ2g4kHQOMH7E3yM1GoG4xHgozPxtjEYjISUKkfOZNyZplAEkOZ8I5Jul0SgHIV2Z/RdoNBpxSbpgRmbtZRqNARIzqriCi2JXafQFFDpn8S26LUejsY5UOVcwJ6JQ0xsHqVBXGczptk2jL4EkN5C9Od5dGo0Hkuwl8vyq0QQHRQMlH9ZoIsyQ2psAdOYPjSZBSnIDGZXzwBmNJjsIOZ/T45JGU4Ak55HknKE3NcpEXJJkTNjzfYV6gKmQCqXL6lKzqEbTgMR4zNfyZxfXaDqQTFLwoKfLUyU0moG4pLyoMO42jWZCShRivpY/vYxGs4BC3ZfV5fU7NZoNJG0ZceU/WkmjOSqu/LuraDQXUhJXIhROqKrRV0CSh5gA5q+trtHXUCgZhQn72eU1NZoHKekcsB7S/WCiRvOBRCHiOnurjkYLHBQNqXuTNFqIuKQCoFDObm2g0SJISaHgYdnZzELD6GIg6Q+RUWf/9mi0BEgyygt0rKlGS4uHnQqr+/3NNFoGMyTJWG3odV9zjZZDoQyj5VzWlU8f12gFUKilWFcWtdJoJZAYj0Lp9WVrjVYBSaHEQKrCcxqtBgo5FVav317UaA0slIyiwrUva5QFKVEIdKVJe43WOgjrIb2yXtdoHZC0FBr/7ZsaZQOJ8cioXove1mg9zJCMKu6y/HPf1SgHUuJFx2NJ4dP3NPoGSIY2SJmxH2q0AUikkBum08cabQSS3MBCn79Woc58E5As9EGh/7HPNdoMJAqRh6bCAI22wHjJQzxINX+nafQtpJwHqf6gpdFWIMmNWpB6f6hG3wGJ0864amRotM2JC3mIBRaNvgeSPKzJOcXQ0s7v26FNmj9Pn+tQR6MfgGSRx+fCxOEOjXYAyUDJp6VnN2v0IyISG3iOXN1SGuVCShTyuWevlhrtBJI2zjmF6aPRLigUy/FIdPziLzXaDSmpaViWGT93p0Z7gKT0o13p29dGafQTFIqFWCrZPjBWo58hJQoxBdjuT9ZoL6RCZqSP/7WQ8b84UvFAP3XW6Fcgx4zx6wIa7YNCx4zxaZM12g8pUdgEqN8ajfKApM5g4Wi8Z69GB4Ck6lLhyIsaHQQShZhTbN9SXKNDQCGpwPazd2p0GEikiM7cp9ERB8Fj337qQY2OAkmS4Xtv74AerwD9hiRLHpZ0BZKGPqHR75AK9XiBpN/aavQHUKjHCyRlvanRMSBpJrAw6dWeGh0HEguR5KRX0CQLUD6QJJlmpKEFFaATQGJGFFBMpkZ/Aknfxbg8izQ6CSRxETXJ1uiUg+KBGm3X6DSQZBSlJuRpdAZIpIi+/FOjvxyE7E0ae0Wjs072FncFxm+8pdHfkJIOCt7L9v7FNDoHJOl6EGjCbRqdB5IeLwbox0J14wKQ5CFWNra/UUWji0ASVzRQ0RoaXYKFUufhbW7ff79Gl4HEo6DC5HoaXXEUJgIdaKTRVSAZ5bGKsj0WI28BulYw8ga3f12oHl5HXJJRZbH20rSFRjegMLyV7vhTGv0DJPUQT0vNu89rdBNIqg3iMrXbaXTLiQuznqRNr2nkj2LtLcmuMpiUV6hi9wOSrhL+cNKYbhr1B5I6T6nOPTUaACRSMUBVCvWiA4GkvGoCLRuoURpQaAgIJtUZplE6kCiMB/p7jEYBIKm9SHJS4mSNglGhJGNS2fmbqRpZkBInCgo7T5yj0SAgUYiM6jypUPsaDCQZhXR1PrNCoyFAki7G1TFbo6FAEhelkjZrNAxIpJKAvtuu0XAYL/UwAajnLo1GQEoqWyLQqn0ajXRQNND1oxplQKHUeWRU5/n5Go0CkoxCKY9/5JRGo6FQShnpGn/+vEZjgCRdKMrxO65p9AWQFCV81O1xLo3GAomPmgB0VzGNxgGJ8fC9WzWJ0ehLIMl5eBTbO5XSaLxjPDzAY7VLazQBUtJHwSvrvOAOjSYCSSlHA31fqEuZBIWSUVDYeUZFjSZDShTCjGPVKms0BVJiBow3f1XRKBNSYjyceXOiqkZTgUJ5aPlfqK7RNCAnD03ZRI2mA0keQqF/Xx2NZgCJQiDT9EGNZjooClILG2g0C0j63gRIrW2s0WwgKZRESB3wajTHQcgNc6upRnOd3Ih2WRW3NdPoKyDJ3uIua3yfxzT6Ggqlg40BevwJjeYBSUtBXBXLPq3RfCiUuGq7rKRDrTVaACn5eBkULuuP6UYBWggkCmFh0pNtNVoEhWIhKkBS9Vc0WgwpqQDxUDizvUZLgKRGUSq7o0ZLgUSKZng6a7QMSMxAupKKv6PRcpgh6YpCc9j9rkYrICXl5UFzOPSeRiuBQkOA1erhDzVa5ShMQcUu0VOj1ZCauAlSDwN16KXRGqAN2+4VhZ23fKZRlqMQdd4/slA/vxZSUucbAA32a7QOSJbL4oH+KOQRZQNJHmKm7/89oNF6xCX9ISv2jEEa5UBKKjay15QcptE3QJK9tHDvSI02AImFSJdMUgrQRsQl6YriJKVkFef3TRCRbL8Tk5RYt0abgaSISwKZ3zTaAiQlEoVJyqJXNfoWSBTWAko5pNFWIJleyUykiUbfOebVB5r8kUbbICUPyzBJMcfmavQ9kFgYA3TwiEbbgSSX8OzAPHKbRj8AibNB9H28RjschNmBGY42XoB+BJLZAaWeeF2jXCCRItr9mUY7HcQHxANQIgVoF5AMQ16gb5dptDsq7F+lm/PZGu1xMopPgTfkafQTFEqd4X7U2lc0+hlIOl4sv5vvS2m0F0ik8BTA9Kuk0S+ISzoN7jmsVVOjX4FCVTdgEh/UaJ+jMBHoSIpG+4Gkd+WbVm89o1EekGRvA6DNr2l0AEgaF9FtcNgK0EEHlQc6/YlGh4Ake+HMm+GWRodhvORhTVfA/9E4jY5ASjKqBlDXrzU6CiQOWxTQ2TUa/QYkdR5x+at+r9HvTlx4JmKi92n0B6SktSIu0/iYRseAJC4WSvZFjY5DoRQKHhCY7kajfEjJGBoD9HK0RieApDkkAP11u0Z/AkmhJALVq6jRSQdFAfWsqtEpoFCSg2ZYgkanYaEkmVvpIuppdAZSsucErlfOwUYa/QUk1SYeaHWKRmeBpAuF+5qzpoVGfwNJHvqAYp7W6ByQLKQwrhIva3QeSOIi2t9BowsOigGa/5ZGF4EkD+HZ5jR9T6NLSHKoOQRzvumh0WVIicJEoImFOocrQJK9yMOcQwM0ugqFkocoL3+bwRpdc6SQUf4vRml0HUgyKhood4JGN6BQqg0s9D8/VaN/ICUWwlX215ij0U0gaUQJQFcWanQLSMxAuvxNVmnkjw6haKC+ORr1iw6ZgST7627RqD+QJBnZmzLjB40GAEn2NgBqvVujgYhLeoAYoPW/apQGJOWFapPy3BGN0oGk2lBhi+MaBYBEIdHp0xoFHQTjU6Ze0MiChWI84jLlbmg0CFISF5woExeh0WAgGb9qYiifXkSjIUDSEcGjMK9HaTQUSEoZK9j+t0pqNAxIhhuiVaU1Gu4geBT+M3doNAJIMqok4lqNiUMBGgkkAz2M91e8W6MMIDE+ClLjK2s0Ckg6h/KQmlWo3xgNJDWKLsrw6hqNcfKwuMs63KJQl/IFpMSLjndZHe6qrdFYIMkNH1CDQr3NOCDpARKAvm2o0ZdAUkUxEzmc30Sj8UDSi8LCwwdSNJrgWFjXZeWMbabRREhJz4aMygm00GgSkGRUostKKdZKo8lAYgaeRuXUbK3RFCB5GlUNUj+20SgzOuweWDlln9doqmNhGZeVuaOtRtOgUHZTwNvMdBfy2aYDSQ8AHzW2TQeNZkChNL1ooPhOGs0EkrZMhSff1GiWozAG6Lm3NZoNJJUNxsdW6abRHCgU4+HZml+7azQXUk4j8p/7UKOvgCR7oyD1wccafQ0k9ZBSfT/TaB6QSNWE1M2+Gs0HkqZXD1JZAzRaACR1IwFoUVCjhUBSlIlQuGuIRoscBAv950dotBhILERuiMdegJY4uZFEj31oLef3pfhdSqSBq78x72q0DNqkg2rswt+woQAtB5LqJE8cGmu0AkiaCZ35s6c0Wgkk5iXAwU5pqNEqIElUIlDbTzRa7aBooO5ZGq2B8VJnZApwQqMsIEkvNzGujNFoLRRK6dPpDVTTaB2Q1DQ6vee9GmUDhcox3Rx6Q6P1QKFyhMIhGuUAifE0Y9R8jb4BEjPozO/dotEGQU/aFo79Q6ONQGIhXGX/24WKcpOD6DdWKaXRZic3msIDzLpLoy2QOju7uUiZqHiNvnWk4A/7ZyRptBVSIQsD/iLNNPoOSMyg1JxnNNoGJFKIy9/ydY2+d+LimQ/Humq0HVLSGTYAat9box+ApIrGACVbGu0Akp6BTm/ncRr9iLik2iQAbZuuUS6kpLwSgVov02ing+Cxm583abQLSCo20mWK/6TRbsQl6aqCJE8/rNEeSMkGjHuBep7V6Ceg0BdDAv67bmr0s6MwyhX07yui0V5IiRn0ynaV0OgXICkUOlHz79DoVyiU3MAUwO8tVDf2QUoqNlwUf81qGu2HlJhBx+ZSTY3yICWFUh/IX0ejA0Ay+6bUifoaHQQSKaJhyRodchC9sn+aanQYSEoZSU55v6VGR4AkyZR6pFA9PAokUnQOf2mr0W9Il/SHVPhie41+h5QoJKr+pkZ/OCgeKKKrRseAxKNAHqY06aHRccTl5KGJ+lSjfEhJkqOA1vk1OgHklLJZHtToTyAxA0k2geEanQSSJPOZSKWxGp0CEq+MCmdN0ug0kCikGf1maHQGSMxAusz4eRr95aSLU7a3lmh0FlLSlvEII6f1Go3+BgrNUoM5ZTZodA4KpYpS6pNvNTrvSBE1+VGjCw4qD3ThZ40uAoU6omDO5oMaXUJcYjz3qo36XaPLkJK9avFAN09qdAVIShlm+B+6oNFVIDEjCujadY2uAUkewkXJAVboOpCMDvANUuoV1egGkHRE8A1y2kRp9I+D4ACk9Cyp0U0nXXDLY9uV1uiWSMWyAlixUwt1Dv6YUAWAL5d5trxG/WJCLSUaaEuhfqM/kJQXFVqVNBrgKIwBOldFo4FAUkVhfObaQr1NGhSK8cgo//TqGqVDSjIKXplZF69RAEi8MnpKybU0CgJJzlPq8Qc0soBECr6cf2uSRoOAQj6AZdIbaTQYSLrKBKDPvBoNAZJCSYTCiU01GuogWGiym2s0DEgsRG74txXq2YY7uYFC6bD4SY1GAEmhNAAKtNZoJBRKl4LZQYcjbTTKAAq5c9bhwIsajQISdw7pOlzhVY1GAznGd2hcaDQfA+QYf7j5mxp9AQvF+CqovbW6aDQWUjIgcpLySFeNxsWEJimVIfVRN42+hEL5iGpToKnvaTQeCkO+DZrDhxpNgJSYgclXbLuPNJoIKemjMO2NbfypRpOAZNr7CKpoRh+NJgO1PLLGlprfX6MpQCIFMzKLpmuU6ZgB4/2nghpNhZQYj4cRJmeIRtOA5GFENaBqIzSa7mRUM6C2IzWaAal9O1DKRYA4OyhAMx0z7ufsoGSy8/ssiEjjKsfZAdJbgGYDSaI4O8gcrdEcIKlOCZgCxPo0mgskdeZOoNYbNfoKSNpdPJz5zLs0+hpIelf6+d1f0WieY3kDV1rey5M1mg8pqfBRQNd2a7QASOonHOzUA1EaLQQKdVDpqffdp9EiIOmgKHWxqUaLgUQqGuj19hotgYXSGcLPT530oUZLISXDUEmgIxkaLQMK9cnpqVHzNVoOJHFFAfXcqtEKIElXNaBf8zVa6VQMPAVILXpeo1WwUPLQ5QqkeqI1Wg2FbUud5rgWSH3pXo3WAIXGtUDqgboaZQGJGXBfU297WKO1Tlx4ChC37RmN1gFJ31UcaEg7jbKhUFZsiHa8q9F6B8GMuNKfaZQD5JgR13SwRt8gLjGjpCuQd2OCRhsgJTlfDujZuRptBJI6Xx4oYYVGm4CkKO8E2r5Zo81AUrFjgLbt1mgLkNSoaKALRzX6FhZKtaHCtmc02gopUUj0wg2NvnMQvInUhKIabQOS3KgF9EhJjb4HCj1KC6YuLK/RdpghGdXAFdxWoopGP0BK2lc8UM59Gu0ACjXY4LZrtTT60VFY3hWMa9tAo1xISR42AIr3arQTSOKKAjrQTKNdQJIu+I1xl1pptBtxSR7Cs4377FmN9kBKGhFRy5c0+slB8UD3ddDoZyAnXXGvddFoL+KSdGHN1r+2u0a/QEp6UTqHez7S6FcgaUTlgYb21WgfkOQGpdpj1ChA+4FECn6+/85hGuUBSY2qCTQPnXwBOgAk3gsV1pii0UEgUYgk+0/M0ugQkJNkf7WFGh12kow8zPOv1OgIpJw8zHslW6OjQKIQGZXXbotGvwFJRiFdefO3a/Q7kKSLcd27R6M/gCQuSp3fp9ExIJHCRC8vWKh9HYfx0tskACXla5QPKRmkEoE+PqvRCQdFA625otGfUCiVDRmV1/WmRieBJKPKu6xKb7o1OgWFUspwlSt5iml0GkjSBUd04leFuuUzQFKUcEQrdblNo7+AHEe00qtlNToLJMbDi57Yt4JGfwNJzsM3qDT7bo3OOcZDattPVTQ670jVADpSVaMLQFKj4KNum1Fdo4tQKDkPqZbPx2t0yZGKgdQDhfqNy0BSlHDYWt6oq9EVIHHYoHDb2SSNrgKJwnignQ9pdA1I6iEyatuZZI2uA0lGJSKu0oXGrxsOioLUA49q9A+QdETIw5bexzW6iSRLHqICXOr6pEa3ICUVADORj54vNCD6S4Q6c3jsl/Y8p1E/IHGx4G1+9FlbjfoDySBFtP0VjQY4CBZeintNo4ElQhaivGa06aRRGpCUFyycEd9Zo3QoFAtjXFbc3Lc1CgBJeSGuGR920ygIhRIX8vDZae9rZEFK8tDjsnYt6KnRICAZl6Hw2dKfaDTYUYi6YXyF3NQhkJK6gVL2P9hPo6FAUpT1gZqlaTQMSNapYKH5JKjRcCCxMBlSaUM0GgEk6wOYYpsmIzQaCSTGeyG1ZpRGGSXCjpntlhegUU66StItH9rS+X20o+1OuOU5izQaAyQlEgW3PGWVRl8AieX3w/fmNpsCNBZIGnIDoLNrNRoHJCMvHGyTeYdGXzqIK/Mpj2s0HpZLZ5gAlIshrwBNgJRkO5f68wtZONFB8NiNua7RJCAxHu6r+f0ejSYjrlAupee0rKXRFEhJRpUDuvSYRplA0hbigdZ01GgqkPQMcOZzpg3QaBriknTdCfTOeI2mQ0pyHhOHnM4rNJoBJG0hCWjNHo1mQqE0LqQr552TGs0CknTVdaX7d17TaDYUSq2GP5zTuKRGc4DEH4a3mfNOJY3mAokZlBqdqNFXQCJF9HNjjb52EJzenMiWGs0Dkr4LDnbOnJc0mu8YX98ViG33ukYLICWNC3OK2NqpGi0Eku66MdCSPhotApIeD+mKbYV2V4AWA0m6qPCjCRotARKF9wMFv9JoKZDUeRgfmwDvpQAtc4xvgOX3A9kaLYeU1PlEoEe3a7QCSGpvDND3eRqtBBILmwBdPKnRKiDZqpQA1OaaRquBQgqDOV2LarQGSBTCD8mJKFQBsmC8VFF4SjnpZTRaCynxKIiev0ujdQ6C95JTN1ajbCgM5Uawe3ScRushJbmBpf7uoxM0ygGSUqbUP3U1+gZIpIimNdRog4OQ5O63ezXaCCRJLgk061GNNgFJM0e6utdtpdFmIElXFFBMG422AIW6lGD3uFc0+lYlOfZme422QkosTARa8qZG3wE55RV7sZtG24DEeMQVO6inRt87cd3pCuZ2+kSj7ZCSLgWPZnI7+jX6ASjk5gVzWw3SaAeQY0bu8AyNfgQSM4jixmuU6yCasXqqRjuBxIxooFVzNNoF46WyUeqdBRrtdqSI3l6u0R4HITdyu6zV6CcolNzAswN/0xyNfoaUdHpQ6K+6VaO9QKIwEejeHzX6BUhyA9XG/8ZejX4VFGsrrHFQo31AohDVxl/9D432AznVxu87rVGeMr7uXX9rdABSYnxxINdVjQ4CSQcLJ6rCk0ajQ0BSKPANxt1ZRKPDTlxwNroXidToCKQkXeVc1tmXojQ6CiSjHuI6O7yERr8BOXF1f7m0Rr87ccE5bPFYGY3+AJLxC85hi3vKaXQMCiUPEdfWiRU0Og7kxNXirUoa5UOhxAXXK/a5yhqdgJTkPJzDzA5VNfoTSJIMhbEb7tPopKMQzuGVBTU0OgUpKRQYf2VyokangcR4mNGrch2NzgCJGQ9AKuFBjf4C+rlXvC01u4FGZ4FEqhakljbW6G+g0PKLdeVtn0bnHOPru6zcFx7W6DykpIPFzLH14GYaXQCSTg8o99xjGl10EAol95UnNLoEJIUCV7l19ac1ugwkjSgRUo+10eiKg5Dk1m+/qNFVIEky0pXbs1AHe81Jl89lzen4qkbXISVPHFAoc8531OgGkBRKjMuq+WFnjf4BEuOjIeV5R6ObiEv6qHJA5btpdAtS0hyI3uqukb9kCMUjrpwPNeoHJP4hnPk5Wz7WqH/JAme+ZolPNBpQMpRk1ENz9VONBkKhUw/Nib4apQFJkmGGv0t/jdKBxAw0B39aukYBIGkOD0LhcUujIJC8Ksi4IoZpZAFJXEB+/0iNBjkI6ZJJSgEa7KTLfnbwkvP7EIiIf1UDkxQD8wrQUCDxyuJdmKRkaTQMSBJVAzORlNc1Gg4kUtxZ1OGARiOApKZFY+LQq45GI2GelD5fc170skYZkBKFfKyQM06jUZCSRPENgsOLNRoNqVC7SzM1/9BoDJA0LswpjCml0RdAki6s55tVtTUaCyRSmG6YuJYajYMZYjxmB+ZUB42+BBILMRMxvVGrC9B4KJTCwoTI9ELpF6AJQFIxMCEycTM0mggkFZ5oXrZGkxyERxim3S8aTQaSKQBmPSbzskZTgKRJlnMFzLVojTKBRCGRt4JGUx1UHqj8fRpNA5K44LGbVUkaTXdyg9uH5GWQMJoBqVDjCpiclhrNBJKMSgTKbqvRLCDp1vCAwDR7W6PZgmJthds+0mgOkCjEwwizdaBGc4GkitL4a6M1+soxPhqo6QSNvgaSClAHqNUsjeZBoVQbZtTZpRrNB5KMosKMjRotcBQmAF3aodFCSEmSmRu9D2m0yEHRQK6zGi12FDJdna9rtARI0pXgCpq9RqOljsIYoIpRGi0DkmoTD7SwtEbLgaQRwS03aytotAJI3HKi16totNJBjCu3UI1aBSRxwTk0b9bSaDWQlDLmFOavBzVaAyQ5HwW0rbFGWUBSytWAfmuq0drQ0FA8Kioi4sn3Unt8+OYHH7zewzz75ls9u77+gTGuzzuWfshd9jOvt0JpV/Lo4i+4X4i7965P+l1cOL6IKZoZaaIjnnqvx3uxbV5P/TC2zSfdOr7X9cN6BeIlYiKMyyA2U8wUN+b//h8lI0p9HmHMbetKGqxS7RtoRhQdaLpnp5krldNM607ocqeib12TZrpcSje5d6WbC43TTf4r6WZ7n3RzJZBugqPTTc6GdNPsSMDsMQEzLSZgdlUMmBvxaJJ1A2atL2COPRUwXdsZM8DkvI9VrWQ8cP4JQ8D9aaZDKmJYnWbmXE83A6ulm7J1083WF9PNso8Ry7B0M25Zuqm7B7+dh6YSAdP3noB5uU7AlH4kYNo+HjBJryCmdwNm2EcB804wYPxD0aRHBczozID5eWHAVFgfMC1/RPv6KWDyj6Jr+StgOt4KmkWRQfNoqaC5fEfQXKoYNBfvNUz/+gGmA/Ig8y3kweU084sX+TA0zVQ4gLSWQ1qrppuHfOmm0uvp5rnh6ab1OqT7YMCUNQGTUDRgPogJmK/uDphe8QETVy9gchujjT4eMJNfpPaUowOM/+xAk9sKebAfi3GeNBNMQwzbkdNH8Mz8WrrpUgHpfQgDQhvk9hu4pqablGEYp75KN3OWppvuu5EXv6ebtn8HzLwiAXMhOmCGVAiY7jVhRQP8jXzZ0CJgUp8JmKdeC5iqbwRMZI+AWdJbLMjHmHwP0jcdi3pV0kyLd9NM8S8x4v6J6y2kr2y6aVUPFjyTbnp0RyxI47z5KAXEmnkuYDZFBUzzskhfXMDcTAqYgY8iV1sHzMFOAfNGj4D5c2DAVBqD9E4JmCLz0AmtCSB1AYxGKLVjKLELQfNNRNC8EBU0G8oEzX7kfKXYoOlUI2g61g6aAw2DprInaLo2Dxrvk0Gz+7mgwZzfvNUpaL56N2g2fhg0RT4Jmt/9aLeBoLkxHCX3RdCUmhI0n84Jmqz5QZOzMmieX49S3RI0t/0YNK33oBfaFzTPHA2asieCxn8uaL68FjT7bsHBg5+0L9LyT4uy/GNLWaZjGcs/oLxlZla0/IsrW+bZey3/zjjLf19Ny/9JomVa1rHMGw/Cj2tomaJNLFPFZ/lTHoHcY5Y/9QnL3PaUZe5+xjI3nrP8xV+yzNpXLP+41yzTqZPl971lmeh3LXOuG3R3h2wPyPayzJFPLX+5vpbp088yxwZyizn3knPTOH04FFrOIrhfq1BlXuWqL5d300zb5mgyY9B09qabpGgUWGy66dok3fzyAhrjx+n5VTPS82fNSM9/Z0N6/lNHAj0eN4EeWbcFevxROdBj/wOBHq89HOix+5lAfpHXAvlrugby1/YO5Le3AvnNxwXy/5wZyC+7PJDfNSeQfy43kN/rSCA/71SgfalrwdoriwRrZ8QEa5csF6x9uXKwduMawdqDawXzqyUF8wc2CuY3fziYf+axYP7sp4P5yS8G83e+Eszv3CGYP7dLMP9U92D+5I+C0xr2CU6rnhZsv35wsP1no4Lt64wPtn91Gq5zg+03LQq277Eq2L78+mD76M3B9gu/D7bvtCvYvve+YIVyR4IVoo4HK/x+Olgh9UKwwuPXrSHDjVXiabc1ZG2kVeJgtDUks6RVovjt1pCeZa0hGRWs/IN3W/nNqlj5nmpWfpf7rPwZNa0uBxKsLo/Utrok17O6zKxvdSnVyNrycrLVPDHF2tKwmdU8toU1resT1rTOT1lV9zxjVT35vDWt7UtW1XvbWdOOd7CqNn7Dmvb+W1bV5Hetqv1SrWln3reqXu9pTUv52DJDP7VMTh/LTP3PCjOlJgqzPwoTfaD0exXR9l+Ei4oW+dAR9IG3p5sRaIET26DN90ArHJtuKixGv/gDWiNa0LEicKpuD5gXqsA/uR+9TDJ6nFYBU/dV9Gvd0Po+Rw88HC1vCu6bFzDPZqHtfxswi3Zh3D8cMKfOBk0btMB3iwXN36WC5tmyQRNTKWgyqwWNlRg0TzwYNG2bBM0/D6MVtggaT2u0mLZoeR2Cpmdn3P9e0NT5OGh29gmaqgMx9A8NmudGg48PmobTgubXOUGTsDBo1i8NmolrgyZ1I3RuRyvfEzQ/7Auazw8HTd/jQdPnTNCsvBQ0o29ZZo7bMq5ilrkrxjL9S1n+VmiFceUtf8+7LP97lSyzoYplKlWz/DVrWGZsomVG1rb8Nx+wTIf6lmn0kOVH4ZneKZY/2Mwyl1tY5u8nLPPE02iVbSz/dy9YpuHLlv+R9pa5v6PlH9/ZMsPfQcGkWqbFB5b/7Y8sk/QpeoC+0N0ftqRb/jwL87uhln/yyFCh5axAx70fHfezA03pbRgO70Zn/Ti60P64fpNuNkWgs8bQMK5RekbT5ukZrjfTM1L96Rkvz0J4R3pGqb8CLeOLBDL6RgcyelcIZJytGch4LimQ8WzTQN7sFoG84c8F8h7tGMhr0jOQ93wwkHd+TCBv7vRAXsmFgbhOywNxT3wTiIv4MRD36qFA3B2nA3H1rwQzZhcNZrQqEczIKhPMaF0xmNE4LtjgzRrBBo/WCTZo1iDYIOANNmjULNjgoSeCDRo+G8x7/flgXstXg3kl3gzmffhOMK/+B8G8M58E89b3C/r/HBj0bx4c9K8bFfSPGx+M2zgpGJc3Mxg3ZV5w23cLg9uWrAxu27M+uM2zJbjthR3Bbd/8FNw2MC+YuvBQMPWDY8HU908HUwddDKZaN6wGmyKsBpOKWIPqRVqDvFHWoColrej826xBC8pa0REVrEEP3W0NOlfZGvRIVSu6633WoMXVrbzmNa12lxOsdr/UttrdX8/KK97Aare7kZVXoYlVe0GytaC9z6rd5BFrQdHHrAXHWlq1hz5lLXjxWWvBQy9YtU+1tWr/0A73dUAhd7TMQyjgIijgHd0sM+V9y/9oT8vM7mX55/dGpfnc8icNsMwtFHLfQZYZh0K+M1zI36NlnkEBY3RuvTHN+CtgZG6Kaz88G1uOlnoKU8Ly6XFWfHpcrUfS495unx63+JP0uKLj0uNuX50ed8++9Lh+1wJxcyMDcbXKB+KqxQfinm8UiHurRSAu6vnAivfbB1Z8+25gRfwngRWTrMCKiDGBFbem4e8lgRXd1spH7/l1e37GvmWzk/wwPb9Az0/N85vywdTmd/Er8fwcPL/7zg+880vu/GQ7v83Oj7Dza+v8rDq/nx5cce1dfhEd10/5jXN+zJxfLQ+a42P4HXJ+cJxfFofLvxK+fQ56hC38+jc/883vefPD3fxCNz/FzW9u8+Pa/Io2P5fN72LzA9j80jU/ac1vV/Mj1fwaNT87ze9L80PS/GI0Pw3Nb0DzY8/8qjM/38zvNPODzPzyMj+xzG8p86PJ/DoyP4PM7x3zw8b8gjE/VcxvEvPjw/zKMD8nzO8G8wPB/BIwP/nLb/vyI778Wq9l1qG7PRjubsfDq58NhycFYye629Jwemq+nmbOToXruRHOrEk3ZyvB3fSkm0Uvwdnpib/hbs2Zgt/W4Lef0fVehmNXDO5nWXS3VeW7qvyAKr+Uyk+i8tun/MipmTZAPlvK75OaU7Mgs1I+LcpviPJjofwqqFl2i9/55Ac9+eVOfqITjkplODk1+HVNfkaT38vkhzH5BUzMW1oFzXdt4Ka+yK9UBs2WN4Lm4dSg2fFx0Ezqy09GBk33ofwIJApxAhyoqejOZwXNt/OD5rNl/PQiutpN/Jgiv5rIzyPyO4j84CG/bIj7T6PrvwB9V9A93+JnBtH9RfLDgfxCID8FaPn3lUFLuZNf8bPMlip4Pl/NMik10B0nwqmpxW/n8SN5/BoeP3vH79vxQ3bcKc1P06EVPsmPzfGrcvx8HL8Txw/C8ctv/MQbv+Vm+fd2g6PVnZ9h4/fW+GE1fkGNn0qzMENHdx38D+Oof9oAEzsTLbUWCjcNY+k5eLAN+P0vfuiLX/Tip7v4jS5+jItf3eLntfgdLX4wS76MxU9g8VtX/KgVv17Fz1Txe1T88BS/MMVPSfGbUfw4FL8ChYmofNeJH3Dil5r4SSbR0/gGv6bEzyYFTdMy/BASv3gUNOPjkcEPoIAb8atE/PwQvzPEDwrxy0H8RBC/BcSP/vDrPvyMT9B/DN3wYyP5BZ6gP3syv6kT9K/8Ouhvu5Sfw0E4B+Gt/JJNMOfYz/w2TTBn8x/BnOJn+FkZfj+GH4rhF2H46Rd+44Ufc+FXW/h5FsvftRI/uMIvq/ATKvxWCj+Kwq+f8DMn/J4JP1zCL5TwUyRWSqcn+HERfkWEnwvhd0H4ARD83oGf9OC3O/iRDn6Ng5/dsDrkoLs91svyV0R3e/1zfgMDcQb4VQt+viJUeCnXUHiYCHXAZLD7SX4dAs5P5zSTOQtTkf2YhhTjpxrgzT7Mjy9g6vFRuvl9DJyhaenm8Dp4uAfkkwf8tgE/YmCyq2KSE49pRgNMCB/BxO9ZTEU7YIryHpyiz+TUfx7vz3P8eWA/T+bnEfw8a5+H6pvsf3hMPqYjKMDed6BFlEcrq4wWVB2tDAV4uBGPm+e58kFz5QlOYzOb81x4eASHMIlqgkFiEPqUrWl+fz5PY+ex6zxfPd3f4W2emJ7u77KQZ6Cn57T7jqea8/hynlPOA8l58jiPGA90ONyCh4bzdHAeA87zvnmwN0/w5lHdPJObh2/zlG0ep81zs+WAbJ6EzSOvebY1D7HmadU8lprnT/OgaZ4ozaOjeUY0D4Pmqc883pnnOPPAZp7MzCOYedYyD1Xm6ck8JpnnIfPgY55wzKOMeWYxDyfmKcQ8bpjnCvMAYZ4UzCOBefYvD/nlab45Q2/yfF4exMsTd3m0Ls/Q5WG5PBWXx9/ynFseaMuTa3lELc+i5aGzPF2Wx8jyvFgeDMsTYHnUK8905eGtPKWVx7Hy3FUesMqTVHlkKs9G5SGoPO2Ux5ry/FK4dB9i8vUxjx7lGaM8TBTuYRpcRYvngPLAT6mSmPXXQWHegUFiM4/ZxNpEyzRj+vCETB6FyTMvebhl+nZ/Mo+r5LmUPICSJ03ySEmeHclDIgPbtxTnsY8835EHOfLERh7NyDMYedgiT1Xk8Yk8J5EHIvLkQx5xyLMMeWghTyfkMYRy3iAPFuQJgjwqkGcC8vA/nvLH4/x4bh8P6ONJfDxyj2fr8RA9npbHY/F4/h0PuuOJdjy6jmfU8TA6njrH4+V4jhwPjOPJcDwCjme98VA3nt7GY9p4HhsPXuMJazxKjWemjd9xjaeg8bgznmvGA8x4UhmPJOPZYzxkjKeJ8dgw+M9VeRAYT/zCAFKHZ3jxsC7MiBvz+C24YE15oBZPzuIRWTwLi4de8XQrHmPF86p4MBVPoOJRUzxTiodH8ZQoHgfFc594wBNPcuKRTTybiYcw8bQlHqvE85MwqNiuHfoaN7yA3zDpwgw6BS3WoMVO/ognC/EIIZ4VlG6+j+fpPzzmh+f58OAentCTbs5n88wdHq7DU3R4XA7PxeEBODzphkfa8OwaHlLD02h47AzPl+FBMjwxhkfD8AwYDBLH0M9cxGht5JwWHsjCk1d4xArPUsmJqCeno/AYlJw1LeRgE55gwqNKeCYJDx/hKSM8ToTnhvCAEJ4EwiM/eLYHD/HgaR08loPnb/CgDZ6owaMzeEYGD8PgqRc83oLnWJhyN3gyheWfXoRnTfBQCZ4ewWMieB4EOvC7ecIDj3LAhKk6D2fgKQw8bsHq8G1DHqDAkxJ4JALPPuAhBzzNgMcW8HwCHkTAEwd4tADPEOBhATwVgK//8z1/vtDPN/fhh3/Gd/H50v2/GOXNuyi4IWiZjdEyT2HFrCGWPj7BpCsLhXiCr4ynm0A1FJKXb3sjPITvb/NFbb6RzVev+Y41X6bmW9N8PTrgL9KMLzzzzWbMprtiYOjNl5IxOx6H5wTT+T4xBpBNAVP8J74KzHd+5eVevsXL13X5Xi5fwOWbtnyllu/O8iVZvg3L1175fitfZOUbq3w1le+gpkRglG/SQ14fNev88kIo3/zkK558l5MvbfLtTL6Gyfctc8pskDco+aok34nky498y5GvM/K9Rf+163wTka8c8t1CK6VnSSu2XWm+Fsj3//iiH9/o46t7fEcPhYyWuC6er9fxPTrLvzWJb8bxFTi+62a7atta8jU1vo/GF8/4hhlfJeM7Y3w5jG+B8XUvvtfFF7gQ54eI8yO+e8WXrPg2FV+b4vtRWAIZwjee+GqTU5B9MGaOxrKvDy4bJleZd6EQX+G7QHzph2/38DUevq/DF3P4Bg5fteE7NXx5hm/J8HUYvvfCF1z4JgtfWeG7KXwJhW+b8LUSvj/CF0X4Rghf/eA7HnyZg29t8PUMeQ+DL1zwzQq+QsF3JfhSBN9+4GsOfJ+BLy7wDQW+isB3DuLu6yBvEfB1Ab4XwBcAuNOfW/q5d5+b9P0nZsm2e+6v50Z67pjn1njugedmd+5q5/Z17lPnhvS8rje5xZx7yblpnLvDuQ2c+725sZs7uLlVm3uyufna2vZALW6n5r5pbpDmTmirZemH8fuj3MTM3crclsz9x9xozB3F3DrMPcLcDGzFzX2b23u5j5cbdrkzl1tw4cv346Za7p7FoiYKrckIbnwNFdq/WnhMeRyzYXSd+avQAq/DLbuHuzm5bTM9Z01HbsRMz3lnPLdW4u89CJ/krkhuf+Q+R25o5M5FblHkXkRuOuTuQm4j5H5BbgwMxAa/4lY/7unj5j3u0uN2PNl3xw12ORElZcsc98bl1IWjEx0n29q4f40b1bgjjVvPuMeMm8m4a4zbw7gPjBu+uLOLW7hyO/plUxZ3X3GbFfdTceMUd0hxKxT3PHFzE3cxcbsS9yVxAxJ3GnFLEfcO1XVd5W4gbvvh/h5u5OGOHW7N4R4cbrbhrhpun+E+GW6I4c4XbnHhXhZuWuHuFG5D4X4TbizhDhJuFeGeEG7+4C4Pbufgvg1u0OBODG654N4KbqLgbglui+D+B2504I4GrGxjIfJEX25GQMGmc3sB9xFww0CocE06CjdrIJ7eD8Rjejg8deB7v5xmcsZhfWsxZsl/YAGyFJY8auMRdEs+1+YDbDyQsPD3DMyUs/mQGb75Zcxw8RDCW4EPgrHomMRHu3jQ0hLjXVs8Anob3epHeCgzEPeN5pNTPiLls1A8lNnIp5t4RHIIC5Zn0QVfx3KEwUw2CguLpbFsX0GeEvJxIJ/78QEfn+ThkZ35PMIfEdEvwvSPMAMizMAIkxZh0iNMIMIEI4wVYWbiIde2iAfM9xHuHyLMDtziMmNdEZERxUzxz40xUSaGGYHFzY4l+LcZZu6fahiC/P0lTWmzzmUq8u97XJVNFVM9Agr7BINB5z8iN/9XJKJohKlhxkaYSqZUxF398NPd5j5zv6lt0lzGRD76MZ5p7q3mSXrwQR/+Nl4JPPfbTG/PUb94Xd9PLeqTX7odv9sOzOi+ztug/Rqva+KmWB8EjOta32g7QKn5lcZ7Xbuq7vfgB+N6qdGyZFyN685fh3lv7VnldTlxmX4RJmLEhp42rpL2tR3x63/k2oEG7RvbSt/qXN0OTHt0hbfGAzV9sGmzHfC/s9aOxtFjIp7qWNp7prfP6/rkRHVvxuneXlf6ydt9Emg99E6fIOceMwEm/DP3b1sHAxLzt080tE040/uWt/aSe7yuzIp/2YHGy1rYmXDqmbYFAUgb18G45gWB5VvL+5AtLe0A9cB4j+vtkaftwGdla3sFPWQ9XBCAtG0GrsZMc/0r414dvkGMc2+OPSuBxR8U983Zkuhz39xTwTdrQpzvIeteidZ9rW+Cr1XDKB+vVdJOeuUH5h3vyL8+1ysiLBjqMMbvFaV7nuzoZSy8uo7lVrUDsyY0875XZoAdgEW2Sbgiz+2f/Pbd41IzvEjNNxJwf/vEZQn81CvK93MvRMlCuC/yGy+vYhQDXzwS4+Md3ug7fSICRUjHN3IVrfjPJ1EzqRJghHhUjNr74+VR+AsWMbC6cprXFTVvondX1Ve8rnU97khmJrEe2vl376Il0DHY67q7ziQ78GGX2+2ivOflODvwZ/XFtvjtbVfbChlADHYUuMJdd5uITqXbej85McvrYuBg3BavK1j+Ll84EEYMmIhg+S+9765N8rnP9F4vgY+zD3nP7arlc0Odz51Yw1eveAlfiyMVfe5Tz1TwDRtbypd3tbKv2/HrXvf3U+/zrZ+yz8tr0oNL7R9oPe+48M9zXhEZl1rGSx0oPY8ovWNAioexxOydnizRzpqwKYt28Ooe9HAHCYz/8i77DjRfj/+dZE98u9s8Z2dv8bA9e5CFXirzDszZ5mHT+GbbVI972NhULxqdp/XQsXJ1j9iwXAIJ7X70Tv5rtsf9c68T3gv/7IHCG6gBZbzuyX8V86FRew8/XdK3dNJ7Xve9i8r4vvo7w8urJIqBdT12yx29y56xRWZNKOKjDuaHKO05qoKPsaTUr+yTaNGj+GgHr2IYA7T02VW4g6YjhT6mpegLpXwupq5Be+QyfxnStYYP1IsG6ZMMYcEwh3g1M9EEg+V/9TwzdK/XXa/4PAl88chgyVR3sPxLnsl/Hffy2nzFefsHRIfqPNgTs9ftE5FyC4pB4a9ydb9Xxu1lgBkid6Besz75eBUdDFAp75BYKMJoqYNX2yKUV5aoZ4DxvdQoKVkMuLvOgWRef9jeyiM/IGs8vIMdj4iwVKiDV1HPAOOTO2gARXgVHQxQKe+QWCjCaKmDVzMfbWH3k9PkR/fyrR9J4NQzD3nR3yWjiC560HN4Piu7wLPy/D8eN7XO6O4R7Wdnp3vlh8yKC1EICzzndv3gFZFmg095qQMi/KGn5Btj4dX9vmebBDZezLfvGF2hiI8iP2wv4QvpKOejUl4lFgbsaEv4IOIRERpGHWLpa2u+E9MZC692qt4e2c0jjYeBu4r87EXX6XEzrjebHPLc3vYq65nXfaWNG33pU15eJT4G3uo8y8s7Vp5f5xWRYv1+8lLHniePekXp0kl/oXObJlf3wbh0CbzZ5DX7jttq1RMRdJK2jrj9Vz1UyqvEwgCj5R1iB0VoGHWIpVRK0520sMu889cdrKkclndAX6TPtTm2rjccuKvIFxzejS8cEPTV32UKApA2gnC1A1DuFfFwAMSOAldjWv6reG+rdc6Ol4EXS532ujjQSoAapj96yQ5AyJbC1ZjFaJgooSYovsb0KJJXnu/jcaOWJ8ft/wRdztrkf+a+z07pYjKMkQ6NV3erhpYENscuQtNFL8U6zP9Q/p5i/cp53fdFRni/+8iLbr+oFzq8EInyspfKerwEzJrvdfE2sZi9UzgAo+jFnLQNZWDfjste17trL0DqtD1sSuCuIi+gXl/xus7tetJ7re9XXvfAnJaoywEMuk29yYee9rpfeaOJlz5KSVei944BOR737zPvRiCFaWfFTHY3XrbVw667aYc35epGw5QAKnYyMiULIhMQcGfhdsklPAS2e47DTw/1uOG6eeHLSM1BKj1uOkjx7YZ70k+OlKS7rrSZ7sVYQD9qFoadRzmSVUA3jeERZtkBdtrokT3oIqahf3rJk/X4EAitTUZV7+pt2uGPLPb3GEDWSi7CxrVs4vghGQOkbYqJQDfsZa670DfZg/UP27fbgzXdTDpqHIjkHvM3Cv6el2cwF7Lct/b0ksDtbRuhzqEBo7z/T7sa6oCIV5SyZ2EsvLoxEkqADRI2+Ny8jeX6yYlI3/xK+7yuqovO4Y5vve66B373XqqZh8LL9T7/2x9ed7fjWdKgYaVc3a7EgAQ41FChNNf/uoWzrvCOQi2cOqSFUylrNWPhVaJlgHbUXjLJI4ahenho6fueaJZqpI8DuiQGddNDY1gAklwoymL6eTXzkeV9fOV8bEQuBjAg+FxocOi3ENi342OMzRis313bQ5wgROyduCnT6x7S9S00go9ZM1Arkr3uuVue8LYs4WJF4AzC42ZTX/jY6x66kqyOdNGlAEEmoQT7eL7+e5fnu4+yPW5WStjKyoPm85AXda4qqy5yIB65McXr/rP6A6iom0U7OxPMDpLFQ0b7rGFXWAbCyWDARODuZLSGbDZQNJgBHribTWVYkIAgaC4IoA3KRIeN0aDvme4R5Ogxw5Fd7GaQ3VnoXl6SALoopivLzYEUMWXxdvzQ2MU+i7ej84rx3BfZT8ZtXt304hhg+bO9u+mnsB0hFRiy4fNNe7SB9/U/RiAvG6OGb/cyDXaKB+Yk2ClmAHYaab242gFo8LkyTleyi5IFJ4F+YwbY8yrkPDxTtA70pt5OpcehgFNZUF731Tad2KBBn0Q3iXJhWaB/9iQGygOMSqaLJklmong1E9HxsIARuT1pEMP6j3nENpUB5IQHDvk9dr4zICj5UJ2CAKRtcVwx51g/pTGTke1iAKWQjFmWz76J8rjaAdGY9XirgkBYigEOSo5S0S7xbY4tbUfMgGRNZsU6dh6xky63ANlHuyFkS+FqzHK4QejW0JxQ8r9MXySBoi8MYzNKdnMiwD78ud/uQ08PB31I1+PidbErkuJEw/HQp+eVXav8QK+fd8g0gCL0g6lDJgqoX17OHDiJk6kEpy50Xcd/+atc4dMaHwOc5YiT++rwqj4moOgLtTGlqOhz7X6yqkw2MPG601dt/12YGkb50NH43PRcUHNx2z65utFoJfDsqsm2+41M9XISeXedV1FHoAP1Gsku4ouaV8krLvzBuEjUi93oGSJR3kgUAxxPeYdMAyjCGkwdsJIe7wAv2z1jYUOTaOEBSl7wKoYxQEuRuR4xHS0APk5VzCDu8LqYOvRkbEVVMX1I9kAzb02WDGHBOCVlBqN+LnzsXrvAf7z8YEEAZWpcRLjaASJnvoufnKKXAFlBC2QABDX1vTLVfE07zLT7o3AAxnldROEAkXnTRLAVQs5Ic0Qd9cFTGGpXPmRVcjgg0SCxYpQEBLEvlMDGi3NscQagz1aIK9aQ0EctfOyIBx1ytrtYvzES+Di7igdtKNuNXGkCndlozmtRQ7JldQU90Do3u0yMXutYMdGRZ2OCNhujeMnsq21+kyuUleP0LZvtBZmyDj7145w5rmPvga5tnatlif4o6gPJWCdJ98Kx8aD/uWA7VHCxbIeKXgi6vnUYjNLpYaxjR48UZru90S+ic6+Xzekd3LRsLh94ab2THCwJYGEAFq9FprqTRR2tlADmNdJZYZ3LvkcGt3rFT2FSF+OBA3LK9tHYHCVA/4hNin6DeMXlFjwmY5qbzZ//sf+jDW40Lox0v6KSVrSnyK7EYvjhJQ9WtNB/Y3DD8GX7qfwfelbxQDHmety8BXmC2ehxD6a3Xtzxj4c9DaYodnTs973RY8ULZTNieduZVuOB4namMRBOBgMmAjcls5x4t0QtXWI4IIgLBuEA6oZxwXW0azUDgijOgPkDXRxbIahBH7oPfdVpD30526tgYPEHczgT/pWlLuMxEsap/RK09r9QBYbI1Q3PVQIcwz49cYyeUTH0KQdxx3ZP8qEfvRwZPSVdWCGCArj0N1iZUbNdPjfrEj2ypzqOkCtrrAQmbjrs7eu76HXP7P4P6tZ+L690YF0MwGbbaFzRLrsd/wyd2fQsTMN8EmBnDLOSUdjbMWOO8dAJoRWw4FXxRHiVwmaAK3ZsOxwS3RwL2W+xfODWetFnNZaRk22OV9eghw8XBFD6HK0HSkD8fQbYJabUb19Q/Lxy1JcfvNF7ZVL+cfYUDxpGcwz9rT1Uz6ubszsGTj2zyr4DcyVUP5ndoD7e60X/dQSO0iEP2tBeNKq34Rivgx+xJ9ntuHpOjhgLxYzWa9cCBtAd+LBQthN1D0uP8MWk06EXxQUUWY3i+jCvTTsUtX9gYd5VBOuQifCMWUM5JNJf5hXO1VEvDWCfgmn5OlnJQm/vxQpObQxOwzCe1MYa4MP2D6hMHo44bEhoaqWkpmKVWcpSTMQVhcomic7CwxVoCSBxRXwMcCjH3ITO8d2U9vLKbJQf2BnxjsTAF14RYa2hDl5lrA8HqMyOaHSFTV4Xl6IYwMThigSGdC3mO/rpHtb5MsiNP2R9C32RT35AU0KeFfOh5/OFROJkOYtX0a8Cm2RAcFInyWS+Cw0HOINBoJoUCTrTpIIAhAw63KoFgZcaleUKvuc/5JuFbtD5Q34VFdQeDvxPRBORfnInpj4pPjfX+xm48M9o78aLLTip6oOcfUZW6tG+fWio4yXg3ll1Arq+F+GWzEVf/AzdktXo357wURmv7ut9/5QA3QK5gwVIEXoi1IFV3zIScKONozY840Nvg7UjxMtZOg2hMl7NRmTF2dmd7bRwqsuuy7WzahPf6sqbubTc20bOPSai7oEiMlt0McAeDz72QwWBMGKA3U4TWZfC44EEtKDlrFSd7LzsVLqXHXDusUdpxGHQWWySJxwuzNIxQ4fupZMWomrBNuceEzEwJ1pscv0y/ayd9QyISqJwAAR306WkTVjRGFMQELuJwgEiE0EnhDZhnLjfrh6cmEgAqyleSYlzj0lHJnISyk7ZHTUvTwLsmRc8FuFjV+/jwg7bMaGbHcl7ZTZCSTnfpZoTvTI/g4mGY3hBoOeocfQO3XIvU8YnVFjp2I++4gyEl8vVzdsYYH/MbsZ9qWY7WUKlT8anCuhAanOyCwNqS28tz2MQi0HubJO8lAA7LVYBe6BlgBG74Cihq831oiI2EicXPQKckZteN2szU+ok3bxqIlBeWIs75GXBeTgMuZgH4UAYMWDfnX7yGfsnzuvlpnAgjBjg3AW+kG04A1XS8Gzk67+fRarh/6GnsZ1FBqSc2L+HAxCypXA1ZhScYHj2GGeT7Ud0TJNrXOouW+CVN67bAdQHGyH7OEHnA8L76FHYgbA4AyaizaqDot7FAH9C3h3CqIa7GWCbc32zjckKBXCvfTOuxqSaCEQqYXi8F7geZj9Mk2QhUzgeMsW7MG8CYoC5xMpSEIAKn2vOlhi7+jNwMK46H7j1szXjZwmYXai0KFu7/BngeCreMxLrdXOQijA5KNhvvRxc3bSagxyXb7jgJ14Pu3Redz8JR4UBPn7sP2ajPV8bNnYBRthq6ErS5CprfwxwlOcI6GYa5leq6EO1hBt0G0tvVPLOqhgskO1wEGugcl3HAldtPkfyyRyvxgNBuWLVbZ4dwIh756+445ttR7BiEO/jYz2Onu68qzdRjnfgwdJNNOsi9g984Ia2jFp+zOtmI2WCFn+Qz2kqG08eRsZFMhqxZbno8qFKedgl0efxuFjVwwFknp17uBp5NMDnfrg3C49i/BKg4dSATv8fD31lPp2jj4IG9BwepXwIt+Q5lBtmiwxweY538DGziDCjqOO1NfF8vuOXRDMWXpmDEkh68Lx9x2tropDgynjWVMYnOj5/p5I8K+BVYmGA0fIOsYMiNIw6xFIqpemMhVc7VZhCcE35OwnQ+aQbiCWRK7LMRV+VI6ebjzaRP/IQVOJjAFMmuQN38oHfFfTlZcSBlcKmUtYLxsIrKsogCcBBte/o46svIpxviA7ktpdKeZVYGGC0vEPsoAhupZNrW0qlNJ2x8CrdACotVxL/v/N4qQ7ndMaw08LEzRjxonH1hQNhxIDJLcJ+9DaZWmHS1QfL0iXosh/AeuoWPO2paa+J3vPyG5i+dEMrGy7uMJZb5kuAi5g00c0uGWsPWHI5g07rH6mv4kvzyn5Wfmi8LOjl+ur4L7/0urMe3y6L+oMezpQrFlqrFwRYqq6U+pMlgOdPmySAhMp/6B3OwIATocHLze7iDMankrL0fPTTsj73/YGfxW/lKIY25nPziQSrBXoJtNA4n5vVmLsA2NtiPdIn6y2c7MG39nBYdTGJdQ/IrefxRLS2D/No9FIP+NzsEkdsqM+aj+iSfO6WJezNBhxiXyyF5SU4gXCEq+MJswueWiU+h4uWdsUrpwXyA4fmfmPcWBU6wInQNTTD71DXj6KHy+Yq8Pdon8ukU+UVg+8C6VilQ2WAE1gSeYTGuslWe/TT0bzjdnQwfph7O6cC9g/IGbh/MfD49nKluwiHS1npRg55pP9CL5JMxWgNjd2oU8yytXYfjHqOashGY7BEhKixBI7/YbpQVx4bMWyWo0ZxRY0tX5bYGOAcBfIFK3vIVHaZHsxt/2APSWVoBc95sSb6NkaowSjct9GloGkywJko7+DYKiJ8Ok0daK8+UerGyh5jkZU9zprYrdEOXvmkSlb2bqtVBk88cceVNtXQ9dfwcbVURpuoecmysofGjyaCWDDaoL/Yh6l5S7sjYoCG8Q6xlCJsidQhaaFSJo6xSGoZLZNPO3i1c4a9B1aLr0qAxcXqhm6tgg89pyzLMXcxQt0vewDgd9h7APbtaIj6k4FFjoa2RQxwvZB30LcSEfrx1MHEiFKuOTIWGdQYLQpUcoZX+GWrJYBmbg97XHOiCDd1iA5UahhfBBX7bvHgOKVFR7/by6vYwQAbFe/4ZXp3r4jQdOqQtFApE8dYJLWMlsmnHbya7zD4cVWPw6Kb6+kMcF2J3YZMiTkKoZah/H6g31pBvH5eufAlP3ASxTsg4hER1GEPdWAYThalKBU8B5wpV+TFJxKgpXIH5jcySKORwV+DDtR2zPz/V4/EKELDuCwBEa+7xZFPxXTGwqudKj5jwThlSYBDivgPXA9jFWO+cQYhoxDrLroOD3fPYOIU6WMAdb4oPJNFcAxvIN9xK7s7ynYq/YutjN2crd2Ozo6Yo44gBngv16lEmE47tSHDbPXMBsbHXhHLmBfFuRCTSGij3MrVRMpySBBlTBa1O9HJTjE4feLUYFUw9PAaz4NgKAJ0lFENPXA4N9qBM72r2MtyT3WsWxCAtDhHBQGO2JCq5uOykOhhaWESvcEOoDOQB4UuPueK2YubGYC0bQauxlxCPfvuo2xg1ADYL4G8q33R7+3hA73mqArdpHvCipvse8BkqT7GiyLInHQOREXgSizBKBZnT2z4vBe3ovT74PnrLa/MwVnyjIVXdLO/S+AhK4JV04slzNJSteHI2rWZ7ZXVileJhQFWKd6B3sgjIljlxUJahE/qKpXSdMbCq53lsD9b0iq5iGHIznIGOM/Cs7j78HQh3d4mgCy1A2EpBuzJKDMBbeoXCXBLH1YUPPA/XJyEeeiT4akH98CVxvOUp+D0lrYNZwANXNw3TgLcFEHWYqr7l5SNKGV+MRZe4TlMkQBdc7mDi4QU4aAlOrhATqW8SiwMMFreIXZQhIZRh1hKpTSdsfDKtSGmEDXArgySL0x8OIARmLu4ito1kKtx4QCE+PgyNL1mgPtSMN2p+R9qF9eGnD/kV1FB7eHA/0Q0EXS/+PjJzQGJAaRRag+Wd5vJ3I9LolyIcXGPEQPoqj5Gja3re22NJXfgccBY9CX3QXa+XLFOv1ECXLyUOzjxpAjbG3W46KAwgL7zqtzCaijxchnaNsS2THoB9Oz2QkzVRR/ICIHlrfexrNDPy30L9gMHeiIS4OhNv5BuKNY+x3tdXIcQxHYlAW6PpE/j4jgoClm/EINx0XfB1eBZbW90oD0ZxRBZbsBzyA2Sb+jVbHvMKJQTfTIEKVDJLgNUq4IAiI1wRY7XPTCDvb7XTaOYSPaxzEEZaJgkXlnA8gPnYJxJ4gePm4MlfNSsFHiz6KjWhAtSArxdakY4wK4Aq2B2hCaCvRQ7VunH4Xl4uGLK5yF4pHQcS6jH8XDkOGPyyg/cT8LmM7rCQA68G7zMNOpgnol+jigSwDKfh08uRL2ZhEzB+pidiwxwRRkPhI4jrfXs7GRA9lTwPzRarMS8xn0hPTERSGeue+jxyQ9ojvBULnswktCxbSzJ+7DLSLnKAk04gPjsCHFFVmN8tHMHo600czzsGmIH8NxGbnI599gWY/1SlvYYoW0xu1epLQy451d6WQJMM1dMuKomG0945bAqPyz+oAt8ueFyFSUSoFrqN1MwcjDZSJxXFoO4/u3iGkA4EEYMmAg6GOz4uXtSApwtcTULVeQY/NlTsgKCluDFHUXxyHkBurmidkfKACcbvAPJtEVQeZDRW1D/MAJQKZ1KxsKrjMwMcMBA/iS7OdXEmM0iSEZV9XB9xANZTkZ/FW8dXhOmA3hqw26DlYC9Ba8yijHQfMVSji/0hbZL38WFfulzOfviFixexWQG6ATwDum3KcIezNbxmz00YoHby1h4lWgZoB0UF8O4EkNL2Q2hyV5EP3HMK4lpceQaxo3reN7j4iP4hpKpTD+vZn1RE8FlHeaBdIwM0E1BaSRLrcVEgzMHzEvxzBFtBE8Wr6KZLhInT2KgJ8Arp6HyA8d4tjVkG83dhJwt6kM1w1T4Np88wuX+WNrCneJS09Bfc6zGbBQTDS4Tc8JY0vU1p+x8Xns75qhNfXhwWhbt4QFui18FUzHJZLfCOUQK+on7IqENq5fMa6zI9EWPiFkKtzEhTiyYPwr1JX1u9MHosotiplIRFfksbY7xcubLK1Jm/4AEyNM27j1zQw6e/mQvM4KLVG5un0N+i6dOZ84FP8vDOs1eHpVnuXgKLEw3R5V7Xv5dCvDP6ihAPuflci7WK+QKl2q/BFhvZbZQ0hWDBB3ETOEOdJPf8I67MWzMQJd0N9yhPvYPnDFwbsw+xc3ZCjpuRH2RPVmyTOWR91lO6ZoIesmsnkjNDxKAzTBzCmcWVymERROXT54/4nEwJkXNkLQozMN72z9wfOEdfDAgInSqqYOVTpTSZmYgr+jBR0mA3j1n3nhi+BQcqS3iG9IWTAYrYWScIM8lJVUMsJh4B6u3iHCwow6pgOyGaTrleTWrMWQy39Dejet9zyAYleZ18SExH2dLzQExLuee/9LXALERrrgb3iQ67fe8LgZEJXcuhgNhxICJ4GOnV4f397roMHDPJZ5fhTYf8GGEBJx75EkQlvht+1DlsMAB09k0RH1mxadt5NxjIvh0kxG5GJCbUFr23QyEEQMm4lLNSnBpYAwfyYgxrYc2tG3g0ywJOPeYCDRaSTLYYBnwXewGRDc7eLHNuYfjzR92Tt0X+U1BQFQShQMguJurVrQJz5TeKwiIbqJwgL+aiBQ8oqZNmLa47QLCuGgHuBtNUuLcI7u/nNKSYpP7WJDhAKqWx8VpWzggCE3YzgMGIG2L4wqD2c9gJTNbOhy0niYsY/smyuNqB0Qjl/vDgbAUA/SguZMNtxs8vHoSfcAlPqDvICMr09ckHBBT2D+EA4K4CiABFIstzgD02QpxNWY9lo/oqcLQLDxG8EiAky4sUiSzN8Uq0Z5k9Ayya9nFdoOykX1PMqIhA9AzDvXAmX1E/Bt0/nKV5oZhEZk6y76Dr1ihZ8SUfyOKDethbPYwH/QHrgfa/cDcLU/AoV2NzqETB+FZGIA+g1ED5RqaWYUC7E0lkQxI18gAh0Sue7i5TMceOOP0Wjhp8zh13CwdJ6/0veUHdi+vvJEle2PdN+YuRh4ekyVSeWzCzWtcMkTi5YrV98fRTZ3lMOHls13Z94YcYY8uy2YowOcwrF/yuhsv2yrzR65ZcUEH/uTDyIBiWIPsLlfMzcbB6SmOZbIlcB9xBysynW/26pzBoTc/yYkWfP+TmH1ttX9gwuhW0SPBU+NdyM2xqE7r4LMNo1swV/wDDma8SsXndhQ3lzgZ4JRQemYuRKJEvbxiVLB/YNFwQVTKDItIHNo8+3asRMbCx+GrSawiTp2RV+VYPOhE1mEOVQ3eA+ogfCsUPAJMIlR7sLQS2lKFuoQ8BuLLDhLgLETEHT30MqciAbd54A5ORSqaZ+OJ7icFgTBiwAyHp8ghc+V5j/QcWBQvxfF+D5a7MGdjFWOA5cAXLfDo6V441PbjFO4skh/oAPIOtD1bhG2U7hGvcPRnSwDjNbcd8fHZS3ANI328ig4GMMRjYflVuDilZScQHoXejhlaN8wgynIO94mHb5FxCRj+g89F905sdow3EdzJwRA6lhGyHIi+bYhYL5WFAdZNSQZskmTwKiYwwGTwDjGSIrQaRSlXLJD2kwDnh3IH+2kmg1fRwQCTgcJGPUcy3urcGW3kdqx1v42FdySD8x0mg01CksGJpNjsGC8FAgXw7m5yHrMdBVLbTi4qiA+PuBdIAGZ5+NQQlepVPKdJlLyjiyY/cMDhHViXsUXebOLDKul+ucoaKANwMeEH4A4+q4FbyI2GcCqgg4GEdnWklMU1ZBfDWLizu/Gymj46QqiJ1X3cH4y77SojNjvGmwhuFGdI/ANJBpNL6+Gc9ZcA9yhLMiAlEfAqJjDAZPAOSQZFaDU3I/DqZtVngJvSJRn0PpgMXkUHA0wGC1eSMaTrbImFrV+SQeeOyeA2K0kGq4zY7BjPx1Tol6VvRvvjbtXx9ow3HMCvNsJ/Xtlk5YxoMrRJO6WTzgAeAHARNBL91jmk6zr76Uhf/vUT8mPNB9BNMUBD8RwHDvQYr5tdI2fI7GF5hVO1yu6v+IoTA+z30ETYxcX4+CYKr2yR8gMyShogugcPlp/kUaJBrZCrmIgrRl88fWZH5XGxx2cAXfgOCXBRBeOCBzOTc7KiyiuLXn7g5kmuhtE5kD6VZUZ/lFd0Z7ULAlRmR8SUYeY6WwJuPtpmgCsW7JtQdPkYf+eji8+3xxsG6GPxDvRTtgiHFergVfSHA1Rm/kD/WnvJAXs8pAtMv5YJ59zAzWkDqguaXR+5ujkuMYBUe/hyrJsPSNDjyFMgDhwuBlg88KP+Kggs37rC62aADy7ZH/HRoZu5wr7i+6lpcsV8a7wE6EPLEMIUsDzprbNluBxbTeHNmBIR62I4AGIjXI35FTWO/Qfmvv/iSQHGDLgN/9WTAu5g4Gok3QhJC6f8nOnIGgAdRM5bOYLxik5+owRYMaDUfmJKf4l74GSdmHNOLg7xKrEwwNQunXSbTDmh9DaZ5PDKSZp0IeEAS0fWHiVAKzhNlh2g3LrBguZ7duh0f5dJJAoNefcbZ0irUfnOYgFgklzhOvSTAFdG5A5ORCnCBiI60NI87Ct45bNzFwP0vIUge9h7owHcw0Xjuuh01Es6LGsOU6yGvKLS5EiAuy3Y8hDdSQwcaz1ckMTAwa6lGHsgvp11g/VFVhHgXiZLjWDhOaUpNZh9AQqPFWgfNM/H3PwC2vJY+k9cqe8nmU7D5Acu57FV4gcPHLuf6SZmcVhDJfjvLec5EXJKMBnj+Ev0UDdipvqch9mGlHrc7LHovvFKQfnBHt72SqXG04dNyOEM1O7JmC5n2Kt4dGwlwBEeswlbvdmKZLJrwHpBtgx6zBUZ9GB0loxgDHBIw8IEPalXxbfmFcVj7+RFlqD6DrV3LFAEd3AJSK4y6DHAQY9ZJGMcHU9eRQcD3ATHQY9+mwx6EElmwSP6ZHTEFem4NYGZ+MG9Vioq/siWQY8BWUpmlUSn4sEsj3ts6toBy
2022.12.01 00:00
0
Төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улс, Улаанбаатар хотМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Түүвэр судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=100ХУГАЦАА: 2022.10.25 – 2022.11.29ЗОРИЛГО: Ногоон байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах; соёл амралтын төв (кино театр, номын сан, хүүхэд хөгжлийн төв гэх мэт багтана); түгжрэлийг бууруулах авто зам тавих Цогцолбор төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааг гүйцэтгэх зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Шинээр байгуулах соёл амралтын хүрээлэн бусад хүрээлэнгүүдээс ялгаатай байх хэрэгтэй. Тухайлбал Улаанбаатар хотын хөгжлийн замналыг тусгасан эсвэл залуучуудын хайр сэтгэлийн, эсвэл Монгол Улсын ястны амьдралын онцлогийг харуулсан байхаар, бусдаас өвөрмөц байх нь хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг төвлөрүүлэх эсвэл хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийлцүүлснээр хөрөнгө оруулалтаа нөхөх боломжийг бий болгох ач холбогдолтой юм.
2022.11.29 00:00
0
Шударга байдлын үнэлгээ – 2022 (Багц 2, Багц 3)
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Түүвэр судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n= 4560ХУГАЦАА: 2022.06.01 – 2022.11.22ЗОРИЛГО: Шударга байдлын үнэлгээний судалгааны асуулга, зааврын дагуу мэдээллийг цуглуулах, цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн тооцооллыг хийж, тайланг боловсруулан үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх ажлыг гүйцэтгэх нь энэхүү зөвлөх үйлчилгээний ажлын үндсэн зорилго байсан.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэ удаагийн судалгааны үр дүнгээр Шударга байдлын үнэлгээ 73.9 оноогоор үнэлэгдэж өмнөх оны үнэлгээний дүнгээс 1.0 оноогоор нэмэгджээ. Шударга байдлын үнэлгээ ийнхүү 1.0 оноогоор нэмэгдэхэд гадаад шударга байдлын үнэлгээ 3.5 оноогоор, дотоод шударга байдлын үнэлгээ 1.0 оноогоор сайжирсан нь ихээхэн нөлөөлсөн байв. Өмнөх судалгааны үр дүнгээс үзэхэд (ШБҮ-2021) гадаад шударга байдлын үнэлгээ буурсан нь нэгдсэн үнэлгээ буурахад нөлөөлж байсан бол өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд төрийн үйлчилгээ иргэдэд тэгш, хүртээмжтэй хүрэхэд ахиц дэвшил гарчээ.
2022.11.22 00:00
0
MSPA - AP 17 дахь чуулга уулзалт
MSPA-AP (Mystery shopping professionals association Asia/Pacific)–с жил бүр гишүүн байгууллагын дунд уламжлал болгон зохион байгуулдаг чуулга уулзалт энэ жил Тайланд улсын Пукет-д болов. 17 дахь удаагийн чуулга уулзалт 2022 оны 11 сарын 17-19-ний өдрүүдэд “Хэрэглэгчийн туршлагын судалгаа: Цаг үеийн өөрчлөлтөд тулгарч буй сорилтууд” сэдвийн дор явагдсан юм. SICA компани нь 2018 онд тус холбоонд гишүүнээр элссэн бөгөөд чуулга уулзалтад биечлэн оролцож, туршлага судалсан юм.
2022.11.18 20:01
0