Бүтээгдэхүүн
Mongolian Identity

Бид хэн бэ? асуултад хариулж үндэстнийхээ давуу болон сул талыг тодорхойлох зорилгоор 2020-2030 оны хооронд цуврал судалгааны төслийг хэрэгжүүлж байна. Одоогийн байдлаар 2020 онд “Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох” судалгаа, 2021-2022 онд “Монголчуудын соёл болон Монгол хүний зан төлөвийг тодорхойлох” судалгааг тус тус гүйцэтгэн олон нийтэд танилцуулаад байна. 

Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа

Монголчуудын соёл болон монгол хүний зан төлөвийн судалгаа