Мэдээ
Мэдээ
Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн дунд шатны үнэлгээ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 12 аймаг, 54 сумМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Түүвэр судалгаа, чанарын судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=2246ХУГАЦАА: 2022.11.01 – 2023.02.28ЗОРИЛГО: Дунд шатны судалгааг суурь судалгаанд баримталсан арга зүйн дагуу удирдаж явуулсан. Үүнд, төслийн зорилгод нөлөөлөх үндсэн үзүүлэлтүүдийг тоон үзүүлэлтээр хэмжихээс гадна чанарын судалгаагаар баталгаажуулж, үндэсний хэмжээний статистик үзүүлэлттэй харьцуулж авч үзсэн. Нэмэлтээр мал эмнэлэг, болзошгүй онцгой нөхцөл байдлын үеийн хариу арга хэмжээ, малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төслийн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг хэмжиж, эдийн засгийн тооцооллыг хийсэн.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Дунд шатны судалгаанд 12 аймгийн 54 сумын 1704 малчин өрх, малчид болон орон нутгийн удирдлага, мах сүү боловсруулах бизнес эрхлэгчид, төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтан 25 хүн, 384 МАА-н бүтээгдэхүүн хэрэглэгч, 133 малын эмч нийт 2246 хүний мэдээлэл цугларлаа. Төслийн суурь үзүүлэлтүүдийг хэмжихийн тулд судалгааны багийн зүгээс үндсэн ба дэд үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, мэдээлэл цуглуулалт ба дүн шинжилгээ хийсэн. Үүнд, сонгогдсон орон нутаг дахь мал аж ахуйн нөхцөл байдлыг төслийн зорилготой уялдуулан өрхийн түвшинд мал сүргийн бүтэц, мал маллах арга ажиллагаанаас хамаарсан малын ашиг шимийн гарц, малын эрүүл мэнд, мал аж ахуйгаас олох орлогын хэмжээ болон борлуулалтын сувгаар дамжуулж хэмжсэн.
2023.02.28 00:00
0
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль болон Эс Ай Си Эй ХХК нь хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Бид хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд оюутнуудыг дадлагажуулах, хагас цагаар ажиллуулах хүрээнд хамтран ажиллах юм. Ингэснээр оюутнуудад судалгааны суурь ойлголт, чадавхийг дадлагаар дамжуулан олгоход орших юм. "СУДАЛГААТАЙ ҮНДЭСТЭН" болох зорилгыг дэмжин ажиллах болсонд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн хамт олонд талархал илэрхийлье!
2023.02.13 00:00
0
Төслийн хаалт - 2022
2022 онд SICA санаачилсан болон захиалгаар хэрэгжүүлсэн төслүүдийнхээ хаалтын үйл ажиллагааг 2023 оны 02 сарын 02–ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагааг тухайн жил хэрэгжүүлсэн төслүүдээс бий болсон сайн туршлага, сургамжийн талаар санал солилцох, суралцах зорилгоор зохион байгуулав. Ажилтан бүр өөрийн хариуцан ажилласан төслүүдээ танилцуулахын хамт нэг төслийг онцлон танилцуулж, бусадтайгаа сайн туршлагаа хуваалцлаа. Энэхүү арга хэмжээ нь төсөл бүрийн онцлогийг мэдрэх, хамтдаа тууштай зүтгэх эрч хүчийг мэдрүүлсэн сайхан арга хэмжээ болж өндөрлөлөө. 2022 он SICA компанийн хувьд төлөвлөгөөндөө 100 хувь хүрсэн арвин амжилтаар дүүрэн байсан төдийгүй гадаад болон дотоодын хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн жил байлаа. #SICA компанид итгэл хүлээлгэн 2022 онд хамтран ажилласан харилцагч нартаа болон SICA компанийн цохилох зүрх болсон ажилтнууддаа баярлалаа.
2023.02.03 00:00
0
Олон нийтийн санаа бодлын судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хот болон 21 аймагМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгаа болон чанарын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=10,516ХУГАЦАА: 2022.03.10 – 2022.12.31ЗОРИЛГО: Монгол улс дахь Оюу Толгойн бүтээн байгуулалт болон гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаарх иргэдийн санал бодол болон хандлагыг үнэлэхэд оршино. Улмаар Оюу Толгой болон Рио Тинто компаниудын явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотойгоор иргэдийн хандлага, байр суурьт хэрхэн өөрчлөлт гарч буйг тандан судлах явдал юм.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгааны мэдээлэл цуглуулалт 1 жилийн хугацаанд явагдаж, үндэсний хэмжээнд буюу Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 21 аймгийг хамарсан. Түүврийн хуваарилалтын тархаалт Улаанбаатар хот 45 хувь, орон нутаг 55 хувийг эзэлсэн болно. Мөн төслийн хүрээнд санамсаргүй түүврийн аргаар судалгаанд оролцсон нийт оролцогчдоос сонгон фокус бүлгийн ярилцлагыг танхим болон онлайн хэлбэрээр зохион байгуулсан.
2022.12.31 00:00
0
Төсөл зохиох удирдамжийн судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улс, Улаанбаатар хотМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Чанарын судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=15ХУГАЦАА: 2022.10.05 – 2022.12.31ЗОРИЛГО: Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын төсөл, тэдгээрийн үйл явцын гүйцэтгэлийг хянах өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнд тулгарч буй бэрхшээлийг судлан тодорхойлох, асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор олон улсын жишигт нийцсэн удирдамж боловсруулах явдал юм.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Төсөл хүлээн авах аргачлал гэдэг нь төлөвлөх, барилга угсралтын ажил эхлэхээс дуусах хүртэл барилгын ажлыг явуулах аргачлал юм. Өөрөөр хэлбэл барилга байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх систем юм. Олон улсад барилгын төсөл хүлээн авах “Зураг төсөл/тендер/барилга”, “Зураг төсөл/барилга”, “Эрсдэл бүхий барилгын менежер”, “Ажлын захиалгын гэрээ” гэх мэт олон төрлийн аргачлалууд байдаг бол манай улсад төсөл хүлээн авах аргачлалыг ашигладаггүй. Иймд төсөл хүлээн авах аргачлал боловсруулах, үүнийг практикт нэвтрүүлэх шаардлагатай байна.
2022.12.31 00:00
0
Бид 2022 оны ажлын үр дүнгийн хурлаа зохион байгууллаа.
Тус хурлын үеэр 2022 онд амжилт, бүтээл арвин байж, бусдыгаа хошуучлан ажилласан шилдэг ажилтан, судлаач нартаа шагналыг нь гардууллаа. Мөн үнэ цэнийг хамтдаа бүтээлцэн, тууштай ажилласан ажилтнууддаа талархал илэрхийлж мөнгөн урамшуулал олгов. Судалгаатай үндэстэн бэлтгэхэд хувь нэмрээ оруулан, өдөр бүр ханцуй шамлан ажилладаг SICA компаниар овоглосон нийт ажилтнууддаа талархал илэрхийлж шинэ жилийн гал халуун мэндийг хүргэе ээ
2022.12.28 00:00
0
Органик хөдөө аж ахуйн түншлэл төслийн 2022 оны эцсийн шатны үнэлгээ
"Органик Хөдөө Аж Ахуйн Түншлэл” төслийн зорилгын биелэлтийг хэмжих зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн.  Хамрах хүрээ: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сэлэнгэ аймагМэдээлэл цуглуулсан арга: Түүвэр судалгаа, чанарын судалгааТүүврийн хэмжээ: n=253Хугацаа: 2022.11.08 – 2022.12.28 “Органик Хөдөө Аж Ахуйн Түншлэл”-ийн төслийн үр дүнд орон нутгийн, цаашлаад үндэсний түвшинд байгуулагдсан олон талт түншлэлийн хүрээнд органик хөдөө аж ахуйг бэхжүүлэхэд чиглэсэн шаардлагатай асуудлуудыг ярилцаж, шийдвэрлэдэг бүтэц, механизмыг бий болгосон байна. Мөн 30 хоршооны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл сайжруулж, бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлж тогтворжуулахад шаардлагатай дэд бүтцийг амжилттайгаар бий болгосон байна. Олон талт түншлэл, нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлснээр 30 хоршооны орон нутаг ба бүс нутгийн зах зээлд нэвтрэх боломж бүрдүүлж, хоршоодын гишүүдийн амьжиргааг сайжруулсан байна.
2022.12.28 00:00
0
Замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал болон зорчих хурдны судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хотМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тооллого судалгаа, ажиглалт судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: Төвийн 17 уулзварХУГАЦАА: 2022.09.02 – 2022.12.23ЗОРИЛГО: УБ хотын төвийн гол уулзварууд дээр тээврийн хэрэгслийн төрөл, зорчих чиглэл тус бүрээр хөдөлгөөний эрчим, түгжрэл, түгжрэлийн уртын хэмжээ, зөвшөөрсөн ногоон гэрлээр нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоо зэргийг харгалзан авто замын ачаалалд тохируулсан гэрлэн дохионы ажиллах горимыг сайжруулсны дараа замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлын өөрчлөлтийг баталгаажуулах явдал юм.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгаа нь замын хөдөлгөөний нөхцөл байдалтай холбоотой суурь мэдээллийг цуглуулж, захиалагч талыг тоон мэдээгээр хангах зорилготой юм.
2022.12.23 00:00
0
Монгол Улсын үнэртэй ус, гоо сайхны бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгаа, хоёрдогч судалгаа, тооллого судалгаа, үнийн судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=384ХУГАЦАА: 2022.11.21 – 2022.12.22ЗОРИЛГО: Монгол Улсын үнэртэй ус, гоо сайхны бүтээгдэхүүний зах зээлийг судлах, хэрэглэгчийн судалгааг гүйцэтгэх, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, банк санхүү, хууль эрх зүйн орчныг судлахад оршино.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгаа нь Оросын Холбооны Улс-ын бизнесийн байгууллагын захиалгаар хийгдсэн гэдгээрээ онцлог бөгөөд судалгаагаар Монгол Улсын үнэртэй ус, гоо сайхны салбарт шинээр бизнес эхлүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд боловсруулсан. Тоон судалгаагаар Монголчууд Солонгос Улсын арьс арчилгаа, нүүр будалтын бүтээгдэхүүнийг харин Франц, Итали Улсын үнэртэй усыг хэрэглэх дуртай гэсэн үр дүн гарсан ба энэ нь Солонгос Улсын соёлын нөлөө энэхүү салбарт ч мөн хүчтэй байгааг илтгэж байлаа. Иргэдийн арьс арчилгаа, нүүр будалт сонирхох, гоо сайхандаа анхаарах дадал зуршил өдрөөс өдөрт нэмэгдэж хэрэглээ өсөж буйтай холбоотой салбарын зах зээл ирэх жилүүдэд ч өсөн нэмэгдэх хандлагатай гэсэн нэгдсэн дүгнэлтэд хүрсэн бөгөөд судалгааны баг нь судалгааны бүхий л дата мэдээлэлд үндэслэн холбогдох дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг захиалагч талд өгч ажилласан болно.
2022.12.22 00:00
0