Мэдээ
Мэдээ
Боловсролын салбарын судалгаа
Бид Улаанбаатар хотын боловсролын салбарын үйл ажиллагаа, эрэлт, нийлүүлэлт болон өндөр зэрэглэлийн хувийн бүрэн дунд боловсролын сургуулиудын зах зээл, хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тус зэрэглэлийг тогтоохдоо сургалтын төлбөр, сургуулийн гадаад, дотоод орчин, сургалтын хөтөлбөр, суралцагчдын чадамж, нэмэлт үйлчилгээ зэрэг үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан тодорхойлон гаргасан. Тус судалгааны үр дүнд дараах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон гаргасан. Үүнд: Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулиудын өнөөгийн байдал, топ сургуулиуд Төлбөртэй сургуулиудын өнөөгийн байдал, хүчин чадал Эцэг эх, хүүхдүүдийн сургуулиудад хандах хандлага Төлбөртэй сургуульд суралцагчдын эцэг эхчүүдийн зан төлөв, сэтгэл ханамж Тус судалгаа нь Улаанбаатар хотын 233 сургууль, 7470 бүлэг, 11084 багш ажилчид, 234.7 мянган сурагчдын статистик мэдээлэлд тулгуурлан гаргасан ба эдгээр үзүүлэлтийг улсын болон хувийн сектор, дүүрэг, хороо, үйл ажиллагааны төрөл, сургалтын төлбөр, хүүхдүүдийн амжилт, гадаад, дотоод орчин зэрэг үзүүлэлтүүдээр нарийвчлан судалсан. Мөн эцэг эхчүүдийн төлөөллөөс түүвэр судалгаа болон фокус бүлгийн ярилцлагын судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.
2017.05.24 15:36
0
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-ийн техникийн нөхцөл хүссэн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж буюу иргэдэд үзүүлж байгаа ажил, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг тодруулсан юм. Судалгааг тоон болон чанарын судалгааны аргыг ашиглан зохион байгуулсан. Тоон судалгааны үр дүнг бататгах, илүү нарийвчилсан мэдээлэл олж авахын тулд чанарын судалгааг хийсэн.  ТООН СУДАЛГАА – CATI АРГА Статистик арга аргачлалын дагуу түүвэрлэн авсан оролцогчоос асуулгын дагуу бэлтгэгдсэн судлаач (мэдээлэл цуглуулагч) утсаар судалгааг авсан. Судлаач тухайн судалгаанд оролцогчоос батлагдсан асуулгын хуудасны асуултуудыг нэг бүрчлэн асууж, програмд оруулах зарчмаар мэдээллийг цуглуулсан. ЧАНАРЫН СУДАЛГАА – ФОКУС БҮЛГИЙН ЯРИЛЦЛАГА Фокус бүлгийн ярилцлагад хамрагдах хүмүүсийг тодорхой чиглэлээр ангилан (ААН Байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтан; Иргэн) сонгосон. ЧАНАРЫН СУДАЛГАА – ГАНЦААРЧИЛСАН ЯРИЛЦЛАГА Ганцаарчилсан ярилцлагын хувьд бүлгийн ярилцлагад оролцохоос татгалзсан судалгаанд зайлшгүй хамруулах шаардлагатай эрх бүхий ажилтныг хамруулсан. Судалгааны үр дүн нь захиалагч компанийн үйл ажиллагааг сайжруулахад шаардлагатай суурь мэдээлэл болох учиртай юм. Бидэнтэй хамтран ажилласан УБЦТС ТӨХК–ийн хамт олонд талархал илэрхийлэн, ажилд нь өндөр амжилт хүсье. 
2017.05.16 16:00
0
ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦАНД ОРШИН СУУГЧДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
Өндөр зэрэглэлийн орон сууцанд оршин суугчдаас тус хорооллын орчин, үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмж, цаашид сайжруулах, анхаарах асуудал болон шаардлагатай орчин үеийн шийдэл бүхий нэмэлт үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй судалсан сэтгэл ханамжийн судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тус судалгааг нэлэнхүй судалгааны аргыг ашиглан зохион байгуулсан бөгөөд мэдээлэл цуглуулалтад анкетын арга болон CATI аргыг ашигласан. Анкетын арга нь бэлтгэгдсэн судлаач (мэдээлэл цуглуулагч) судалгаанд оролцогчидтой биечлэн уулзаж, асуултуудыг нэг бүрчлэн асууж, програмд оруулах зарчмаар мэдээллийг цуглуулсан. Харин CATI арга нь биечлэн уулзаж судалгаанд хамрагдах боломжгүй, эзэнгүй байсан өрхүүдээс асуулгын дагуу бэлтгэгдсэн судлаач (мэдээлэл цуглуулагч) утсаар судалгаа авсан юм.  Судалгааны үр дүнд иргэд илүү цаг хэмнэсэн, дэвшилтэт технологи ашигласан үйлчилгээг сонирхох болсон бөгөөд аюулгүй орчин, тав тухыг чухалчилж байлаа. 
2017.05.01 15:58
0
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА
Баянгол, Сонинохайрхан дүүргийн зорилтот бүс нутагт оршин суудаг өрхийн  худалдан авалтын зан төлөвийг нарийвчлан судаллаа. Судалгааны хамрах хүрээг зорилтот бүс нутгийн газар зүйн байршлаас хамааруулан 3 бүс нутагт хуваасан бөгөөд тодорхой шалгуур тавин, тус шалгуурыг хангасан оролцогчдыг бүлгийн ярилцлагадаа урьж оролцуулсан. Судалгааг чанарын судалгааны бүлгийн ярилцлагын аргаар 2017 оны 3 сарн 12–14–ний өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд нийт 15 өрхийн төлөөллийг хамруулав. Бүлгийн ярилцлагаар үндсэн 5 чиглүүлэх асуултын хүрээнд дэлгэрэнгүй ярилцаж, үр дүнг нэгтгэн, дүгнэлт зөвлөмж боловсруулсан. Үүнд: Худалдан авалтын хандлага (Хэзээ, хаанаас, хэрхэн); Худалдан авалтад нөлөөлөгч хүчин зүйлс; Зорилтот худалдааны төвийн талаарх сэтгэгдэл; Хэрэглэгчийн цаашдын хэрэглээ, худалдан авалтын хандлага; Хөнгөлөлт, урамшууллын талаарх мэдээлэл авдаг эх үүсвэр зэрэг болно. Чанарын судалгааны үр дүнг захиалагч байгууллага маань талархан хүлээн авсан бөгөөд шинээр нээх салбарын стратеги, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай суурь мэдээллийг бий болгох ач холбогдолтой юм.
2017.04.04 15:57
0
Үйлчилгээний төвийн зах зээл, хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа
Эрдэнэт хотод шинээр нээгдэх үйлчилгээний төвийн үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, сонирхол, хандлагыг тодорхойлох зорилгоор “Үйлчилгээний төвийн зах зээл, хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа”–г 2017 оны 03 сарын 23-ны өдрөөс 04 сарын 06-ны хооронд гүйцэтгэлээ.   Судалгааг олон шатлалт, бүлэглэсэн түүврийн арга ашиглан явуулсан бөгөөд түүврийн хамрах хүрээ нь Орхон аймгийн Эрдэнэт хот байсан. Мэдээллийг дараах дэд сэдвийн хүрээнд нарийвчлан судалж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан захиалагч талд хүлээлгэн өглөө. Үүнд: Хоёрдогч мэдээллийн судалгаа буюу Эрдэнэт хотын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт, ерөнхий мэдээлэл; Хэрэглэгчдийн одоогийн худалдан авалт, үйлчилгээний төв, кинотеатраар үйлчлүүлэх байдал, чухалчилдаг хүчин зүйлс; Үйлчлүүлэгчдийн хандлага, чөлөөт цагаа өнгөрүүлдэг газар, хэрэгцээт үйлчилгээ; Эрдэнэт хотод бий болгохыг хүсэж буй үйлчилгээний төвийн бүтэц, сонирхол, хүлээлт; Дүгнэлт, зөвлөмж. Бидний гүйцэтгэсэн судалгааны үр дүнд захиалагч тал маань үйлчилгээний төвийн бүтцээ тодорхойлон, стратеги, маркетингийн төлөвлөгөөгөө боловсруулах шаардлагатай суурь мэдээллийг бий болгосон ач холбогдолтой юм.
2017.03.03 17:17
0
“Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсооё – Хүүхэд хамгаалал, нөлөөллийн төсөл”–ийн суурь судалгаа
Бид Дэлхийн зөн Монгол байгууллагын захиалгаар “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсооё – Хүүхэд хамгаалал, нөлөөллийн төсөл”–ийн суурь судалгааг 2017 оны 3-р сарын 25-аас 4-р сарын 10-ны хооронд гүйцэтгэн, захиалагч талд хүлээлгэн өглөө. Энэхүү суурь судалгааны гол зорилго нь төслийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлохоос гадна хүүхдийг хүчирхийллийн бүхий л хэлбэрээс хамгаалах орчин, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо бүрдсэн эсэхийг илрүүлэн гаргах явдал байсан. Судалгаанд БЗД-ийн 5, 13, 14, 20, 22-р хороо болон СХД-ийн 12, 17, 19, 27, 32-р хороодын хамгийн эмзэг хүүхэд болон тэдний гэр бүл (өрх), зорилтот 10 хорооны хамтарсан баг тус хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй сургууль, хамтрагч талуудын ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд нийт 819 оролцогчийн хүрээнд хийгдсэн. Төсөл амжилттай хэрэгжиж, зорилтот хорооны хүүхэд хамгааллын механизм сайжирч эцэг эх, асран хамгаалагч нар хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргад суралцан, хүүхэд хамгааллын талаарх ойлголт, хандлага нь өөрчлөгдөж, өсвөр үеийнхэн амьдрах ухаанд суралцсан байна гэдэгт бид итгэж байна.    Бидэнтэй хамтран ажилласан Дэлхийн зөн Монгол байгууллагын хамт олонд талархан илэрхийлэн, цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.
2017.02.01 17:16
0
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны захиалгаар “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэлээ
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны захиалгаар “Хэрэглэгчийн үнэлгээ” зөвлөх үйлчилгээг 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 24-ний өдрүүдэд гүйцэтгэлээ. Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбар дахь бодлогын хэрэгжилт, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг хэрэглэгчээр үнэлүүлэн, нийт 39 үзүүлэлтээр тооцоолон гаргасан. Хэрэглэгчийн үнэлгээний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, үндэсний хөтөлбөр зэрэгт туссан боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын салбарын бодлогын зорилт, тэдгээрийн хэрэгжилтэд баримт бичгийн шинжилгээ хийсэн; Баримт бичигт хийсэн шинжилгээндээ тулгуурлан хэрэглэгчийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулсан; Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилт, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнгийн талаар хэрэглэгчээс судалгаа авах арга, асуулгыг боловсруулсан; Боловсруулсан аргыг ашиглан боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилт, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг хэрэглэгчээр үнэлүүлэн, тэдний саналыг цуглуулсан; Хэрэглэгчээс авсан судалгаанд үндэслэн нэгдсэн дүгнэлт, үнэлгээг боловсруулсан; Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт баримтлах бодлого хэрэгжүүлэхэд цаашид анхаарах, сайжруулах асуудлыг тодорхойлж гаргасан. Тус судалгааг иргэд болон харилцагчид гэсэн үндсэн хоёр хэсэгтэйгээр явуулсан бөгөөд хот, хөдөөгийн иргэдийг хамтад нь хамруулсан болно. Судалгаанд боловсролын салбарт ажиллагчид, үйлчлүүлэгчид, соёлын салбарт ажиллагчид, үйлчлүүлэгчид, шинжлэх ухааны салбарт ажиллагчид, үйлчлүүлэгчид, спортын салбарт ажиллагчид, үйлчлүүлэгчид гэсэн үндсэн 5 бүлгийн төлөөлөл хамрагдсан. Бидэнтэй хамтран ажилласан БСШУСЯ-ны хамт олонд талархан илэрхийлэн, цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.
2017.02.01 16:04
0
МОНГОЛБАНКНЫ ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ
Монголбанкны олон нийттэй харилцах үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх, олон нийтэд банкны талаарх мэдээ мэдээлэл, явуулж буй үйл ажиллагааны хүртээмж, түүний ойлгомжтой байдлыг тодруулах зорилготой судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тус судалгааг иргэд болон оролцогч тал гэсэн үндсэн хоёр хэсэгтэйгээр явуулсан. Иргэдийн төлөөлөлд Улаанбаатар хотын хүн амыг төлөөлөхүйц 1416 иргэдийг сонгон авсан бол оролцогч талуудын төлөөлөлд 615 албан хаагчийг хамрууллаа. Тус судалгааны үр дүн нь үндсэн 4 хэсгээс бүрдсэн. Үүнд: Судалгаанд оролцогчийн ерөнхий мэдээлэл, Монголбанкны олон нийтэд танигдсан байдал, Монголбанкны хэрэглэгчийн үнэлгээ, Монголбанкны олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны үнэлгээ зэрэг болно. Бид судалгаанд олон улсын судалгааны байгууллага болох IPSOS-ын танигдсан байдлын пирамидыг ашиглан үр дүнг боловсруулснаараа онцлог болсон. Мөн төв банкны танигдсан байдлыг Шинэ зеландын төв банкны танигдсан байдалтай харьцуулан авч үзсэн. Харин хэрэглэгчийн үнэлгээг 5 баллын үнэлгээнд тулгуурлан явуулсан бөгөөд 1 бол маш муу, 2 бол муу, 3 бол дунд, 4 бол сайн, 5 бол маш сайн гэсэн утгыг агуулсан болно. Монголбанкны хэрэглэгчийн үнэлгээг нийт 14 үзүүлэлтийн хүрээнд явуулсан ба Монголбанкны ерөнхий үнэлгээний 5 үзүүлэлт, ил тод байдлын үнэлгээний 5 үзүүлэлт, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны үнэлгээг 4 үзүүлэлтээр тус тус тодорхойлон, судалгааны үр дүнд үндэслэн санал, зөлөмжийг өгөв. Бидэнтэй хамтран ажилласан Монголбанкны хамт олонд талархад илэрхийлэн, ажилд нь өндөр амжилт хүсье.
2016.08.16 15:59
0