Мэдээ
Мэдээ
Арьс ширний үйлдвэрийн ажилчдын орон сууц худалдан авах эрэлт хэрэгцээ, суурь мэдээлэл цуглуулах судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Арьс ширний үйлдвэрийн ажилчидМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=195ХУГАЦАА: 2022.08.15 – 2022.09.15ЗОРИЛГО: Эмээлтэд Улаанбаатар хотын арьс ширний үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, арьс ширний хөнгөн үйлдвэрийн паркийг байгуулж байгаатай холбоотойгоор арьс ширний үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлснээр тэдгээр үйлдвэрүүд аюулгүй, байгаль орчинд ээлтэй барилга байгууламжид стандарт шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэх бөгөөд үүнийг дагаад үйлдвэрийн ажилчид Эмээлт рүү нүүх эсэхийг тодруулах зорилготой юм. Мөн ажилчдад зориулсан орон сууцны эрэлт ямар байгааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино.
2022.09.15 00:00
0
“Хүүхэд бүрийг боловсролд тэгш хамруулах зарчмыг дэмжих нь төсөл - 2” төслийн 2-р шатны суурь судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Суурь судалгаанд Улаанбаатар хотын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комисс (ХБХЭМБНХК), Боловсролд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл (БХДЗ), Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргүүд, орон нутгаас Ховд аймгийн Ховд сум, Өвөрхангай аймгийн Уянга сум хамрагдав.МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон, чанарын судалгаа болон ажиглалт судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=480ХУГАЦАА: 2022.05.02 – 2022.09.15ЗОРИЛГО: Энэхүү суурь судалгааны зорилго нь ТХСБ (Тусгай хэрэгцээт сургалтын байгууллага)-ын өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлах, багш нар, эцэг эхийн бага, дунд ангийн сурагчидтай ажиллах арга барил, мэдлэг ойлголтыг үнэлэх цаашлаад судалгааны үр дүнд үндэслэн төслийн үйл ажиллагаанд ашиглахуйц санал зөвлөмжийг боловсруулах юм.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Зорилтот 8 сургуульд суралцаж буй 4-5 дугаар ангийн тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийг бага ангиас дунд ангид дэвшин суралцах бэлэн байдал; бие бялдар, сэтгэл зүй, суралцахуйн үйл явцад нь дэмжлэг үзүүлж буй сургуулийн нөхцөл байдал; сонгогдсон 8 сургуулийн дунд ангийн багш нарын тэгш хамруулах боловсролын талаарх мэдлэг ойлголт, чадавх; бага, дунд ангийн эцэг эхчүүдийн ТХСБ (Тусгай хэрэгцээт сургалтын байгууллага)-ын талаарх ойлголт мэдлэг, хүүхдийнхээ сурч хөгжихөд үзүүлж буй дэмжлэг туслалцаа; оролцооны түвшин, тэгш хамруулан сургах боловсрол, тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийг бага ангиас дунд ангид дэвшин суралцахад чиглэсэн бодлого, дүрэм журамд тус тус дүн шинжилгээ хийв.
2022.09.15 00:00
0
Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Чанарын судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=24ХУГАЦАА: 2022.06.13 – 2022.09.13ЗОРИЛГО: “Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”–ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 374 дүгээр тогтоолын хавсралтын 7.8–д батлагдсан аргачлалаар хийж цаашдаа энэ төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах тодорхой санал, зөвлөмж дэвшүүлэх.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр нь үндсэн 4 зорилтын хүрээнд 2017-2021 онд хэрэгжсэн. Үнэлгээний хүрээнд үйл ажиллагаа бүрийн үр дүнг хувьчилж үнэлэхээс гадна Загийн газрын 374 дүгээр тогтоолын 8 дугаар хавсралтын дагуу хөтөлбөрийн үр нөлөөний үнэлгээг хийж, Монгол Улсын хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй холбоотой тулгамдаж буй асуудлыг хөндөж, өнөөгийн нөхцөл байдлыг тоон мэдээллээр харуулснаараа онцлог байлаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 2019 онд хийгдсэн дунд шатны үнэлгээнээс 9.1 нэгж хувиар өссөн байна. Зорилт тус бүрээр харвал 1 дүгээр зорилтын үнэлгээ хамгийн өндөр буюу 18.5 нэгж хувиар өсжээ. Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа сайн байгаа нь сайшаалтай үр дүн байлаа. Цаашид иргэний нийгмийн оролцоог илүүтэй дэмжиж, тэдний үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон бодлогын дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.
2022.09.13 00:00
0
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Чанарын судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=22ХУГАЦАА: 2022.06.09 – 2022.09.09ЗОРИЛГО: “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”–ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 374 дүгээр тогтоолын хавсралтын 7.8–д батлагдсан аргачлалаар хийж, цаашдаа энэ төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах тодорхой санал, зөвлөмж боловсруулах.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр нь үндсэн 5 зорилтын хүрээнд 2017-2021 онд хэрэгжсэн. Үнэлгээний хүрээнд үйл ажиллагаа бүрийн үр дүнг хувьчилж үнэлэхээс гадна Загийн газрын 374 дүгээр тогтоолын 8 дугаар хавсралтын дагуу хөтөлбөрийн үр нөлөөний үнэлгээг хийж, Монгол Улсын хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй холбоотой тулгамдаж буй асуудлыг хөндөж, өнөөгийн нөхцөл байдлыг тоон мэдээллээр харуулснаараа онцлог байлаа. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэргийн илрүүлэг, таслан зогсоох ажилд ахиц дэвшил гарчээ. Тус хөтөлбөр хэрэгжсэнээр энэ чиглэлээр ажилладаг тодорхой чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагаанд томоохон дэмжлэг болсон. Тухайлбал жил бүр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан түүндээ хүрэх зорилго тавин ажилласнаар холбогдох ажлуудыг нарийн төлөвлөж, гүйцэтгэлд ихээхэн анхаарч ажилладаг болжээ.
2022.09.09 00:00
0
Гэр хорооллын иргэдийн санаа бодлын судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=1,000ХУГАЦАА: 2022.07.21 – 2022.8.31ЗОРИЛГО: Монгол Улс дахь Оюу Толгойн бүтээн байгуулалт болон гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаарх иргэдийн санал бодол болон хандлагыг үнэлэхэд оршино. Ялангуяа, Улаанбаатар хот дахь гэр хорооллын бүсэд амьдарч буй иргэдийн санал бодол, хандлагыг тодруулан судалсан болно.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн гэр хорооллын бүсэд амьдарч буй 1000 иргэдийг түүвэр судалгаанд хамруулан судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг гүйцэтгэсэн.
2022.08.31 00:00
0
Хог хаягдлын талаарх олон нийтийн санаа бодлыг тодорхойлох судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Сонгинохайрхан дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэгМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Анхдагч мэдээллийн судалгаа буюу Түүвэр судалгаа, Ганцаарчилсан ярилцлагаТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=368ХУГАЦАА: 2022.07.18 – 2022.08.31ЗОРИЛГО: Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг болон Чингэлтэй дүүргийн оршин суугчдаас амьдарч буй газрынх нь хог хаягдлын нөхцөл байдал, айл өрхүүд хогоо хэрхэн хаядаг болон хогны төлбөр хураамжийн талаарх санаа бодлыг нь судалж, дүн шинжилгээ хийхэд оршино.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгаа нь Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэйгээр манай улсад 2019-2023 оны хооронд хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд хийгдсэн судалгаа ба гэр хороолол дахь хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментэд үр дүнтэй, оролцогч талуудад хүртээмжтэй системийг бий болгох зорилготой юм. Судалгаагаар зорилтот дүүргүүдийн иргэдийн хог хаягдалд хандах хандлага болон, хогтой холбоотой бусад асуудлуудад оршин суугчдын
2022.08.31 00:00
0
Хөгжлийн төлөвлөгөө, суурь судалгаа (БГД)
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэгМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон болон чанарын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=2500ХУГАЦАА: 2022.06.06 – 2022.08.06ЗОРИЛГО: “Баянгол дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөр-2030”-ийг боловсруулах, түүнд шаардагдах суурь судалгаа болон баримт бичгийн шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх зорилготой.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Суурь судалгааны ажлын хүрээнд тоон болон чанарын мэдээллийг цуглуулан, мэдээлэлд боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийж тайлан боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Суурь судалгааны үр дүнд үндэслэн “Баянгол дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөр-2030” хөгжлийн дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг боловсруулснаараа онцлог юм. Энэ хүрээнд:Монгол Улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн уялдаа холбоо хамаарлыг тодорхойлох; Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн салбаруудын статистик тоон мэдээллийг судлах, харьцуулах; Дүүргийн иргэд болон аж ахуй нэгж байгууллагуудаас дүүргийн цаашдын хөгжил хандлага, хэрэгцээ шаардлага, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох зорилгоор түүвэр судалгаа, ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагын судалгааг зохион байгуулж, үр дүнг боловсруулах; Баримт бичгийн судалгааны хүрээнд олон улсын хөгжлийн туршлага судлах ажлуудыг гүйцэтгэсэн.
2022.08.06 00:00
0
Монгол Улсын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын арван зургаадугаар буюу 2021 оны нэгтгэл тайлан
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n= 1552ХУГАЦАА: 2022.04.28 – 2022.07.28ЗОРИЛГО: Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь ОҮИТБС-ын стандартын дагуу ил тод байдлыг хангах явдлыг сайжруулах, ил болсон мэдээллийн иж бүрэн хамралт, үнэн бодит байдалд үнэлгээ өгөх, Засгийн газрын мэдээллийн систем, байгалийн баялгийн засаглалын удирдлагыг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмж бүхий МОҮИТБС-ын 16 дугаар буюу 2021 оны нэгтгэл тайлан боловсруулах явдал юм.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: ОҮИТБС-ын шаардлагуудын хэрэгжилт нь ТӨААН-үүдийн хувьд тодорхойгүй байна гэж баталгаажуулалт хийсэн өмнөх шинжээчдийн дүгнэлтэд тулгуурлан Стандартад шаардлагууд нэмэгдсэн. Стандартад ОТАХ нь жендерийн эрх тэгш тэнцвэртэй байдал болон нийгмийн оролцоог сайжруулахад хүчин чармайлт гаргаж, баримтжуулах шаардлагатай гэж заасны дагуу эрдэс баялгийн салбарт ажиллаж буй ажиллах хүчний мэдээлэлд жендерийн мэдээллийг оруулж, эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрдэс баялгийн салбарт хэр байгааг харуулсан. Түүнчлэн байгаль орчны асуудал нь байгалийн нөөцийн засаглалын чухал хэсэг тул олборлох салбарын байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа, байгаль орчны нөлөөллийн мониторинг, үнэлгээний үр дүнг тайланд тусгав.
2022.07.28 00:00
0
Харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=96ХУГАЦАА: 2021.07.26 – 2022.07.26ЗОРИЛГО: Авсан үйлчилгээ тус бүр дээр харилцагчийн сэтгэл ханамжийг сар бүр үнэлүүлж, судалгааг Англи хэл рүү орчуулан судалгааны мэдээллийн санд бүртгэх зорилготой.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Бэлтгэгдсэн оператор (мэдээлэл цуглуулагч) зорилтот ажилтнаас урьдчилан боловсруулсан асуулгын хуудасны дагуу мэдээллийг цуглуулсан. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг утсаар мэдээлэл цуглуулах (CATI) аргаар гүйцэтгэсэн юм.Авагдсан судалгааг хариуцсан төслийн менежер тухай бүрд нь орчуулж, системд оруулж ажиллаа. Энэхүү судалгаагаар сар бүр 8 харилцагчийн сэтгэл ханамжийг үнэлүүлсэн ба жилийн туршид давхардсан тоогоор 96 харилцагчийг судалгаанд хамруулав. Бид CATI төвийн мэдээллийг хамгаалахын тулд стандарт серверийн өрөө бий болгосон. Сервер болон мэдээллийн сан, мэдээлэл хадгалагддаг компьютерууд орчны нөлөө бүхий байгалийн гамшиг, цахилгааны тасалдал, хулгай зэрэг эрсдэлээс бүрэн хамгаалагдсан.
2022.07.26 00:00
0