Мэдээ
Мэдээ
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн зохицуулалтын үйл ажиллагааны талаар сэтгэл ханамжийн судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол УлсМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Түүвэр судалгаа, чанарын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n= 391ХУГАЦАА: 2022.05.02 – 2022.07.02ЗОРИЛГО: Харилцаа холбооны салбарын зохицуулалтын өнөөгийн нөхцөл байдал, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, үр нөлөө, тулгарч буй бэрхшээл, эрэлт хэрэгцээтэй холбоотой асуудлуудад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид хэр сэтгэл ханамжтай байгааг тодруулах, үнэлэлт, дүгнэлт хийх, цаашид үйл ажиллагааг хэрхэн сайжруулах талаарх санал, сэтгэгдлийг тодорхойлох байсан.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг 1-5 хүртэлх оноогоор үнэлэх бөгөөд үнэлгээний утга 5-руу дөхөх тусам сэтгэл ханамж өндөртэй байгааг илэрхийлнэ. Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой үзүүлэлт, ХХЗХ-ны үйл ажиллагаатай холбоотой үзүүлэлт, харилцаа холбооны салбарын бодлого, зохицуулалттай холбоотой үзүүлэлт, тусгай зөвшөөрлийн төрөл тус бүрийн үзүүлэлт зэрэг 4 дэд бүлгийн 50 орчим үзүүлэлтээр сэтгэл ханамжийг нарийвчлан тодорхойлж, холбогдох дүн шинжилгээнүүдийг хийсэн.
2022.07.02 00:00
0
Төрийн байгууллагын баримт бичгийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох судалгаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хотМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Чанарын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=13ХУГАЦАА: 2021.12.22 – 2022.06.30ЗОРИЛГО: Байгууллагын баримт бичгийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хүрээнд нөхцөл байдлыг тодорхойлох судалгааг гүйцэтгэж, судалгааны үр дүнд үндэслэн холбогдох журам, санал зөвлөмж боловсруулах зорилготой.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд захиалагч байгууллагын дотоод бүтэц зохион байгуулалт, албан хэрэг хөтлөлтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй бэрхшээл, хэрэгцээ шаардлагыг илрүүлэх чанарын болон баримт бичгийн судалгааг гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнд суурилан байгууллагын цаашдын албан хэрэг хөтлөлтийн орчныг сайжруулах санал зөвлөмж, журмыг боловсруулан, холбогдох албан хаагчдад сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан юм.
2022.06.30 00:00
0
Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээнд ХХЭМБ-уудын оролцоо болон нөөцийг үнэлэх үйл ажиллагаа
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон, Дорноговь аймагМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Тоон судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=36ХУГАЦАА: 2022.05.29 – 2022.06.30ЗОРИЛГО: Сүрьеэ өвчний тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд энэхүү судалгааны зорилго оршино.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Судалгаагаар хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээнд оролцож буй өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын сонирхол, нөөцийн үнэлгээг хийх, мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтран ажиллах бодлого төлөвлөгөөг гаргасан. Одоогийн байдлаар ХХЭМБ-уудын тал хувь нь сүрьеэ өвчний анхдагч (сэжигтэй тохиолдлыг шалгах) оношилгоог хийж байгаа нь ХХЭМБ-уудын сүрьеэ өвчний үйл ажиллагаанд оролцох байдал хангалтгүй байгааг илтгэж байв. Сүрьеэ өвчний санхүүжилт ЭМДС-д орсон ч ХХЭМБ-уудын сүрьеэ өвчний оношилгоо хийх сонирхол бага байгаа нь хүний нөөц байхгүй, тоног төхөөрөмж байхгүй, дагнасан чиглэлээрээ л тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх сонирхолтой мөн санхүүжилт авах асуудалтай гэдэгтэй холбоотой гэдгийг судалгааны үр дүнгийн хэсгээр тодорхойлсон.
2022.06.30 00:00
0
1000 СУДЛААЧ ХӨТӨЛБӨР
МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Бизнес академитай хамтран ажиллах санамж бичгийг үзэглэв. Хамтын ажиллагааны хүрээнд олон нийтийг судалгааны арга зүйн мэдлэг, ур чадвартай болгох, судалгаатай үндэстэн бий болгоход хувь нэмэр оруулах зорилго бүхий “1000 СУДЛААЧ” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалтыг зохион байгуулах юм. Судалгаа шинжилгээний бүхий л үе шатны арга зүйн мэдлэг, мэдээллийг системтэй, хамгийн энгийнээр хүргэж, “Судалгаатай үндэстэн” болоход бодит хувь нэмрээ оруулан ажиллах болно.
2022.06.28 19:51
0
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын чиглэлээр батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийн баримт бичгийн үр нөлөөний үнэлгээ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улс, Төв аймаг болон Дорнод, Ховд аймгуудМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Түүвэр судалгаа, чанарын судалгаа, хоёрдогч судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n= 1552ХУГАЦАА: 2022.04.28 – 2022.06.28ЗОРИЛГО: “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын чиглэлээр батлагдсан бодлого, хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүн, ХХААХҮЯ, орон нутгаас иргэдэд үзүүлж буй ажил, үйлчилгээний талаарх хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг судлан дүгнэлт хийж, зөвлөмж боловсруулах, цаашлаад судалгааны ажлын үр дүнг ашиглан бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлтийг сайжруулах, боловсронгуй болгох, оролцогч талуудын хэрэгцээг тодорхойлох нь энэхүү зөвлөх үйлчилгээний үндсэн зорилго байсан.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Бодлогын баримт бичгийн үр нөлөөг үнэлэхдээ “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 8 дугаар хавсралтад тусгагдсан арга зүйг ашигласан. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн хөгжил, захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлсэн нөлөөлөл, нийгмийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөлөл болон хууль тогтоомж болон эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлсэн нөлөөллийг тус тус нарийвчлан үнэлсэн.
2022.06.28 00:00
0
Зүүнхараа орон нутгийн хөтөлбөрийн хаалтын үнэлгээ 2003-2021
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Төслийн зорилтот орон нутаг болох Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум, Баянгол сум, Мандал сум, Номгон тосгон, Түнхэл тосгон болон Хэрх багМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Чанарын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: Зорилтот орон нутгийн хүүхдүүд, иргэд, орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын төлөөллүүд, ДЗМОУБ-ын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнүүд зэрэг нийт 60 оролцогчдыг чанарын судалгаанд хамрууллаа.ХУГАЦАА: 2022.03.11 – 2022.05.31ЗОРИЛГО: Зүүнхараа ОНХ (Олон нийтийн хөтөлбөр)-ийн хаалтын үнэлгээний зорилго нь 18 жилийн хугацаанд хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжсэн үйл ажиллагаа, төслүүдийн хүрээнд орон нутгийн иргэдийн амьдралд гарсан үр нөлөөг судлан өөрчлөлтийн онолд үндэслэн дүгнэлт, санал зөвлөмжийг боловсруулахад оршино.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Судалгааны ажлын зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг хангаж ажилласан. Үүнд: Иргэд болон өрхийн сайн сайхан байдалд тулгуурлан хөтөлбөр хэрэгжсэнээс хойш орон нутгийн хэмжээнд гарсан төлөвлөсөн болон төлөвлөөгүй өөрчлөлтүүдийг судлах, Хөтөлбөрийн хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжсэн, цаашид үргэлжлэх боломжтой төсөл, үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж авч явах иргэд, орон нутгийн чадавх болон хамтын ажиллагааг судлах, Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явцад орон нутгийн иргэд, төрийн байгууллагын төлөөллүүд, иргэний нийгмийн байгууллагууд ДЗМОУБ-аас менежмент, ур чадвар бусад талбарт суралцсан байдал, Хамтран ажиллагч байгууллага, оролцогчдын зүгээс хүүхэд болон орон нутгийн иргэдийн сайн сайхан байдлыг хангахын тулд цаашид анхаарч хамтран ажиллах чиглэлүүдийг тодорхойлсон эсэхийг судлах зэрэг болно. “Зүүнхараа ОНХ”-ийн хаалтын үнэлгээг гүйцэтгэхэд анхдагч болон хоёрдогч судалгааны аргуудыг хослуулан ашигласан болно. Энэхүү судалгаанд төсөл хөтөлбөрийн үнэлгээний олон улсын аргыг ашиглахын зэрэгцээ “Өөрчлөлтийн онол”-д тулгуурлан төсөл хөтөлбөрийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн болно.
2022.05.31 00:00
0
Үл хөдлөх зуучлалын стандартын хэрэгжилтийн судалгаа – 1, 2
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Монгол Улс, Улаанбаатар хотМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Нууц худалдан авалтын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n=60ХУГАЦАА: 2022.04.25 – 2022.05.25 болон 2022.12.06 – 2022.12.26ЗОРИЛГО: Энэхүү судалгаагаар үл хөдлөх хөрөнгийн агентууд байгууллагын дотоод стандарт дүрэм журмаа мөрдөж, харилцагчдад бүрэн үйлчилгээ үзүүлж чадаж байгаа эсэхийг тодорхойлох, хувийн эрх ашгаас байгууллагын эрх ашгийг нэн тэргүүнд тавьж ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн үнэнч шударгаар, брэндийн нэр хүндийг өргөж нэг бодлого стандартаар нэг зүгт итгэл төрүүлэхүйц ажиллаж чадаж байгаа эсэхийг тодорхойлохыг зорьсон.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг нууц худалдан авалтын арга аргачлалын дагуу зорилтот ажилтнаас урьдчилан боловсруулсан үнэлгээний дагуу бэлтгэгдсэн нууц худалдан авагч (мэдээлэл цуглуулагч) үйлчилгээг авсан. Нууц худалдан авагч нь тухайн ажилтнаас батлагдсан үнэлгээний хуудасны үзүүлэлт нэг бүр дээр ажиглаж, үнэлгээг өгсөн.
2022.05.25 00:00
0
“Дархан-Ус суваг” ХК-ийн хэрэглэгчийн үнэлгээ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Дархан-Уул аймагМЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛСАН АРГА: Түүвэр судалгаа, чанарын судалгааТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ: n= 555ХУГАЦАА: 2022.04.12 – 2022.05.20ЗОРИЛГО: “Дархан–Ус суваг” ХК-ийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэдийн санаа бодлыг тандан судлах, хөндлөнгийн үнэлгээ өгөх, цаашид үйл ажиллагааг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулах зорилготой.ОНЦЛОХ ҮР ДҮН: Үйлчилгээний чанар, хүртээмж, орчин, мэдээлэл түгээлт, ил тод байдал, удирдлага зохион байгуулалт болон үйлчилгээ үзүүлж буй ажилтнуудтай холбоотой нийт 7 үндсэн үзүүлэлтийн 33 дэд үзүүлэлтээр сэтгэл ханамжийг нарийвчлан тооцсон. GAP болон сэтгэл ханамжийг удирдагч хүчин зүйлсийн шинжилгээг хийж, судалгааны үр дүнд үндэслэн санал, зөвлөмжийг боловсруулсан.
2022.05.20 00:00
0
ХААИС Хамтын ажиллагаа
Бид оюутан дадлагажуулах чиглэлээр ХААИС-ийн Эдийн засаг, бизнесийн сургуультай хамтран ажиллахаар боллоо. Төгсөх дамжааны оюутнуудад зориулан жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Career Day-2022” нээлттэй өдөрлөгт оролцон, санамж бичгийг үзэглэлээ. Манай компани нь Монгол Улсын томоохон их, дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагааг улам бэхжүүлж, судалгаа шинжилгээг хамтран хийх, оюутан залуусыг дэмжих олон талт хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.
2022.05.04 19:57
0